Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT FÖR TIDEN 1 JAN – 31 MARS 2006

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=43131 · Letter of intent ingånget avseende förvärv av betydande guldfyndighet i Sibirien. Förvärvet beräknas om allt går som planerat kunna genomföras under sommaren 2006. · Förberedelserna för guldproduktionssäsongen 2006 inledda i dotterbolaget OOO Artelj Tyva. Produktionen startar som vanligt i sena maj. · Produktionen av höggradigt guldkoncentrat på Kopto-fyndigheten blev 8,6 kg under första kvartalet 2006. Därtill producerades ytterligare 11 kg guldkoncentrat via lagerförd avfallssand (tailings). · Utbyggnadsprogrammet av Tardan pågår enligt tidtabell. · Konsoliderad omsättning blev 0,62 MSEK för rapportperioden (0 MSEK) · Resultat efter skatt för rapportperioden blev -1,61 MSEK (0,33 MSEK) · Resultat per aktie blev -0,007 SEK för kvartalet (0,002 SEK) Bakgrund Central Asia Gold AB ("CAG AB") är ett svenskt gruvbolag med verksamhet i östra Sibirien i Ryssland. Koncernen består av det svenska moderbolaget respektive av två helägda ryska dotterbolag, som är av typen limited liability company. Vidare äger dotterbolaget OOO Tardan Gold tre dotterdotterbolag. Det första, OOO Mars, ägs till 50%%. Detta bolag innehar en maskin- och fordonspark. Det andra dotterdotterbolag är den alluviala guldproducenten OOO Artelj Tyva som ägs till 99,8%. Slutligen ägs ett litet bolag vid namn OOO Perspektiva. Detta är ett relativt nybildat bolag utan väsentliga tillgångar som används för Central Asia Gold-koncernens deltagande på olika publika privatiseringsauktioner i Ryssland. Verksamheten omfattar produktion och prospektering av guld, i dagsläget främst i Tyva-regionen på gränsen till Mongoliet. Koncernens huvudsakliga tillgångar inbegriper fyra minerallicenser registrerade på de olika dotterbolagen. Licenserna omfattar sammantagna per tidiga januari 2006 omkring 333 000 troy uns (oz) (1 oz = 31,1 g) guldreserver enligt de ryska C1+C2 kategorierna, liksom 215 000 oz av P1 guldmineraltillgångar samt slutligen 4 354 000 oz av P2 guldmineraltillgångar. CAG AB börsnoterades på NGM Nordic Growth Market den 29 mars 2005. Antalet aktieägare var 3 974 per sista april 2006. Resultat - Koncernen För kvartalet januari - mars 2006 visar koncernen ett nettoresultat efter skatt om -1,61 MSEK (0,33 MSEK) motsvarande -0,007 SEK per aktie (0,002 SEK). Guldförsäljningen under rapportperioden uppgick till 0 MSEK (0). Därutöver inkluderas i koncernresultaträkningen en intäktspost om 0,62 MSEK (0) avseende tjänster utförda av dotterdotterbolaget OOO Mars, som sysslar med transportservice delvis även för externa kunder. Under rapportperioden har kostnader i de ryska dotterbolagen om 5,13 MSEK (2,69 MSEK) aktiverats. Netto finansiella poster uppgick till 0,43 MSEK för rapportperioden (0,35 MSEK). Skattekostnaden för rapportperioden blev 0 MSEK (0,40 MSEK). Det skall påpekas att dotterbolaget OOO Artelj Tyva som en alluvial guldproducent sysslar med säsongsmässig guldproduktion under den varma delen av året, d v s under perioden maj - oktober. Vidare har guldproduktionen under rapportperioden i dotterbolaget OOO Tardan Gold sålts först efter utgången av första kvartalet. Tardan Bakgrund Tardan är en medelstor guldfyndighet som privatiserades på en publik auktion sommaren 2003. De fastställda ryska guldreserverna och guldmineraltillgångarna av kategorierna C1/C2 och P1, senast uppdaterade i början av 1990-talet, uppgår till 413 000 oz. Därutöver bedöms Tardan innehålla 4 354 000 oz av guldmineraltillgångar av kategori P2 enligt ryska klassificeringsstandards. Utvärderingsarbetet