Pressmeddelande -

Kommuniké från extra bolagsstämma i Daydream Software AB (publ) 2006-05-22

Bolagsstämman beslöt att styrelsearvodet för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle uppgå till 800.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Bolagsstämman beslöt att för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Arne Nabseth och genom nyval utse Inge Ask, Niklas Borg, Lisbeth Gustafsson och Per Hildebrand till ordinarie styrelseledamöter samt att genom nyval utse Peter Näppi till styrelseordförande. Bolagsstämmans beslut om styrelsearvode samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande är villkorade av att Daydreams offentliga erbjudande till aktieägarna i 24hPoker AB att förvärva samtliga aktier i 24hPoker AB fullföljs senast den 31 augusti 2006 och besluten således kommer att börja gälla och de nyvalda styrelseledamöterna kommer att tillträda såsom styrelseledamöter först när erbjudandet fullföljs. Bolagsstämman beslöt att ändra bolagsordningen, varigenom bland annat gränserna för aktiekapitalet samt antalet aktier höjs för att möjliggöra genomförandet av den av styrelsen föreslagna apportemissionen. Bolagsstämman beslöt med anledning av Daydreams offentliga erbjudande till aktieägarna i 24hPoker AB att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 667.212.000 kronor genom emission av högst 473.200.000 nya aktier, varav högst 18.200.000 aktier av serie A och högst 455.000.000 aktier av serie B. Rätt att teckna nya aktier skall endast tillkomma aktieägare i 24hPoker AB, med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse till Daydream av respektive aktieägares aktier i 24hPoker AB. Därvid skall en aktie av serie A i 24hPoker AB berättiga till teckning av 91 aktier av serie A i Daydream och en aktie av serie B i 24hPoker AB berättiga till teckning av 91 aktier av serie B i Daydream. Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma besluta om emission av nya aktier, under förutsättning att Daydream inte emitterat samtliga 473.200.000 aktier i den apportemission som extra bolagsstämman beslutat om enligt ovan. Rätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma de aktieägare i 24hPoker AB som inte tecknat aktier i apportemissionen ovan, med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse till Daydream av respektive aktieägares aktier i 24hPoker AB. Om Daydream Daydream är en skandinavisk distributör, förläggare och producent av de attraktivaste och mest underhållande spelen och innehåll för mobiltelefoner. Daydreams produkter utmärker sig genom att utnyttja mobiltelefonens unika funktioner för nätverksuppkoppling, personalisering och positionering. Daydream har utvecklat och designat digitala spel sedan 1994 och besitter idag spetskompetens inom utveckling av innovativa, interaktiva spel, baserade på avancerad spjutspetsteknologi. Då efterfrågan på mobiltelefonspel ökat i snabb takt under de senaste åren, har Daydream, sedan sommaren 2004, helt inriktat sin produktion på spel för mobiltelefoner. I Daydreams portfölj ingår titlar som Happy Tree Friends, Botfighter, Bouncy, Supafly, Netbaby Grand Prix och Nuxelia. Daydreams kunder utgörs av mobilterminalstillverkare, mobiloperatörer samt större internationella spelförläggare, exempelvis Nokia, iFone samt Telia. Daydream har idag 18 medarbetare med huvudkontor i Stockholm samt utvecklingsstudios i Karlstad och Stockholm. Sedan december 2000 är Daydreams B-aktie noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Ämnen

  • Ekonomi, finans