Pressmeddelande -

Nya regler för kameraövervakning

I två vägledande beslut har Datainspektionen granskat kameraövervakning. En arbetsplats och en bostadsrättsförening får kameraövervaka eftersom de uppfyller kraven enligt de nya bestämmelserna i personuppgiftslagen. Det första ärendet rör en arbetsplats som vill kameraövervaka för att undvika arbetsolyckor samt förhindra stöld av maskiner och fordon. Facket på företaget har godkänt övervakningen eftersom hot och våld har förekommit i samband med inbrott. De anställda ska informeras om övervakningen och skyltar ska sättas upp på plats. Bildmaterialet lagras i ett låst utrymme under högst en månad. Det andra ärendet rör en bostadsrättsförening som kameraövervakar källare, förråd och tvättstuga för att förhindra brott. De boende har informerats skriftligen och genom skyltning. Endast två medlemmar har tillgång till materialet som sparas en vecka och raderas allt eftersom hårddisken blir full. Faktorer som Datainspektionen tagit med i sin bedömning är: syftet med och behovet av övervakningen, var kameran hängs upp, hur känsligt bildmaterialet är, vilken information de registrerade får, hur länge det inspelade materialet sparas och vilka som har tillgång till det. Datainspektionen kan mot bakgrund av omständigheterna i de båda fallen dra slutsatsen att övervakningen inte är kränkande i den mening som avses i de nya bestämmelserna i personuppgiftslagen. Beslut Sita AB (PDF-fil 24kb) Beslut Brf Sveaborg (PDF-fil 24kb) Fotnot I Sverige är det två lagar som reglerar kameraövervakning: Lagen om allmän kameraövervakning och personuppgiftslagen (PuL). Lagarna överlappar varandra. Enligt lagen om allmän kameraövervakning krävs det i normala fall tillstånd för att få sätta upp en kamera som registrerar en plats dit allmänheten har tillträde. Det är länsstyrelserna som beviljar tillstånd och är tillsynsmyndigheter för sådan kameraövervakning. När kameror ska registrera andra platser än dit allmänheten har tillträde, gäller istället personuppgiftslagen, PuL. Sådana ställen kan vara skolor, bostadshus och arbetsplatser. Det är Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för PuL. För ytterligare information kontakta: Jurist Ulrika Harnesk, tfn 08-657 61 41 (arbetsplatsen) Jurist Jonas Agnvall, tfn 08-657 61 07 (bostadsrättsföreningen) Pressekreterare Amina Grill, tfn 08-657 61 43, mobil 070-736 10 80

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Stockholm