har endast bedrivits ned till ett djup om ca 100 m. Ett 30-tal malmkroppar har identifierats inom ett 3,3 kvadratkilometer stort område på licensblocket som ligger cirka 80 km öster om regionhuvudstaden Kyzyl. Genomsnittlig guldhalt i reserverna är 10,7 gram/ton ("g/t"). Ett omfattande prospekteringsprogram inbegripande kärnborrning, dikesgrävning och byggnation av underjordiska gruvgångar genomfördes under sovjettiden, och har under 2004-2006 kompletterats med ny datainsamling. Höghaltiga malmkroppar Utbyggnadsprogrammet avseende de höghaltiga malmkropparna på Tardan-fyndigheten fortgår enligt plan. Under första kvartalet 2006 har markavröjningen på de fyra huvudsakliga malmkropparna fortsatt. Två av malmkropparna är nu nästan helt frilagda. Övriga två är under friläggning. Själva anrikningsverket är beställt och nödvändiga förskottsbetalningar är gjorda. Enligt kontraktet skall det gravimetriska processverket levereras under hösten 2006 och sedan trimmas in. Central Asia Gold räknar med att kunna erhålla vissa guldmängder från denna fabrik redan innan utgången av 2006, men det kommer att ske inom ramen för intrimningsprogrammet av fabriken. Vid sidan av de produktionsförberedande åtgärderna sker kontinuerligt geologiskt utvärderingsarbete som bland annat krävs enligt licensavtalet. Under våren 2006 har bl a borrats 4 borrhål med bolagets borrigg med en total längd om 270 m. Från detta material och från föregående års borrning har under våren analyserats 350 borrkärneprov. Vidare har två ytdiken med en total volym om 2 700 m3 material grävts. Till det kommer att ett mycket stort antal nya ytprover från Tardan har samlats in och analyserats under våren. Låghaltiga guldförekomster Redan under 2004 börjades Central Asia Golds geologer titta på möjliga reservökningar på licensblocket Tardan. Angreppssättet blev då att bekräfta en storskalig närvaro av, och en ekonomiskt effektiv utbyggnadsplan för de låghaltiga guldkoncentrationerna på Tardan. Genomgången av äldre liksom av nyinsamlade data visar nämligen att guldet på licensblocket Tardan är distribuerat över större områden än endast de så långt fastställda höghaltiga malmkropparna. Fokus har härvid varit på det s k "Block 2" öster om malmkropparna 24 - 29. Här har en noggrann kartläggning skett av en yta om cirka 15 400 m2. Det bedöms att enbart detta delblock kan innehålla upp till 10 ton (omkring 300 000 oz) av guld i marken med en relativt låg snitthalt (2,28 g/t). Block 2 penetrerades av ett djupt borrhål och en mängd ytdiken under sovjettiden, och en definierad malmkropp nr 1 finns inom detta delblock. En mängd ny information samlades in under 2005, bl a via två långa ytdiken. Dessa analyserade data stödjer geologiavdelningens hypotes om att det finns brytbar malm med en relativt låg snitthalt av guld inom detta block. Möjlig röntgenseparering av malmen Central Asia Golds geologer har under 2005 och 2006 testat s k röntgenbaserad separering av malmerna på Tardan och Kopto. Röntgenspektrometrin reagerar inte på den direkta guldhalten i malmen utan på en indirekt parameter, nämligen kopparhalten. Korrelationen mellan kopparn och guldet på Tardan är god, och det innebär att höga kopparhalter sammanfaller med höga guldhalter och vice versa. I genomförda tester med den nya separationstekniken har lovande resultat uppnåtts. Även om det ännu är för tidigt att utlova garanterade resultat tyder mycket på att sagda separeringsmetod kommer att kunna höja effektiviteten på Tardan-fyndigheten. Å enda sidan torde metoden kunna minska gråbergsinblandningen i malmen, och å andra sidan torde den även kunna skilja de malmer som skall gå