Pressmeddelande -

Säkring av eget kapital

Styrelsen har reviderat den övergripande valutapolicyn för koncernen vad det gäller säkring av det egna kapitalet. Concordia Maritimes egna kapital och substansvärde påverkas av US-dollarutvecklingen. Revideringen innebär att bolaget går från att ha säkrat ca 30% av det egna kapitalet till att nu säkra ca 50%. Totalt säkrat belopp uppgår till MUSD 120 mot svenska kronan. För mer information kontakta Göran Hermansson, ekonomichef 031-85 50 46 eller 0704-85 50 46. Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi noterat på O-listan på Stockholms Fondbörs. Under 2003 beställdes sex tankfartyg som byggs i enlighet med MAX-konceptet. Dessa fartyg, P MAX, är produkttankfartyg på cirka 65,200 dwt. MAX-konceptet innebär att fartygen är byggda för största möjliga lastförmåga på grunda vatten. Utöver lagkraven på dubbelskrov har fartygen ett helt nytt koncept för säkrare oljetransporter med dubbla maskiner i två helt separata maskinrum, dubbla roder och styrmaskiner, två propellrar och dubbla kontrollsystem. Under 2004 beställdes två Panamax tankfartyg på cirka 75.000 dwt i vilket bolaget har en femtioprocentig ägarandel. Samtliga fartyg i beställning kommer att levereras under en tvåårsperiod med början i årsskiftet 2005/2006. Concordia Maritime hyr också in två VLCC om vardera 313.000 dwt på fem år. Dessa fartyg, V-MAX, som togs i trafik 2001 byggdes ursprungligen för Concordia Maritime och är de första fartygen byggda enligt MAX-konceptet. INNOVATION AND PERFORMANCE Vår affärsidé är att generera vinst genom att tillgodose våra kunders behov av säkra och kostnadseffektiva tanktransporter baserat på innovation och förstklassigt utförande.

Ämnen

  • Ekonomi, finans