Gå direkt till innehåll
Bild på Uttersjön från Trafikverkets video
Bild på Uttersjön från Trafikverkets video

Nyhet -

COWI levererar i projekt Ostlänken

COWI har nyligen levererat underlag för deletapp Sillekrog – Sjösa inom Trafikverkets projekt Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor. De nya stambanorna består av en helt ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Nyligen avslutades en digital samrådsperiod där Trafikverket kommunicerade den föreslagna utformningen för deletapp Sillekrog - Sjösa.

För sex år sedan inledde COWI sitt arbete med järnvägsprojektet Ostlänken på uppdrag av Trafikverket. Sträckan som COWI projekterar består av 64 km ny stambana mellan Sillekrog och Stavsjö samt en 16 km lång bibana. Målet är att ta fram järnvägsplaner, miljökonsekvensbeskrivningar och systemhandlingar uppdelat på fem delsträckor. Dessutom ingår att ta fram underlag för miljöprövningar enligt miljöbalken.

COWI har tagit fram ett förslag på utformning av järnvägsanläggningen för den norra delen av sträckan, Sillekrog – Sjösa, och för den sträckan har samrådet precis avslutats. Under samrådsperioden kommunicerade Trafikverket hur långt man har kommit i processen och tog in eventuella synpunkter från länsstyrelse, kommun, direkt berörda intressenter och allmänheten. COWI och Trafikverket kommer sedan att jobba vidare med järnvägsplanen utifrån de synpunkter som har kommit in.

- Det här är ett komplext och multidisciplinärt projekt där ca 30 discipliner på COWI har varit involverade. Arbetet har krävt omfattande samordning och avvägningar för att föreslagen lösning på bästa sätt ska möta Trafikverkets uppsatta mål. COWI har utfört inventering, fältarbeten och projektering där slutligt föreslagen utformning redovisas i de BIM-modeller som visualiseras i en film, säger Hanna Siwertz, projektchef på COWI och uppdragsledare i projektet.

Ostlänken – första steget mot nya stambanor i Sverige
Projektet Ostlänken är ett första steg mot nya stambanor för höghastighetståg i Sverige. Målet med projekt nya Stambanor är att knyta samman Stockholm med Göteborg och Stockholm med Malmö genom att skapa betydligt kortare restider samt öka kapaciteten. Ostlänken bidrar till regionförstoring, regional utveckling och tillväxt. Ostlänken är uppdelat i fyra delprojekt varav COWI ansvarar för den längsta sträckan i projektet.

För mer information kontakta
Hanna Siwertz, projektchef på COWI och uppdragsledare i projektet
Tel: +46 10 850 26 61
hasw@cowi.com


Ämnen

Taggar

Presskontakt

Maijlén Svelenius

Maijlén Svelenius

Presskontakt Kommunikationsstrateg Sverige 010-850 10 06

Relaterat material

Vi levererar 360-graderslösningar

COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort tack vare vår helhetssyn – vi kallar det 360-graderslösningar. Vi har kompetens i världsklass när det gäller teknik, ekonomi och miljövetenskap och kan hantera utmaningar från många olika angreppspunkter och skapa fungerande helhetslösningar för våra kunder.

Vi har kontor över hela världen, och kombinationen av global närvaro och lokala kunskaper gör att vi kan åta oss projekt överallt i världen – stora som små. Vid varje given tidpunkt arbetar vi med över 14 000 projekt.

COWI har över 85 års erfarenhet av branschen och är ett av de ledande företagen i sin nisch, eftersom våra över 6500 medarbetare är ledande inom sina respektive nischer. Tillsammans med våra kunder skapar vi morgondagens fungerande, hållbara samhällen.

COWI
Skärgårdsgatan 1
414 58 Göteborg
Sverige