till malning i kvarnar från dem som bara skall krossas. De höghaltiga malmerna skall nämligen först både krossas och malas innan de går vidare till den gravimetriska anrikningen och sedan slutlig lakning i tankar. De så kallade låghaltiga malmerna planeras istället att endast krossas innan de blir föremål för lakning på öppna plattformar, s k pad leaching eller heap leaching. Denna produktionsmetod används idag på liknande låghaltiga guldmalmer bl a i de omkringliggande ryska regionerna Chakasien och Krasnoyarsk. Ett beslut om att inleda utbyggnadsprogrammet för de dessa låghaltiga guldtillgångar kan sannolikt förväntas under 2007. Kopto Verksamheten Till Kopto hör ett mindre anrikningsverk uppfört på 1990-talet. Anrikningsverket uppgraderades i olika omgångar under 2005 och även under 2006, och har f n en malmbearbetningskapacitet om ca 3 ton/timme. I utrustningen ingår krossar, kvarn, cykloner och skakbord för en gravimetrisk anrikning. Antalet anställda på basen uppgår f n till omkring 50 personer (i ett skift). Anställda jobbar generellt tre veckor på och tre veckor av. Kopto-fabriken är en blygsam experimentanläggning, men har för Central Asia Gold-koncernen under det första verksamhetsåret tjänat som en experimentplattform för att trimma in organisationen och förbereda den för produktionsarbetet på Tardan-fyndigheten intill. Produktion Under första kvartalet 2006 processades 3 000 ton malm. Det gav 8,6 kg guldkoncentrat och drygt 11 kg guldsand. Efter slutraffinering erhölls drygt 7,3 kg saluguld. Den extrema kylan under vintern 2006 påverkade utnyttjandegraden av utrustningen negativt under detta kvartal. Försäljning Under kvartalet januari - mars 2006 såldes inget guld. En första guldförsäljning genomfördes istället efter kvartalsslutet. Intäkten blev ca 160 TUSD vilket motsvarar omkring 676 USD/oz. Den alluviala fyndigheten Sivo Pravy Uval Denna fyndighet innehas av dotterbolaget OOO GRK Tomano ("Tomano") och befinner sig i den ryska regionen Buryatien som gränsar till Tyva. Den innehåller 19 000 oz av ryska C1 guldreserver. Central Asia Gold ingick i mars 2005 ett joint-ventureavtal gällande utbyggnaden av fyndigheten. Partnern i joint-venturet är det ryska företaget OOO GRK Oreol, vilken också är operatör och skall säkra finansieringen. Så långt har ingen betydande aktivitet skett på detta licensområde. Det alluvialt guldproducerande dotterbolaget OOO Artelj Tyva Dotterbolaget OOO Artelj Tyva ("Artelj Tyva") har två alluviala fyndigheter - Bolshoy Agliyak och Maly Agliyak. Kvarstående officiellt fastställda utvinningsbara guldreserver i kategorierna C1 och C2 var per inledningen av 2006 drygt 80 000 troy uns (oz). Den genomsnittliga guldhalten i sanden är 0,95 g per kubikmeter. Som en alluvial guldproducent producerar Artelj Tyva guld under den varma delen av året, d v s under maj - oktober. Under första kvartalet 2006 har de vanliga produktionsförbere-dande åtgärderna skett såsom service av maskinparken. Under det andra kvartalets inledning har markschaktningsarbetena inletts och i slutet av maj 2006 själva guldproduktionen. Via finansiering från övriga bolag i Central Asia Gold-koncernen har nödvändigt rörelsekapital-behov säkrats. Givet att inget oförutsett inträffar räknar Artelj Tyva med att kunna nå en produktion i intervallet 250 - 300 kg guld under produktionssäsongen 2006. Förra året producerades 315 kg guld. Investeringar, likviditet och finansiering Investeringar i materiella och finansiella anläggningstillgångar under rapportperioden uppgick till 6,80 MSEK (5,02 MSEK). Kassabehållningen i koncernen uppgick till 50,09 MSEK vid periodslutet (15,04 MSEK). Den