Pressmeddelande -

Bolagsstämma i Daydream Software

Aktieägarna i Daydream Software AB (publ) org nr 556367-2913 kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 juni 2006 kl. 10.00 på Nordic Sea Hotel, Vasaplan 4 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 9.30. Anmälan m.m. Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 15 juni 2006, dels senast kl. 12.00 fredagen den 16 juni 2006 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman. Anmälan kan skickas per post till bolaget på adressen Lilla Nygatan 7, 211 38 Malmö, per telefon 040-10 97 34, per fax 040-611 30 30 eller via e-post till frida.jonsson@daydream.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid samt uppgift om eventuella biträden. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 15 juni 2006, då sådan registrering skall vara verkställd. Ombud m.m. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Godkännande av dagordning 7. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen 8. Stämmans avslutande Punkten 7, Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen varigenom bland annat bolagets firma ändras till 24hPoker Holding AB, en bestämmelse införs om att bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller i Solna och bolagets verksamhetsföremål i § 3 i bolagsordningen ändras enligt följande: ”Bolaget har till föremål för sin verksamhet att självt eller genom dotterbolag utveckla och distribuera system och programvaror för att kunna erbjuda anpassade affärslösningar för digitalt distribuerad spelunderhållning och förlagsverksamhet, äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.” Bolagsstämmans beslut enligt ovan skall vara villkorat av att Daydreams offentliga erbjudande till aktieägarna i 24hPoker AB att förvärva samtliga aktier i 24hPoker AB fullföljs senast den 31 augusti 2006 och beslutet börjar således inte gälla förrän detta villkor uppfyllts. ____________________________ För giltigt beslut enligt punkten 7 krävs att beslutet biträtts av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adressen Lilla Nygatan 7, 211 38 Malmö senast den 7 juni samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna enligt ovan kommer även att finnas tillgängliga i elektroniskt format på bolagets hemsida www.daydream.se. Stockholm i maj 2006 Daydream Software AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Arne Nabseth, styrelseordförande Daydream, telefon: 08 545 035 00

Ämnen

  • Data, Telekom, IT