Pressmeddelande -

COUNTERMINE TECHNOLOGIES AB: FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN DEN 29 APRIL 2008

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=48602 (NGM:COUM B) De större aktieägarna har lämnat följande förslag inför årsstämman den 29 april 2008; Ordförande vid stämman; Björn Wolrath Antal styrelseledamöter; Sju utan suppleanter Styrelseledamöter; Omval av Christer Bergquist, K-G Lye, Lars Nylin samt Björn Wolrath samt nyval av Jerker Höglund, Johan Kihl samt Sir John Walker. Styrelseordförande; Björn Wolrath Jerker Höglund är född 1970 och är idag verkställande direktör för Dellner Couplers och har tidigare haft befattningar inom bl a ABB och Allgon Mobile Communications. Jerker är civilingenjör och civilekonom. Johan Kihl är född 1941och är generallöjtnant (sedan 2004 i reserven) och är idag senior adviser till Ericsson Microwave Systems (sedan 2004) och till SAAB Systems (från 2007). Johan var till sin pensionering chef för Högkvarteret samt Strategiledningen. Han är styrelseordförande i Modul 1 Data och styrelseledamot i 4C Strategy. Sir John Walker är född 1936 och Air Marchal. Han var tidigare bl a chef för den brittiska militära underrättelsetjänsten och rådgivare i Whitehall. Sir John har varit vice ordförande i Countermine plc sedan 2005. Sir John är ordförande i det australiensiska bolaget SMS. Styrelsearvode; 600.000 kronor att utgå med 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till de ledamöter som inte har anställning i koncernen. För arbete i kommittéer avsätts 250 000 kronor att fördelas av styrelsen. Det skall noteras att Sir John också uppbär ersätttning i det engelska bolaget Countermine plc för arbete som löpande utförs för bolagets räkning i olika länder. Detta belopp uppgick under 2007 till ca £ 55 000 och kan under 2008 förväntas uppgå till ca £ 70 000. Valberedning; Det föreslås att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet per den 30 september 2009, sammankalla en valberedning bestående av två eller högst tre ledamöter från de röstmässigt största ägarna. Valberedningen offentliggörs i Q 3- rapporten. Beredningen suppgift är att framlägga förslag till stämmoordförande, styrelse och styrelseordförande samt föreslå arvoden åt de stämmovalda ledamöterna. Skulle utsedd ledamot i valberedningen lämna p g a att ägandet förändrats efter utseendet äger styrelsens ordförande utse ny ledamot bland de större aktieägarna. Förslaget stöds av ägare till drygt 44 % av antalet röster i Bolaget (40% av kapitalet) . Kontakt Eventuella frågor kan riktas till Björn Wolrath, styrelsens ordförande , telefon 0705-88 16 11 eller momentum@swipnet.se Countermine i korthet Countermine Technologies har sedan 1989 bedrivit utveckling av minsaneringsutrustning. Resultatet är det egenutvecklade minsaneringssystemet ORACLE (Obstacle Removal And Clear Land Equipment). Verksamheten har stegvis allt mer omfokuserats från maskinutvecklare till en internationell operatör erbjudande minsaneringstjänster. Countermines affärsidé är att på ett tillförlitligt, snabbt och kostnadseffektivt sätt, återställa mark med misstänkt eller konstaterad förekomst av minor eller annan oexploderad ammunition. Moderbolaget Countermine Technologies aktier av serie B är sedan 1998 noterade på NGM Equity. Countermine handlas med kortnamnet COUM B och har ISIN-kod SE0000514341. En handelspost omfattar 1 000 aktier. Kompletterande information finns på Countermines hemsida, www.countermine.se Countermine Technologies skall, i samverkan med företag, nationella och internationella myndigheter och organisationer, leda eller på annat sätt medverka i minsaneringsoperationer samt utveckla och marknadsföra minröjningsutrustningar.

Ämnen

  • Industri, tillverkning