Pressmeddelande -

Rapport från bolagsstämman i Broström AB den 3 maj 2006

Broströms bolagsstämma ägde rum onsdagen den 3 maj i Lorensbergsteatern i Göteborg. Stämman var mycket välbesökt med närmare 600 personer närvarande. VDs tal – Ökad efterfrågan driver fortsatt expansion Broström fortsätter att expandera på de marknader där man är verksam och 21 nybyggen kommer att tillföras flottan. Expansionen sker som ett led i att möta den ökande efterfrågan på olje- och kemikalietransporter. I Europa utgör företaget en viktig länk i exporten av bl.a. rysk olja och i Asien bidrar man till att de snabbväxande ekonomierna får tillgång till energiråvara. Det var huvudbudskapet i VD Lennart Simonssons anförande vid Broströms årsstämma. ”Under 2005 tog vi flera viktiga steg för att vidareutveckla våra marknadspositioner i både Europa och Asien”, sade Lennart Simonsson och pekade bl. a. på ett antal företagsförvärv och strategiska samarbeten som genomförts. I sitt anförande betonade Lennart Simonsson också Broströms sätt att verka i marknaden med transportkontrakten som bas och med ett utvecklat tänkande kring kvalitet, säkerhet och miljö. ”Under 2006 kommer både vi och våra kunder att fortsatt möta en marknad som är i balans mellan tillgång och efterfrågan och som kommer att vara extremt känslig inför externa störningar. Vår strategi, affärsmodell och vår omfattning på verksamheten gör att vi kan erbjuda olje- och kemikaliebolagen en hög grad av tillförlitlighet och förutsägbarhet”, hävdade Lennart Simonsson. Utdelning Bolagsstämman godkände och antog förslaget om utdelning på SEK 8,00 per aktie, i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag fastställdes till måndagen den 8 maj och utbetalning beräknas ske torsdagen den 11 maj 2006 via VPC. Val av styrelse Stig-Arne Blom, Peter Cowling, Carel van den Driest, Lars-Olof Gustavsson, Claes Lundblad, Leif Rogersson, Fredrik Svensson och Wilhelm Wilhelmsen blev samtliga omvalda. På styrelsemötet som hölls efter bolagsstämman blev Lars-Olof Gustavsson omvald till styrelsens ordförande. Förvärv och överlåtelse av egna aktier Bolagsstämman godkände förslaget om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av företagets egna aktier motsvarande en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Ändringar i bolagsordningen För att anpassa bolagets bolagsordning till den nya aktiebolagslagen beslutade bolagsstämman godkänna styrelsens förslag. Bemyndigande om nyemission Styrelsens förslag, att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för bolagsordningen, utan företrädesrätt för aktieägarna, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av totalt högst 3 262 284 aktier av serie B mot kontant betalning, godkändes av bolagsstämman. Nästa delårsrapport, för perioden januari - juni 2006, kommer att publiceras den 25 augusti 2006. Göteborg den 4 maj 2006 BROSTRÖM AB (publ) För ytterligare information: Lennart Simonsson, VD Broström, tfn 031 61 61 00 Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg.

Ämnen

  • Ekonomi, finans