Pressmeddelande -

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I COUNTERMINE TECHNOLOGIES AB (PUBL) DEN 17 MAJ 2006

Vid årsstämma med aktieägarna i Countermine Technologies AB (publ.) den 17 maj 2006 i Södertälje fattades följande beslut. Resultat, VD:s anförande VD Lars Nylin presenterade koncernens verksamhet och resultat för år 2005. Nettoomsättningen för 2005 för koncernen uppgick till 14 211 TSEK och resultatet före skatt blev -18 260 TSEK. Lars Nylin redogjorde för att man under året röjt 1,02 miljoner kvadratmeter från minor, Countermine Plc bildats under året och finansierats via Pre-IPO pengar, 3,5 MGBP +option 4,725 MGBP, Bolaget har genomfört en företrädesemission om 40 MSEK via Penser Fondkommission, Bolaget har förvärvat av Ulf Grauers Svenska Försäljnings AB, två nya Oracle minröjningsfordon är i produktion, att Christer Bergquist anställts som CFO och att efter årets slut en beställning erhållits på två Metz stegbilar till Stockholms Brandförvar, att fastigheten Råteglet 4 förvärvats, att Lars Christiansson anställts som VD i Countermine Engineering AB, att en uppdatering av Oracle 1 till "Turkiet status" genomförts, att förhandlingar med Turkiet, Jordanien, Libanon och Egypten pågår, att 247,500 m2 röjt hittills i år och att ytterligare 350,000 m2 är under produktion slutligen att AIM-listnings processen startats upp. Ansvarsfrihet Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. Behandling av vinst Årsstämman beslutade att ingen utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2005 och att den balanserade förlusten om totalt ca 44 894 TSEK skulle överföras i ny räkning. Styrelse och arvode Till styrelseledamöter omvaldes Björn Wolrath, Lars Nylin, Karl Gustaf Lye, Tord Cederlund och Diana Wormuth. Björn Wolrath omvaldes till styrelsens ordförande. Styrelsearvodet fastställdes till 250 TSEK att fördelas av styrelsen inom sig, samt att arvode till revisorn skall utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning. Antagande av ny bolagsordning Att ändra bolagsordningen, i syfte att följa den nya aktiebolagslagen. Bemyndigande avseende nyemission och emission För tiden intill nästkommande årsstämma, bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 335.000 SEK (fördelat på högst 3.350.000 nya aktier). Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om nyemission eller emission med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § aktiebolagslagen. Godkännande av dotterbolaget Countermine Plc's beslut om utgivande av aktier till styrelse och ledande befattningshavare Årsstämman beslutade att godkänna att dotterbolaget Countermine Plc ("CM-Plc") ger ut aktier till alla tre anställda befattningshavare inom CM-Plc för att förstärka det ekonomiska incitamentet för de berörda befattningshavarna. Totalt ges 6 212 aktier ut, motsvarande ca 4,5% av antalet aktier i CM-Plc på samma villkor som de internationella investorerna uppräknat med en räntefaktor. Villkor som gäller för tecknande av aktier finns tillgängliga sedan den 3 maj. Det noterades att samtliga beslut var enhälliga. Övrigt Årsredovisningen finns att rekvirera som tryckt- eller elektroniskt dokument . Kontakta bolaget på telefon 08-5544 2000 eller E-mail info@countermine.se. För ytterligare information kontakta: Lars Nylin VD, tel. 08-5544 2000 eller lars.nylin@countermine.se Countermine Technologies skall, i samverkan med företag, nationella och internationella myndigheter och organisationer, leda eller på annat sätt medverka i minsaneringsoperationer samt utveckla och marknadsföra minröjningsutrustningar.

Ämnen

  • Ekonomi, finans