Pressmeddelande -

LEADER - nya möjligheter för vår landsbygd, här och nu!

Under åren 2007 - 2013 genomförs ett nytt EU-program för landsbygdsutveckling. Här finns goda chanser för lokala organisationer, föreningar och privata företag att påverka vilka idéer som får stöd. Detta kan ske i så kallade LEADER-områden. LEADER-metoden gör det möjligt för invånare och företag på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn i samhället. Syftet är att med stöd av lokal kunskap och lokalt engagemang uppnå målsättningarna "förbättrad konkurrenskraft för lantbruksföretagen, förbättrad miljö och landskap samt förbättrad utveckling av företagande och livskvalité på landsbygden". Tillsammans tar man fram en utvecklingsplan som sedan ligger till grund för vilka utvecklingsidéer som ska genomföras LEADER, som funnits som arbetsmetod inom EU sedan 1991, är en fransk förkortning som översatt till svenska betyder "samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi". I Sverige har metoden använts sedan 1995 inom vissa landsbygdsområden. Utgångspunkten för arbetet är samverkan i ett trepartnerskap mellan den ideella sektorn (föreningar, byalag, utvecklingsgrupper etc) den privata sektorn (företag) samt den offentliga sektorn (här oftast kommunen) För att få tillgång till de medel som är avsatta för att arbeta enligt LEADER-metoden måste man bilda en så kallad LAG-grupp (lokal aktionsgrupp) och bestämma sig för ett väl definierat geografiskt område samt en gemensam plan/strategi. Ansökan om att få bilda ett LEADER-område ställs till Länsstyrelsen. Arbetet med att bilda LEADER-områden är igång på många ställen i Sverige och även i vårt län. I södra delarna av Örebro län håller ett område på att definieras. Företrädare för den ideella, privata och offentliga sektorn inom kommunerna Askersund, Laxå, Degerfors, Hallsberg samt Lekeberg diskuterar nu tillsammans med intresserade från södra delen av Kristinehamns kommun och norra delarna av gamla Skaraborgs län hur ett kommande LEADER-område och samverkan ska kunna se ut i de här delarna. Mer information om det lokala LEADER-arbetet kan du få via arbetsgruppen och dess kontaktpersoner i respektive kommun och på kommunernas hemsidor. Allmän information om LEADER finns exempelvis att hämta på Jordbruksverkets hemsida: www.sjv.se, Svenska nätverket för Leader+ www.leaderplus.se och LEADER-området Våg 21 www.vag21.d.se . Information lämnad av: Ulla Tivell, 0730 - 75 21 21 På uppdrag av arbetsgruppen för LEADER-samverkan i södra Örebro län med omnejd

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Degerfors