Pressmeddelande -

Pressinformation från årsstämma Concordia Maritime AB (publ)

Vid årsstämman i Concordia Maritime AB den 26 april 2006 omvaldes Dan Sten Olsson till styrelseordförande och som övriga styrelseledamöter omvaldes Per Bjurström, Bert Åke Eriksson, C. Mikael von Mentzer (vice ordförande), Morten Chr. Mo och Mats Jansson enligt det förslag som lämnats av valberedningen. Det beslutades om att en valberedning skall utses som bland annat skall framlägga förslag till styrelse till nästa års årsstämma. Det fastställdes ett totalt arvode om 1.400.000 kronor till de stämmovalda styrelseledamöterna (SEK 350.000 vardera till ordföranden och vice ordföranden samt SEK 175.000 till övriga stämmovalda ledamöter) och att arvode till revisorerna skall ske enligt löpande räkning. Vidare fastställdes förslaget om en utdelning på 1 krona per aktie. Avstämningsdag 2 maj och utbetalningsdag från VPC den 5 maj. Göteborg den 2 maj 2006 CONCORDIA MARITIME AB (publ.) Styrelsen Hans Norén, VD 031-85 51 01 eller 0704-85 51 01 Göran Hermansson, ekonomichef 031-85 50 46 eller 0704-85 50 46 Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi noterat på O-listan på Stockholms Fondbörs. Under 2003 beställdes sex tankfartyg som byggs i enlighet med MAX-konceptet. Dessa fartyg, P MAX, är produkttankfartyg på cirka 65,200 dwt. MAX-konceptet innebär att fartygen är byggda för största möjliga lastförmåga på grunda vatten. Utöver lagkraven på dubbelskrov har fartygen ett helt nytt koncept för säkrare oljetransporter med dubbla maskiner i två helt separata maskinrum, dubbla roder och styrmaskiner, två propellrar och dubbla kontrollsystem. Under 2004 beställdes två Panamax tankfartyg på cirka 75.000 dwt i vilket bolaget har en femtioprocentig ägarandel. Samtliga fartyg i beställning kommer att levereras under en tvåårsperiod med början i årsskiftet 2005/2006. Concordia Maritime hyr också in två VLCC om vardera 313.000 dwt på fem år. Dessa fartyg, V-MAX, som togs i trafik 2001 byggdes ursprungligen för Concordia Maritime och är de första fartygen byggda enligt MAX-konceptet. INNOVATION AND PERFORMANCE Vår affärsidé är att generera vinst genom att tillgodose våra kunders behov av säkra och kostnadseffektiva tanktransporter baserat på innovation och förstklassigt utförande.

Ämnen

  • Ekonomi, finans