Pressmeddelande -

Catenas första kvartal: Fastigheterna ökar i värde

• Periodens hyresintäkter uppgick till 44,1 mkr (42,3 proforma motsvarande period 2005). • Periodens förvaltningsresultat uppgick till 16,0 mkr (22,3 proforma), motsvarande 1,38 kr per aktie (1,93 proforma). Kostnader för börsintroduktion ingår i resultatet med -9,4 mkr (0,0). Periodens förvaltningsresultat exkl. dessa kostnader uppgick till 25,4 mkr (22,3 proforma), motsvarande 2,20 kr per aktie (1,93 proforma). • Periodens resultat efter skatt uppgick till 48,9 mkr (77,4 proforma) motsvarande 4,23 kr per aktie (6,69 proforma). • Periodens resultat före skatt uppgick till 67,5 mkr (107,6 proforma). I periodens resultat ingår orealiserade värdeförändringar i fastigheter med 51,5 mkr (85,3 proforma) samt kostnader för börsintroduktion med -9,4 mkr (0,0 proforma). • Aktieägartillskott har erhållits under perioden med 53 mkr (0,0 proforma). ”Värdet på våra fastigheter har ökat med 51,5 miljoner kronor under första kvartalet. Värdeförändringen beror till största delen på investerares sänkta avkastningskrav, framförallt för våra fastigheter i Osloregionen. Fastigheterna har värderats av oberoende värderingsmän” säger VD Peter Hallgren. Göteborg den 17 maj 2006 CATENA AB (publ) Delårsrapporten kan laddas ned från www.catenafastigheter.se För ytterligare information kontakta gärna VD Peter Hallgren, tel 031-760 09 32, eller CFO Rune Jonsson, tel 031-760 09 35 Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna handelsfastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning genom att bli en ledande aktör med inriktning mot handelsfastigheter på ett antal strategiska orter.

Ämnen

  • Ekonomi, finans