Pressmeddelande -

PRESSMEDDELANDE

PRESSMEDDELANDE Styrelsen för Central Asia Gold ("CAG") föreslår den kommande årsstämman att emittera aktier för motsvarande 10 miljoner USD till de norska entreprenörerna Arne Blystad och Paal Hveem Paal Hveem kommer att bli föreslagen till inval i CAGs styrelse Central Asia Gold ("CAG") ingick i slutet av mars 2006 ett finansieringsavtal med de välkända norska entreprenörerna Arne Blystad och Paal Hveem. Syftet var att möjliggöra för CAG att deltaga på en stor rysk privatiseringsauktion avseende zinkfyndigheten Kyzyl-Tazhdyg. Auktionen förlorades dock mot kinesiska affärsintressen. I enlighet med finansieringsavtalet åtog sig de norska finansiärerna att under alla omständigheter teckna aktier i en riktad nyemission för motsvarande minst 5 miljoner USD och som mest 10 MUSD omräknat till SEK enligt valutakursen USD/SEK om 7,84 på avtalsdagen. Emissionspriset var den genomsnittliga börskursen under en 20-dagarsperiod före avtalsdagen den 29:e mars 2006, vilken blev 1,44 kronor per aktie. De norska finansiärerna fick enligt avtalet april månad på sig att besluta om att teckna det högre emissionsbeloppet. Arne Blystad och Paal Hveem har nu meddelat att de önskar teckna aktier i CAG för motsvarande 10 MUSD enligt villkoren ovan. Därmed kommer styrelsen för CAG att föreslå årsstämman den 9 juni 2006 att emittera 54 444 444 aktier. Tekniskt blir detta en kvittningsemission, då CAG alltså redan har fått detta belopp från de norska finansiärerna. I dagsläget finns i CAG 230 752 479 utestående aktier. Arne Blystad och Paal Hveem kommer således, förutsatt årsstämmans godkännande, att bli ägare till tillsammans 19,09% av kapital och röster i CAG. Central Asia Golds två huvudägare Michail Malyarenko och Alexander Merko har förklarat att de avser att rösta för denna emission. I samband härmed har Paal Hveem accepterat att bli föreslagen till inval i styrelsen i CAG. Mer detaljer kommer att ges i kallelsen till årsstämman som publiceras inom kort. Kommentar av Torbjörn Ranta, VD i CAG: "Styrelsen ser mycket positivt på det fördjupade norska engagemanget i vårt bolag. Central Asia Gold stärker härigenom kraftigt möjligheterna att ta nästa steg i sin utveckling till ett stort, lönsamt och snabbväxande internationellt guldbolag." För mer information, vänligen kontakta VD Torbjörn Ranta: Tel/fax: 08 624 26 80, mobiltelefon 070 8 85 55 04, email: torbjorn.ranta@centralasiagold.se, Website: www.centralasiagold.se, Post- och besöksadress: Brovägen 9, 182 76 Stocksund Central Asia Gold AB är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland och Mongoliet i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inledes i slutet av januari 2005 och tillgångarna omfattar idag omkring 548 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 och guldmineraltillgångar P1 enligt ryska standards. CAG AB planerar för att uppnå en årsproduktion om minst 800 kg guld (24 000 oz) under andra halvåret 2007. Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Central Asia Gold ABs ("CAG") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om CAGs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognosticerar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för CAG förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari CAG har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) CAGs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för CAG komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. CAG påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar. Central Asia Gold AB (publ) är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland och Mongoliet i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och tillgångarna omfattar idag omkring 468 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 och guldmineraltillgångar P1 enligt ryska standards. CAG AB planerar för att uppnå en årsproduktion om 800 kg guld (24 000 oz) under andra halvåret 2007.

Ämnen

  • Ekonomi, finans