Gå direkt till innehåll
Genom kunskap om hasselsnokens ekologi och svensk artskyddslagstiftning kunde konsultföretaget Calluna AB hitta en potentiell väg framåt för vägprojektet. Foto: Rebecka le Moine (Calluna AB).
Genom kunskap om hasselsnokens ekologi och svensk artskyddslagstiftning kunde konsultföretaget Calluna AB hitta en potentiell väg framåt för vägprojektet. Foto: Rebecka le Moine (Calluna AB).

Pressmeddelande -

Expertstöd visar Söderköping en väg framåt på naturens villkor

När den planerade vägen behövde gå genom ett område med viktiga kärnområden för den skyddade arten hasselsnok krävdes experthjälp för att komma vidare. Naturmiljökonsulten Calluna AB anlitades för att undersöka vad som var juridiskt och ekologiskt möjligt. "Ett av många projekt där vi designar lösningar och samtidigt ökar den biologiska mångfalden" säger Fredrik Ström, VD för Calluna AB.

Risk att påverka fridlyst art

Den planerade anslutningsvägen mellan väg E22 och Gamla riksvägen norr om Söderköping måste sprängas fram genom en bergsrygg. Rakt genom ett område med övervintringsplatser och kärnområden för den hotade arten hasselsnok. Utan hänsyn till ormarna skulle områdets population av hasselsnokar påverkas negativt av vägprojekten genom en minskning av dess livsmiljöer, fler barriärer som hindrar artens rörelser i landskapet och genom att många individer riskerar att skadas av vägtrafiken och under byggtiden. 

Artskyddet i vår lagstiftning är starkt, inte minst för fridlysta arter som hasselsnoken. För att Trafikverket och kommunen skulle kunna gå vidare med vägprojekten (detaljplanen för kommunens anslutningsväg och Trafikverkets projekt E22, förbifart Söderköping) behövde denna naturmiljöfråga hanteras korrekt gentemot svensk miljölagstiftning. 

Calluna AB:s expertis anlitades för att utreda om, och i så fall hur, det skulle vara möjligt att bygga enligt planerna utan att orsaka någon skada för hasselsnoken i området. Genom konsultföretagets samlade spetskompetens om artens ekologi och svensk artskyddslagstiftning kunde Calluna hitta en potentiell väg framåt för projektet med hjälp av bland annat digitala kartanalyser av artens livsmiljöer och möjligheter att sprida sig inom området. 

En väg framåt

Med Callunas stöd utreddes ett antal möjliga åtgärder för hasselsnoken i området i samband med vägprojekten. Trafikverket och Söderköpings kommun har sedan lämnat över förslagen till försiktighets- och skyddsåtgärder till länsstyrelsen för beslut. 

Länsstyrelsen har i dagarna godkänt förslaget, som bland annat omfattade en bro över den kommunala vägen och flera tunnlar under Gamla riksvägen där hasselsnok och andra djur kan passera vägarna oskadda samt skyddsbarriärer för kräldjur längs vägarna. Dessutom föreslogs omfattande restaureringar av ormarnas livsmiljöer i omgivningen. 

– Den sammanlagda ytan där hasselsnoken kan trivas i området ökar efter utfört restaureringsarbete med hela 40%! Åtgärderna kommer onekligen att gynna arten i området och ge en positiv effekt på den biologiska mångfalden i stort. Genom denna lösning har vi kunnat undvika att projektet fått göra en omstart med ny lokalisering för anslutningsvägen, konstaterar Anders Carlsson, miljökonsult och projektledare vid Calluna AB.

Den gråbruna hasselsnoken är en värmeälskande reptil som trivs i soliga och vindskyddade miljöer. Arten hotas av bland annat igenväxning av deras livsmiljöer. Bytena är ofta huggormar och andra reptiler eller smågnagare som den kramar ihjäl genom att slingra sig omkring det som en boaorm. 

Hittar lösningar vid låsningar

I syfte att komma tillrätta med den accelererande utarmningen av arter har det juridiska artskyddet i Sverige och Europa blivit allt skarpare. Det enorma värde som vår biologiska mångfald innebär, inte bara i form av trivsam artrikedom vid besöksmål, är i många fall avgörande för vår fortlevnad. Variationen av olika växter, djur och andra organismer bidrar till allt från vattenrening till pollinering och skadedjursbekämpning. 

Skarpare lagstiftning innebär dock att kraven ökar på exploatörer att ha rätt kunskap vid beslutsfattande. Miljöfrågor, och då särskilt artskyddsfrågor, behöver idag oftast hanteras tidigt i processen för att inte hamna i oväntade juridiska låsningar i ett sent skede. Med rätt kunskap om såväl juridik som naturmiljöer och arter kan dock många exploateringar fortfarande ske, men på naturens villkor. 

– Med oss som kunskapspartner går det att hitta framkomliga vägar, vi ser till att exploatören har rätt kunskapsunderlag när det är dags för beslut. Söderköping är ett av många projekt där vi designar lösningar åt kunden och samtidigt skapar maximal positiv effekt för den biologiska mångfalden, säger Fredrik Ström, VD för Calluna AB. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Calluna AB är Sveriges ledande naturmiljökonsult med spetskompetens inom biologisk mångfald. Affärsidén är att stötta kunderna i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål. 

Presskontakt

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Miljökonsult

Calluna AB är Sveriges ledande naturmiljökonsult med spetskompetens inom biologisk mångfald. Affärsidén är att stötta kunderna i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål. Företaget grundades 1992 och har idag omkring hundra engagerade medarbetare runt om i landet.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige