Pressmeddelande -

COUNTERMINE TECHNOLOGIES AB: COUNTERMINE UTÖKAR MINRÖJNINGSVERKSAMHETEN - LÄGGER BUD PÅ SCANJACK

* Countermine utökar minröjningsverksamheten genom bud på Scanjack
* Countermine lägger bud om 7,5 MSEK för samtliga aktier i Scanjack
* Förvärvet av Scanjack kommer ske genom en apportemission
* Årsstämman i Countermine kommer att fatta beslut om apportemissionen

Styrelsen i Countermine Technologies AB (publ) ("Countermine", "CMT" eller "Bolaget") har beslutat föreslå kommande årsstämma i CMT att genom apportemission förvärva samtliga utestående aktier i Scanjack AB ("Scanjack").


Bakgrund och motiv
Countermine är en internationell operatör inom minsaneringstjänster. Bolaget erbjuder en helhetslösning avseende återställande av mark med misstänkt eller konstaterad förekomst av minor. Minsaneringen sker huvudsakligen maskinellt med ett av Bolaget utvecklat minsaneringssystem kallat ORACLE. Den maskinella saneringen kompletteras med andra minsaneringsmetoder när så behövs. Genom det svenska dotterbolaget Countermine Engineering bedrivs utveckling och tillverkning av ORACLE-systemet.

Scanjack tillverkar och marknadsför en minröjningsmaskin, Scanjack 3500, och har hittills tillverkat 11 maskiner varav 10 sålts och en färdig maskin finns för omedelbar leverans. Den färdiga Scanjack-maskinen kommer, i avvaktan på att affären kan slutföras, att hyras av Countermine under 6 månader för insats i Libyen. Scanjack 3500 är en kedjeslagare med dubbla aggregat vilket på ett bra sätt kompletterar våra Oracle maskiner vid insatser i den terräng som vi kommer att möta i nya insatser i Libyen.

Det är Countermines uppfattning att de två minröjningssystemen kompletterar varandra mycket väl och kan komma till nytta för Countermine inom ramen för den nuvarande minröjningsverksamheten. Det är Countermines uppfattning att Scanjack har kompletterande kompetenser vilket kommer att skapa synergier i den framtida tillverkningen av minröjningsmaskiner.

Countermine har analyserat Scanjack och funnit att ett förvärv av bolaget, förutsatt att ett antal villkor uppfylls vore till fördel för aktieägarna i Countermine. Vidare gör Countermine bedömningen att den existerande Scanjack-maskinen kommer att kunna avkasta tillräckligt med kapital för att motivera affären och ge ett gott resultattillskott redan under 2009.


Erbjudandet till aktieägarna i Scanjack och villkor för budet
Det totala budvärdet uppgår till 7,5 MSEK för samtliga aktier i Scanjack. Aktieägarna i Scanjack kommer att erbjudas aktier i Countermine som vederlag för sina aktier. Antalet aktier kommer att beräknas genom att budvärdet delas med Countermine-aktiens volymviktade genomsnittspris under den tiodagarsperiod som föregår avtalet som träffats med ägare till drygt 50 % av aktierna i Scanjack och som var den 23 februari..

De huvudsakliga villkoren kan sammanfattas enligt följande:
1. att ett 25 % ackord godtas från Scanjacks borgenärer, och
2. att Countermine erhåller accepter från mer än 90 % av kapitalet i Scanjack

Information om Scanjack
Basen för verksamheten i Scanjack är den egenutvecklade minröjaren "Scanjack 3500". Utvecklingsarbetet inleddes 1999, och hittills har 11 maskiner byggts och tio maskiner levererats till kunder i flera länder, däribland Sverige, Nederländerna och Irak. Scanjack 3500 har genomgått flera omfattande tester och har hittills använts för framgångsrik röjning av ca 20 miljoner m2.

Scanjack sökte under 2008 notering på en reglerad marknad men av olika skäl misslyckades noteringen och kapitalanskaffningen. Bolaget hamnade därefter på obestånd och sökte i november 2008 företagsrekonstruktion.


