Pressmeddelande -

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2006

Broström AB (publ) – Org nr 556005-1467 • Stark inledning på 2006 - 2006 inleddes med en stark fraktmarknad men följdes, under senare delen av kvartalet, av en vikande fraktmarknad, främst för det större tonnaget. - Kallt väder i Nordeuropa påverkade Broström, med sin stora isklassade fartygsflotta, positivt. - Genomförda förvärv och nya samarbeten under 2005 bidrar till en ökad beläggning och förbättrad utnyttjandegrad av Broströms fartygsflotta och får successivt ett allt större genomslag i Broströms resultat. • Resultat efter finansnetto första kvartalet MSEK 310 (162) - Nettoomsättning MSEK 953 (760, varav 106 avser det sålda dotterbolaget Nordic Bulkers AB). - Resultat efter skatt MSEK 256 (136). - Resultat per aktie SEK 7,74 (4,17). - Avkastning på sysselsatt kapital 20,3 % (16,6). • Kassaflöde och disponibel likviditet - Kassaflöde per aktie SEK 7,99 (5,79). - Disponibel likviditet uppgick till MSEK 1 512 (1 295 per 2005-12-31). • Förändring av transportkapaciteten under första kvartalet - BRO STELLA såld och levererad. - BRO PROMOTION (ex IVER EXAMPLE) och BRO PREMIUM (ex IVER EXACT) förvärvade. - Utökat samarbete med Dünya tillför Broströmsflottan sex nybyggda fartyg (17 000 dwt, isklass 1A) inom två år. • Utsikter för 2006 Inledningen av det andra kvartalet 2006 har inom Broströms marknadssegment präglats av en säsongsmässig nedgång av spotmarknaden. Varmare väder minskar efterfrågan på eldningsolja och depåerna skall tömmas för att ge plats åt bränslen anpassade för sommaren. I tillägg har den sedvanliga lageruppbyggnaden av bensin försenats på grund av att fler raffinaderier än normalt håller underhållsstopp i år. Strukturella förändringar i marknaden och ökande regionala obalanser innebär ett fortsatt ökat transportbehov inom Broströms segment. Utsikterna för 2006 som helhet bedöms som fortsatt goda. Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg.

Ämnen

  • Ekonomi, finans