stora behållningen av likvida medel beror på att Central Asia Gold deltog i en privatiseringsauktion avseende en stor zinkfyndighet i början av april 2006. Extern finansiering för att kunna deltaga på auktionen lånades in i slutet av mars 2006 och har påverkat koncernens likviditet högst betydligt (se mer nedan). Vidare erhöll Central Asia Gold i slutet av februari 2006 en kortfristig kredit från en västlig kreditinstitution om drygt 10 MSEK med en löptid på 6 månader. Räntan är 8% per år och krediten är avsedd för rörelsekapitalbehovet i Artelj Tyva under verksamhetsåret 2006. Anställda Antalet anställda i snitt under första kvartalet 2006 i koncernbolagen var 377 personer varav 40 kvinnor och 337 män. Utgivna aktier och teckningsoptioner För närvarande finns utgivna 230 752 479 aktier. Nominellt värde är 0,20 SEK per aktie. Alla aktier har en röst och lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. Vidare har utgivits ett första förlagslån med vidhängande 6 miljoner teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie. Löptiden på dess teckningsoptioner är t o m slutet av december 2006. Under rapportperioden tecknades omkring 2,14 miljoner teckningsoptioner av en annan serie, var och en med ett teckningspris om 0,60 SEK per aktie. Händelser efter rapportperiodens utgång Letter of intent påtecknat avseende förvärv av betydande guldfyndighet i Sibirien Central Asia Gold har påtecknat en avsiktsförklaring (letter of intent) avseende förvärv av en betydande guldfyndighet i Sibirien. Fyndigheten har ej varit i produktion men har varit föremål för relativt omfattande utvärderingsarbete. De ryska reserverna i kategori C1 + C2 är idag knappt 8 ton (250 000 oz). De omfattar dock bara en begränsad del av den malmförande zonen och bara ner till ett djup av 30 m. Fyndigheten är av s k stockwerk-typ och malmen går därför ner på djupet. Vidare bedömer Central Asia Golds specialister att malmkroppar finns även utanför det hittills utforskade området. Till fyndigheten hör också ett gravimetriskt anrikningsverk som dock inte är helt utbyggt. Det har hittills endast testkörts. Viss annan anläggningsutrustning som byggnader, elledningar och borrutrustning finns även på fyndigheten. Infrastrukturen är alltså god gällande projektet. Det påtecknade avtalet ger Central Asia Gold rätt att under någon månad genomföra ett due diligence-program för att verifiera alla data. Under denna tid har ingen annan enligt avtalet rätt att förhandla om ett köp. Priset för förvärvet är i stort bestämt och är uppdelat på två delar, nämligen å ena sidan avseende själva guldreserverna i marken och å andra sidan avseende anläggningstillgångarna på ytan. Priset totalt för 100% av guldreserverna är fastställt till motsvarande ca 6 MUSD. För anläggningstillgångarna begär säljarna ca 12 MUSD. Central Asia Gold kan välja att enbart förvärva guldreserverna om bedömning görs att utrustningen ej är ändamålsenlig. Verifieringsprogrammet skall bl a ge svar på denna fråga. Säljarna kan enligt avtalet även välja att behålla en mindre del, dock kommer Central Asia Gold att köpa minst 75% om förvärvet genomförs. Centrala Asia Gold bedömer idag att objektet kan innehålla väsentligt mer guld än vad som är fastställt idag, men vill innan förvärvet är klart ej avge mer detaljerad information om objektet. Sannolikheten att förvärvet kommer att genomföras är relativt god, men någon garanti för att så sker finns inte, bl a beroende på att Central Asia Gold vill avvakta slutförande av det egna due diligence-programmet. Förslag om genomförande av kvittningsemission Central Asia Gold ("CAG") ingick i slutet av mars 2006 ett