Pressmeddelande -

FÖRETRÄDESEMISSION I COUNTERMINE FÖR FINANSIERING AV MASKINTILLVERKNING OCH FORTSATTA MARKNADSINSATSER

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49924


(NGM:COUM B)

Styrelsen för Countermine Technologies AB (publ) ("Countermine") har idag beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna, i syfte att tillföra Bolaget cirka 18,2 MSEK före emissionskostnader. Styrelsens emissionsbeslut är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma som avses hållas den 28 oktober 2008. Nyemissionen är till fullo garanterad av Erik Penser Bankaktiebolag.


Countermine har under 2008 nått ett genombrott i Libyen genom tecknande av avtal med dels internationella oljebolag, dels den Libyska staten. Dessa samarbeten markerar en milstolpe i Countermines utveckling och stärker även bolagets position väsentligt i framtida upphandlingar. Genom den nu föreslagna företrädesemissionen tillförs bolaget medel för att producera två nya maskiner för att därigenom kunna ta tillvara på de stora affärsmöjligheter som erbjuds i Libyen men som även bedöms uppstå i Turkiet och Egypten.

Under inledningen av 2008 gjorde styrelsen bedömningen att bolaget skulle tillföras kapital genom det teckningsoptionsprogram vars teckningstid löpt under september 2008. Till följd av rådande marknadsförhållanden har teckning inte skett i den omfattning som beräknats, varför bolaget valt att istället ta in kapital genom förestående företrädesemission.

Björn Wolrath och Christer Bergquist, styrelseordförande respektive verkställande direktör:
"Genombrottet i Libyen är tillfredsställande och ger oss inom kort möjlighet att demonstrera de förtjänster som vår Oracle-maskin har när det gäller storskalig minröjning. Det positiva kassaflöde som genereras i verksamheten i Libyen skulle ha kunnat täcka våra behov men hade då tvingat oss att försena produktionen av de nya två Oracle-maskinerna, vilket skulle kunna hämma utvecklingen av Countermine på sikt. De osäkra finansiella marknaderna har också stärkt oss i övertygelsen om det riktiga i att göra en mindre, fullt garanterad, företrädesemission för att därigenom trygga bolagets utveckling."

Styrelsen i Countermine har beslutat att, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, genomföra en företrädesemission som kommer att tillföra bolaget 18.244.861 SEK* före avdrag för emissionskostnader. En extra bolagsstämma för godkännande av emissionen avses hållas den 28 oktober 2008. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt till teckning av aktier i nyemissionen i enlighet med bolagsordningens bestämmelser om primär och subsidiär företrädesrätt. Den primära företrädesrätten innebär att fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie av samma aktieserie. Teckningskursen per nyemitterad aktie är 1,00 SEK. Avstämningsdag för rätt att deltaga i nyemissionen skall vara 5 november 2008. Teckning av aktier bedöms äga rum under perioden från och med den 10 november till och med den 24 november 2008, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

Emissionen är till fullo garanterad av Erik Penser Bankaktiebolag .

Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom pressmeddelande och avses införas genom annons i Post- och Inrikes Tidningar respektive Svenska Dagbladet senast den 14 oktober 2008.

Informationen är sådan som Countermine skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2008 kl. 15.30.

*Genom utnyttjade av teckningsoptioner har 362 500 A-aktier tecknats i september 2008, vilka ännu ej registrerats hos Bolagsverket.


Kontakt
Eventuella frågor kan riktas till Christer Bergquist, verkställande direktör, telefon 0704-16 96 04 eller christer.bergquist@countermine.com


Countermine i korthet
Countermine Technologies har sedan 1989 bedrivit utveckling av minsaneringsutrustning. Resultatet är det egenutvecklade minsaneringssystemet ORACLE (Obstacle Removal And Clear Land Equipment). Verksamheten har stegvis allt mer omfokuserats från maskinutvecklare till en internationell operatör erbjudande minsaneringstjänster. Countermines affärsidé är att på ett tillförlitligt, snabbt och kostnadseffektivt sätt, återställa mark med misstänkt eller konstaterad förekomst av minor eller annan oexploderad ammunition. Moderbolaget Countermine Technologies aktier av serie B är sedan 1998 noterade på NGM Equity. Countermine handlas med kortnamnet COUM B och har ISIN-kod SE0000514341. En handelspost omfattar 1 000 aktier.
Countermine Technologies skall, i samverkan med företag, nationella och internationella myndigheter och organisationer, leda eller på annat sätt medverka i minsaneringsoperationer samt utveckla och marknadsföra minröjningsutrustningar.

Ämnen

  • Industri, tillverkning