Pressmeddelande -

Delårsrapport januari - mars 2006

Positiv utveckling för samtliga divisioner • Orderingång: 2.092 MSEK (1.835) • Nettoomsättning: 1.812 MSEK (1.621) • Resultat efter skatt: 26 MSEK (-16), motsvarande ett resultat per aktie på 0:87 SEK (-0:53) • Resultatförbättringar inom samtliga fyra divisioner Koncernens orderingång uppgick till 2.092 MSEK (1.835), en ökning med 9% efter justering för valutakurseffekter. Orderingången ökade jämfört med föregående år inom samtliga divisioner. Nettoomsättningen uppgick till 1.812 MSEK (1.621), en ökning med 7% efter justering för valutakurseffekter. Samtliga fyra divisioner ökade sin nettoomsättning. Rörelseresultatet uppgick till 43 MSEK (-10 MSEK). Resultatförbättringar har skett inom alla divisioner som en följd av ökad försäljning och lägre kostnader. Effekterna av omstruktureringsprogrammet följer plan. Valutakursförändringar har endast marginellt påverkat rörelseresultatet. Resultatet efter skatt uppgick till 26 MSEK (-16), vilket motsvarar 0:87 SEK (-0:53) per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten var efter skatt 111 MSEK (50), vilket motsvarar 3:70 SEK (1:67) per aktie. Redovisning i enlighet med Cardos nya divisioner Från årsskiftet 2005/2006 är Cardo indelat i fyra divisioner. Den tidigare indelningen i affärsområdena Cardo Door och Cardo Pump gäller inte längre, varför jämförelsesiffrorna nedan för 2005 är omräknade enligt den nya koncernstrukturen per den 1 januari i år. I bilaga 4 redovisas fakturering, rörelseresultat och rörelsemarginal per kvartal för 2005 i enlighet med den nya divisionsindelningen. Fördelat på Cardos nettoomsättning 2005 står divisionerna för följande andel av koncernen: • Door & Logistics Solutions: 48% • Wastewater Technology Solutions: 29% • Pulp & Paper Solutions: 8% • Residential Garage Doors: 15% Door & Logistics Solutions För Cardos division Door & Logistics Solutions med huvudvarumärket Crawford, uppgick orderingången till 1.022 MSEK (894), en ökning med 10% jämfört med motsvarande period föregående år, justerat för valutakurseffekter. Både produkt- och serviceförsäljningen uppvisade en ökad orderingång, och ökningen avser i stort sett alla marknader. Nettoomsättningen uppgick till 925 MSEK (848), en ökning med 5%, justerat för valutakurseffekter. Rörelseresultatet var 69 MSEK (43). Resultatförbättringen är en effekt av ökad försäljning och lägre kostnader. Wastewater Technology Solutions För divisionen Wastewater Technology Solutions med huvudvarumärket ABS uppgick orderingången till 628 MSEK (541), en ökning med 9% jämfört med föregående år, justerat för valutakurseffekter. Den positiva orderingången avser alla större marknader inom Europa samt Nord- och Sydamerika. Nettoomsättningen uppgick till 522 MSEK (458), en ökning med 8% jämfört med motsvarande period föregående år, justerat för valutakurseffekter. Rörelseresultatet uppgick till 26 MSEK (13). Det ökade resultatet är i första hand en effekt av den högre försäljningen. Pulp & Paper Solutions Divisionen Pulp & Paper Solutions innefattar verksamheterna Lorentzen & Wettre och Scanpump. Orderingången uppgick till 175 MSEK (166), en ökning med 2% jämfört med föregående år, justerat för valutakurseffekter. Nettoomsättningen uppgick till 136 MSEK (109), en ökning med 20%, justerat för valutakurseffekter. Rörelseresultatet uppgick till -1 MSEK (-10). Residential Garage Doors Residential Garage Doors verksamhet bedrivs under varumärkena Crawford, Normstahl och Henderson. Orderingången uppgick till 273 MSEK (239), en ökning med 10% jämfört med motsvarande period föregående år, justerat för valutakurseffekter. Nettoomsättningen uppgick till 235 MSEK (211), en ökning med 7%, justerat för valutakurseffekter. Resultatet uppgick till -35 MSEK (-41). Svårigheterna att föra vidare materialprisökningar mot kundledet kvarstår. Företagsförvärv slutfört I slutet av mars slutfördes förvärvet av Combursa. Förvärvspriset uppgick till 320 MSEK för skuldfritt bolag. Combursa är en av Spaniens ledande leverantörer av dockningssystem och industriportar, med en årsomsättning på cirka 275 MSEK och omkring 150 anställda. Combursa kommer att redovisas som en del av divisionen Door & Logistics Solutions och ingå i koncernens resultat från den 1 april 2006. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel var vid utgången av mars 183 MSEK (192) mot 168 MSEK vid årets början. Därtill kommer outnyttjade kreditfaciliteter med ca 1,8 miljarder SEK (ca 2,3). Koncernens bruttoinvesteringar, exklusive företagsförvärv, uppgick till 39 MSEK (62). Nettoskuldsättningen uppgick vid utgången av mars till 795 MSEK (277) mot 554 vid årets början. Ökningen under första kvartalet förklaras av förvärvet av Combursa. Det egna kapitalet uppgick till 2.957 MSEK (2.919), vilket motsvarar 98:57 SEK (97:30) per aktie. Koncernens soliditet var vid utgången av mars 50,7% (57,4). Personal Medelantalet anställda i koncernen var 5.597 (5.801). Återköp av aktier Vid årets årsstämma i Cardo AB togs beslut om att bemyndiga styrelsen att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10% av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Syftet med återköpet är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur. Styrelsen har hittills inte tagit beslut om att utnyttja bemyndigandet och således har inga återköp gjorts. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR31 Delårsrapporter för koncerner. Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 440 MSEK (-1), bruttoinvesteringarna till 0 MSEK (0) och de likvida medlen till 10 MSEK (0) mot 10 MSEK vid årets början. Tidigare marknadsutsikter I bokslutskommunikén som publicerades den 7 februari 2006 lämnades följande information: Vi bedömer att marknadsutvecklingen generellt sett för industriprodukter kommer att vara relativt gynnsam under 2006, även om det finns skillnader mellan olika geografiska regioner. För Cardos garageportsdivision är marknadsutvecklingen svårbedömd på grund av en kraftig överkapacitet inom branschen samt aviserade förändringar inom EU vad gäller lokal bygglagstiftning. Marknadsutsikter Vi bedömer att marknadsutvecklingen generellt sett för industriprodukter kommer att vara relativt gynnsam under 2006, även om det finns skillnader mellan olika geografiska regioner. Osäkerheten inom garageportsdivisionen kvarstår på grund av den kraftiga överkapaciteten som råder inom branschen. Malmö den 3 maj 2006 Cardo AB (publ) Peter Aru VD och koncernchef Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Delårsrapport för perioden januari-juni publiceras den 10 augusti 2006. För ytterligare information kontakta: Peter Aru, VD och koncernchef, tel 040-35 04 53 Göran Axeheim, vVD och CFO, tel 040-35 04 42 Maria Bergving, kommunikationschef, tel 040-35 04 25, 070-602 61 81 Bilagor: 1. Koncernens resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning, rörelseresultat och rörelsemarginal per division 2. Koncernens balansräkning i sammandrag 3. Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 4. Nettoomsättning, rörelseresultat och rörelsemarginal per division 2005 5. Koncernen i sammandrag Cardo är en internationell industrikoncern som erbjuder värdehöjande lösningar med högkvalitativa produkter och service till utvalda kundgrupper. Koncernen har starka positioner på marknaderna för port- och logistiksystem, teknik för avloppsvattenrening samt system för massa- och pappersindustrin. Verksamheten bedrivs i divisionerna: Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Koncernen har cirka 5.600 anställda i drygt 30 länder och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor. Mer än 90 procent av omsättningen avser kunder utanför Sverige. Huvudkontoret finns i Malmö.

Ämnen

  • Ekonomi, finans