finansieringsavtal med de välkända norska entreprenörerna Arne Blystad och Paal Hveem. Syftet var att möjliggöra för CAG att deltaga på en stor rysk privatiseringsauktion avseende zinkfyndigheten Kyzyl-Tazhdyg. Auktionen förlorades dock mot kinesiska affärsintressen. I enlighet med finansieringsavtalet åtog sig de norska finansiärerna att under alla omständigheter teckna aktier i en riktad nyemission för motsvarande minst 5 miljoner USD och som mest 10 MUSD omräknat till SEK enligt valutakursen USD/SEK om 7,84 på avtalsdagen. Emissionspriset var den genomsnittliga börskursen under en 20-dagarsperiod före avtalsdagen den 29:e mars 2006, vilken blev 1,44 kronor per aktie. De norska finansiärerna fick enligt avtalet i april månad på sig att besluta om att teckna det högre emissionsbeloppet. I slutet av april meddelade de norska investorerna att de önskade teckna aktier för det högre beloppet. Styrelsens för Central Asia Gold AB föreslår nu därför årsstämman den 9 juni 2006 att årsstämman skall besluta om en riktad emission av 54 444 444 aktier till en emissionskurs av 1,44 SEK per aktie, innebärandes en ökning av aktiekapitalet med 10 888 888,80 SEK. Rätten att teckna dessa aktier skall enbart tillkomma Arne Blystad och Paal Hveem. Betalning för tecknade aktier skall ske genom kvittning av lån om 10 miljoner USD som Arne Blystad och Paal Hveem har lämnat till bolaget. I dagsläget finns i CAG 230 752 479 utestående aktier. Arne Blystad och Paal Hveem kommer således, förutsatt årsstämmans godkännande, att bli ägare till tillsammans 19,09% av kapital och röster i CAG. Paal Hveem är i detta sammanhang till årsstämman 2006 föreslagen som ny styrelseledamot i CAG. Nästkommande rapporter Övriga rapportdatum 2006 är som följer: Årsstämma: 9 juni Kvartalsrapport 2 (jan - juni): 30 augusti 2006 Kvartalsrapport 3 (jan - sept): 29 november 2006 Företagsinformation Moderbolagets fullständiga namn är Central Asia Gold AB (publ). Det är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm med organisationsnummer 556659-4833. Moderbolagets adress är Brovägen 9, 182 76 Stocksund. (För tabeller se bifogad fil) Redovisningsprinciper Koncernen: Från och med 1 januari 2005 upprättar Central Asia Gold AB sin koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen och bokslutskommunikén. För beskrivning av dessa hänvisar vi till årsredovisningen och bokslutskommunikén. Segmentsinformation Bolagets redovisning är fokuserad på det primära affärssegmentet - geografiska områden. Dessa definieras som enskilda länder. De sekundära segmenten är olika former av mineraler. För närvarande (fr o m kvartal 1/2005) produceras guld i ett enda land, Ryssland. Därför ges ingen segmentsinformation för närvarande. Närståendetransaktioner Försäljning av 48% av OOO Mars Dotterbolaget OOO Mars utför främst transporttjänster för Central Asia Golds koncernbolag i Ryssland. Detta görs då outsourcing av transporttjänsterna ej är möjlig på dessa avsides belägna platser. OOO Mars betjänar också delvis externa kunder, främst oljebolaget OOO STS-Service som ingår i den svenska Malka Oil-koncernen. Michail Malyarenko och Alexander Merko är med bland huvudägarna av Malka Oil AB. För att förenkla avräkningskalkylerna beslutades under första kvartalet 2006 att sälja 48% av Central Asia Golds innehav om 98% i OOO Mars till OOO STS-Service. Samtidigt köpte OOO STS-Service in de utestående 2%. Därefter är OOO STS-Service och OOO Tardan Gold likvärdiga hälftenägare av OOO Mars. Priset var bokfört värde på andelen om knappt 1 miljon rubel. Då OOO Tardan Gold fortfarande har ett väsentligt inflytande på OOO Mars kommer det senare att även