Pressmeddelande -

COUNTERMINE TECHNOLOGIES AB: DELÅRSRAPPORT FÖR COUNTERMINE TECHNOLOGIES AB (PUBL) PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2006

· Viktiga förhandlingar om större minsaneringsuppdrag pågår · Omsättningen har under perioden uppgått till 1 547 tkr (2 156 tkr) · Resultatet under perioden uppgick till –6 155 tkr (-2 755 tkr) · Resultat per aktie uppgick till -0,18 kr (-0,23 kr) · Under perioden har Bolaget färdigställt fyra minsaneringsprojekt. · Ett nytt minsaneringsprojekt i Lika har påbörjats (272 000 m2) Verksamheten Countermine arbetar främst med utveckling och produktion av effektiv och säker minröjningsutrustning, samt med minröjningsoperationer för att återställa mark i drabbade områden. Behovet av minröjning är omfattande i stora delar av världen, inte minst för kommersiell markexploatering såsom oljeutvinning, väg- och byggprojekt samt livsmedelsproduktion. Koncernen erhöll nyligen finansiering om cirka 80 Mkr för att kraftigt expandera minröjningsverksamheten och offentliggjorde i samband med detta planer att notera dotterbolaget Countermine Plc på AIM i London. Countermine Plc, Countermine Operations AB inklusive TerraFirma d.o.o. Fortsatta stora aktiviteter på marknadssidan, feasability studier i flera områden har startats. Förhandlingar om olika projekt i Turkiet, Jordanien, Libanon och Egypten pågår och flera möten på ministernivå har genomförts. Marknadsfunktionen har förstärkt genom samarbete med Colonel David McDonald-Joyce, som har ett mycket brett kontaktnät i mellanöstern. TerraFirma förväntar sig en fortsatt god beläggning i Kroatien under 2006, med möjlig uppstart av verksamhet i Bosnien under 2006. De aktuella minsaneringsprojekten i Kroatien fortlöper i övrigt enligt plan. En ny mindre minröjningsmaskin RM-KA-02 togs i drift under mars. Nya typer av uppdrag för Oracle maskinen i Kroatien har erhållits såsom vegetationsröjning och markberedning för vinodling. Fyra minröjningsuppdrag omfattande totalt 185 000 kvadratmeter har avslutats. Ett Technical Survey uppdrag om ytterligare 272 000 kvadratmeter har påbörjats. Det befintliga Oracle fordonet har uppgraderats av CME och är nu klar för insats i Turkiet. Flera delsystem har modifierats för varmare klimat. En verktygsvals har bestyckats för att kunna arbeta med ökat röjdjup, från det tidigare djupet 350 mm till 450 mm. Countermine Engineering AB Två Caterpillar 973C som specialanpassats av Caterpillarfabriken i Grenoble, kom till Sverige i mars. Nu pågår montering av skyddsutrustning och bepansring. Bandställen förlängs för att ge ökad stabilitet under röjning och maskinerna är snart konverterade till bärarfordon för O.R.A.C.L.E.II. De nya maskinerna beräknas kunna levereras under oktober 2006. Civilingenjör Lars Christiansson (född 1969) har anställts som VD för Countermine Engineering AB. Lars kommer närmast från Devex Mekatronic AB där han har arbetat som projektledare inom produktutveckling och suttit i ledningsgruppen för bolaget. Lars har tidigare arbetat på Countermine under perioden 1995-2001 som projektledare för bl.a. Oracle. Ulf Grauers Svenska Försäljnings AB Två Metz stegbilar är under produktion för Stockholms Brandförsvars räkning med en ordersumma om11,5 mkr. Förutom löpande service och reparationsarbeten har två större renoveringar på äldre stegbilar genomförts under perioden. Countermine Technologies AB Bolaget har i februari förvärvat fastigheten Råteglet 4 i Södertälje där produktion och konstruktion av minröjningsfordon bedrivs. I fastigheten har investeringar gjorts för att förbättra produktionsmöjligheterna. Bolagets finansiering Under perioden har teckningsoptioner för 86 tkr inlösts. Countermine Plc , har tillförts 255 000 GBP motsvarande ca 3,5 mkr i en nyemission riktad till Fidelity International världens största fondförvaltare. Investeringen motsvarar ca 3,5% av bolaget Countermine Plc vilket motsvarar ett bolagsvärde om 100 mkr. Investeraren har samtidigt erhållit en option att under 7 månader investera ytterligare 344 000 GBP motsvarande ca 4,7 mkr baserat på ett bolagsvärde om 135 mkr. Countermine Technologies AB äger efter emissionen 72 % av Countermine Plc. Avsikten är att notera Countermine Plc på AIM (Alternative Investment Market) i London före utgången av 2006. Resultat och ställning Omsättningen uppgick under perioden till 1 547 tkr (2 156 tkr). Resultatet efter finansnetto uppgick till –6 155 tkr (-2 755 tkr). Resultatet per aktie uppgick till -0,18 kr (-0,23 kr) Likviditeten uppgick vid periodens slut till 14 405 tkr (565 tkr). Soliditeten var vid periodens utgång 26,29 (-18,98 %). Koncernens egna kapital uppgår till 13 438 tkr (-3 505 tkr). Countermine Plc (med dotterbolagen Countermine Operations AB och TerraFirma d.o.o.) redovisas fortsättningsvis som ett intresseföretag. Väsentliga händelser efter periodens utgång Countermine Plc, Countermine Operations AB inklusive TerraFirma d.o.o. Marknadskontakterna fortsätter för att slutföra förhandlingar om ett större uppdrag. I det pågående Technical Survey projektet har 11 minor hittats, utöver dessa har vi hittat ytterligare två minor på "säker" mark d.v.s. utanför det min-misstänkta området. I och med detta måste projektet avbrytas och inspekteras. 63.000 m2 av projektet ansågs ligga utanför det mininfekterade området och har inspekterats och godkänts såsom Technical Survey, återstående areal har konverterat till ett de-mining projekt. Bolaget fick kontraktet på detta arbete, vilket inte alltid är praxis. Arbetet återupptogs 29 maj. Ulf Grauers Svenska Försäljnings AB Förutom löpande service och reparationsarbeten har en större renovering av en äldre stegbil genomförts. Countermine Technologies AB Tilläggsköpeavtalet gällande dotterbolaget Ulf Grauers Svenska Försäljnings AB har sluförts. Den totala köpeskillingen blev 968.000 kr. Nästa rapporttillfälle Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni kommer att lämnas 31 augusti, 2006. Södertälje den 31 maj 2006 Lars Nylin VD i Countermine Technologies AB (publ.) För ytterligare information kontakta Lars Nylin på 070-416 96 00

Ämnen

  • Ekonomi, finans