Preliminär tidplan för genomförandet av budet på Scanjack
Händelse Datum
Informationshandling rörande budet offentliggörs Vecka 11
Kallelse till årsstämma offentliggörs 31 mars 2009
Årsstämma i Countermine 29 april 2009
Apportemission genomförs Vecka 20


Christer Bergquist, verkställande direktör i CMT säger:
"Countermine befinner sig för närvarande i en mycket spännande situation genom de pågående uppdragen som vi utför i Libyen och Kroatien., Vi har under utförandet av dessa uppdrag funnit att det finns behov för ytterligare minröjningssystem av lättare karaktär och annan teknik. Budet på Scanjack kan snabbt generera intäkter på bolagets befintliga maskin, som Countermine i ett första skede hyr. På lite längre sikt finner vi att en sammanslagning kan generera stora synergieffekter framförallt genom att ORACLE och Scanjack 3500 kompletterar varandra väl samt att de kombinerade kompetenserna i organisationerna skapar mervärden.
Genom att ha tillgång till ett antal olika minröjningssystem kan Countermine erbjuda sina tjänster på större ytor och även andra markbeskaffenheter än vi kan för närvarande, vilket i sin tur betyder en betydligt utökad intäktspotential för bolaget."

Lars Nylin, verkställande direktör i Countermine plc och marknadsutvecklingsansvarig säger:
"Vi har redan god erfarenhet av att integrera kedjeslagor (flails) med markfrässystem (tillers). I Kroatien arbetar vi med en kedjeslaga av fabrikat Duro Dakovic RM KA-02 förutom Oracle I. Under åren i Kroatien har TerraFirma d.o.o och ScanJack d.o.o. samarbetat i olika projekt där maskinkapaciteterna kompletterat varandra. Många marktyper tål inte den behandling som blir följden av markfräsning - där är flail system att föredra.
I minröjningskretsar talas det om en "toolbox" det vill säga en arsenal av olika verktyg. Oracle I och II är av karaktären tunga röjsystem för stora arealer, ScanJack 3 500 har ungefär två tredjedelar av Oracle II's totalvikt och RM KA-02 en tredjedel. Allt för att klara en total sanering av projektarealen.
Vi ser med tillförsikt fram mot insatser med ScanJack 3 500 maskinen i regionen. Förutom i Libyen startar verksamheten snart i Egypten, och det finns många, projekt i andra angränsande länder. Vi vill snabbt befästa vår ställning som enda "full service provider"- företaget i Nordafrika.
Libyen som land ligger i framkant vad gäller maskinanvändning. Libyen satsar på att genomföra projekt helt mekaniskt, vilket vi ser som framtidens melodi, och den väg som måste väljas for att få upp såväl säkerheten som produktiviteten.
Countermine bistår just nu den Libyska staten med kompetens for att införa moderna regler för min- och ammunitionsröjning."


Kontakt
Eventuella frågor kan riktas till:
Christer Bergquist, verkställande direktör, telefon 0704-169604 eller christer.bergquist@countermine.com


Countermine i korthet
Countermine Technologies har sedan 1989 bedrivit utveckling av minsaneringsutrustning. Resultatet är det egenutvecklade minsaneringssystemet ORACLE (Obstacle Removal And Clear Land Equipment). Verksamheten har stegvis allt mer omfokuserats från maskinutvecklare till en internationell operatör erbjudande minsaneringstjänster. Countermines affärsidé är att på ett tillförlitligt, snabbt och kostnadseffektivt sätt, återställa mark med misstänkt eller konstaterad förekomst av minor eller annan oexploderad ammunition. Moderbolaget Countermine Technologies aktier av serie B är sedan 1998 noterade på NGM Equity. Countermine handlas med kortnamnet COUM B och har ISIN-kod SE0000514341. En handelspost omfattar 2 000 aktier. Kompletterande information finns på Countermines hemsida, www.countermine.se


Countermine Technologies skall, i samverkan med företag, nationella och internationella myndigheter och organisationer, leda eller på annat sätt medverka i minsaneringsoperationer samt utveckla och marknadsföra minröjningsutrustningar.

Ämnen

  • Industri, tillverkning