fortsättningsvis konsolideras i Central Asia Golds koncernräkenskaper. Säkerhetstjänster Dotterbolagen OOO Tardan Gold och OOO Artelj Tyva köper idag säkerhets- och bevakningstjänster från företaget OOO "Ochrannaya Firma Shtjit". Detta företag ägs till 60% av Michail Malyarenko. Prissättning av tjänsterna är marknadsmässig. Under första kvartalet 2006 betalades av dotterbolagen totalt 919 000 rubel för sådana tjänster (ca 250 TSEK). Lokalhyra Delar av koncernens företagsledning och administration arbetar i staden Tomsk i Sibirien. Här arbetar de i hyrda lokaler i en kontorsfastighet som ägs av Michail Malyarenko. En mängd externa företag hyr lokaler i samma fastighet. Under första kvartalet 2006 har Central Asia Gold-koncernen betalt 255 000 rubel i kontorshyra (ca 68 TSEK). Detta är samma lokalhyra som andra externa hyresgäster betalar i fastigheten. Management-bolag För att optimera kostnaden för managementtjänster har delar av administrationen i bolagets Tomskavdelning brutits ut i ett separat managementbolag. Managementbolaget omfattar en personal om drygt 10 personer vid slutet av mars 2006 och inbegriper Michail Malyarenko själv, jurister, bokförare, controllers, tolkar och logistikpersonal. Avsikten är att få ned kostnaden för managementtjänster då management-bolaget även kommer att kunna lämna tjänster till externa kunder, samt att få bättre fördelningsgrund för samkostnader mellan koncernbolagen. Managementbolaget skall inte vara vinstmaximerande. Under första kvartalet 2006 betalade Central Asia Gold via dotterbolagen totalt 2 MRUR (ca 535 TSEK) till managementbolaget. Denna kostnad representerades tidigare av lönekostnader och andra bikostnader för egen personal. Ägarna av managementbolaget är Central Asia Golds två huvudägare Alexander Merko och Michail Malyarenko till lika delar. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Stockholm, den 22 maj 2006 Styrelsen för Central Asia Gold AB (publ) För mer information, vänligen kontakta: VD Torbjörn Ranta, tel/fax: 08 624 26 80, mobiltelefon 070 8 85 55 04, email: torbjorn.ranta@centralasiagold.se, Website: www.centralasiagold.se, Post- och besöksadress: Brovägen 9, 182 76 Stocksund Central Asia Gold AB är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland och Mongoliet i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och tillgångarna omfattar idag omkring 548 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 och guldmineraltillgångar P1 enligt ryska standards. CAG AB planerar för att uppnå en årsproduktion om minst 800 kg guld (24 000 oz) under andra halvåret 2007. Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Central Asia Gold ABs ("CAG") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om CAGs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognosticerar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för CAG förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari CAG har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) CAGs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för CAG komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. CAG påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar. (For fullständig delårsrapport se bifogad fil) Central Asia Gold AB (publ) är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland och Mongoliet i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och tillgångarna omfattar idag omkring 468 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 och guldmineraltillgångar P1 enligt ryska standards. CAG AB planerar för att uppnå en årsproduktion om 800 kg guld (24 000 oz) under andra halvåret 2007.

Ämnen

  • Ekonomi, finans