Pressmeddelande -

BRIOs årsstämma 2006

Vid dagens årsstämma beslöts att BRIOs styrelse ska bestå av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Daniel Sachs, Dag Ivarsson, Karin O’Connor, Johan Hjertonsson och Benthe Klokkerholm omvaldes som styrelseledamöter. Daniels Sachs omvaldes som styrelsens ordförande. Stämman beslöt att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 750 000 kr, varav 250 000 kr till styrelsens ordförande och 125 000 kr till envar av övriga årsstämmovalda ledamöter som ej är anställda i koncernen. Vidare beslöt stämman om föreslagna bolagsordningsändringar i syfte att anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen. Stämman beslöt att utse en valberedning bestående av Bengt Ivarsson, representerande släkten Ivarsson (sammankallande), Daniel Sachs, representerande Proventus Industrier AB, och Ragnhild Wiborg, representerande fonden Pecunia, med uppgift att förbereda val- och arvodesfrågor inför årsstämman 2007. Stämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag om emission av 275 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 275 000 nya B-aktier. Optionerna äger tecknas av dotterbolag i BRIO-koncernen med rätt och skyldighet att vidareöverlåta dessa till ledande befattningshavare i koncernen på marknadsmässiga villkor, varav Thomas Bräutigam, VD och koncernchef, skall erbjudas 112 000 optioner och resterande optioner skall erbjudas övriga personer i koncernledningen. Innehavare av teckningsoption äger rätt att under perioden 31 mars 2010 till och med 30 juni 2010 teckna en ny B-aktie i BRIO till en teckningskurs motsvarande 140 procent av genomsnittet av högsta och lägsta betalkurs för BRIOs B-aktie för varje handelsdag under perioden 16-30 maj 2006. Vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 4,9 % av aktiekapitalet och 0,9 % av röstetalet för samtliga aktier. För mer information kontakta: Thomas Bräutigam, koncernchef, tel 0479-19 407 BRIO är ett svenskt företag som utvecklar och säljer leksaker, barnvagnar och barnmöbler. Företaget grundades 1884 och är idag en internationell koncern med varumärkena BRIO, ALGA, SIMO och Carena. I koncernen ingår också Scanditoy, en omfattande grossistverksamhet för leksaker i Norden. BRIO har drygt 600 anställda, finns representerat i ett femtiotal länder och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan 1985. www.brio.net

Ämnen

  • Arbetsliv