Pressmeddelande -

Kommuniké från årsstämma i CISL Gruppen AB (publ.)

Den ordinarie årsstämman i CISL Gruppen AB (publ), Org. Nr 556556-0207, fattade beslut om: 1. Fastställelse av resultat och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning. 2. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastslagna balansräkningen. 3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören. 4. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden. 5. Omval av styrelseledamöter och suppleanter samt revisor och suppleant. Styrelse: omval av Guy Robert och Olof Eriksson. Daniel Benitez avgår Nyval: Håkan Broberg Revisor: omval av Bo Wennertorp och Per Anders Molin(revisorssupleant) 6. Ändring av bolagsordning enligt nya regler i aktiebolagslagen 7.Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 56 132 044.26 kronor motsvarande högst 5 613 204 426 st aktier. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier, konvertibler och teckningsoptioner skall kunna ske genom apport eller kvittning eller eljest vara förenade med villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier och/eller teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier. Umeå den 26 maj 2006 CISL Gruppen AB (publ) Styrelsen Om Nya Marknaden Nya Marknaden är en inofficiell handelsplats där mindre bolags aktier handlas via Stockholmsbörsens handelssystem SAXESS. Handeln sker elektroniskt på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt och bedrivs kontinuerligt på samma sätt som för de börsnoterade företagen. Information om kurser, volym och orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler som för börsaktier. Stockholmsbörsen ansvarar inte för övervakningen av bolagen på Nya Marknaden utan det gör istället en sponsor. Sponsor för CISL är Remium AB som är medlem vid och har avtal med Stockholmsbörsen. Sponsorn ansvarar för att bolaget uppfyller kraven för att handla aktien på Nya Marknaden samt att bolaget löpande följer informationskraven, vilka motsvarar de för börsbolag.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT