Pressmeddelande -

Kommuniké från årsstämma i Digital Illusions CE AB (publ)

Vid årsstämman i Digital Illusions CE AB (publ) den 24 maj 2006 tog beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen. Aktieägare företrädande minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget beslutade att frågan om beslut angående vinstdisposition ska anstå till fortsatt bolagsstämma. Bolagsstämman beviljade ansvarsfrihet för verkställande direktören. Aktieägare företrädande minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget beslutade om att låta frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter anstå till fortsatt bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra av bolagsstämman utsedda ledamöter utan suppleanter. Styrelsearvode ska ej utgå. Bolagsstämman beslutade om nyval av styrelseledamöterna Owen Mahoney, Stephen Bené, Jonathan Ward och David Byrne för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagsstämman beslutade vidare om nyval av revisorssuppleanten Richard Peters för tiden intill slutet av årsstämman 2008. Arvode till revisorssuppleanten ska utgå enligt löpande räkning under mandatperioden. Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Bolagsstämman beslutade att godkänna den fusionsplan som upprättats mellan Digital Illusions och Electronic Arts EA Holding AB, ett helägt dotterbolag till Electronic Arts Inc. Enligt fusionsplanen ska Digital Illusions absorberas av Electronic Arts Holding AB varvid aktieägarna i Digital Illusions erhåller ett kontant vederlag om 67,50 kronor för varje aktie. Fusionen beräknas genomföras i september 2006. Bolagsstämman beslutade att tillsätta en minoritetsrevisor. Sådan minoritetsrevisor utses slutligt av Länsstyrelsen. Bolagsstämman beslutade att tillsätta en särskild granskare för att granska de ekonomiska villkoren i de spelutvecklingsavtal mellan Electronic Arts och Digital Illusions där Electronic Arts deltar, har deltagit eller ska delta i spelutvecklingen. Sådan särskild granskare utses slutligt av Länsstyrelsen. För ytterligare information kontakta: Thomas Skoglund, före detta styrelseordförande, Digital Illusions Telefon: 070-520 64 70 Jenny Huldschiner, informationschef, Digital Illusions Telefon: 08-658 78 03 Om Digital Illusions Digital Illusions CE AB är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar interaktiv underhållning för de marknadsledande spelplattformarna. Bolaget arbetar på den globala spelarenan, där huvudmarknaderna utgörs av USA och Europa. Bolaget grundades 1992 och har idag cirka 220 anställda vid sina kontor i Stockholm och Toronto (Kanada). Bland utvecklade titlar kan nämnas Battlefield 2, Battlefield 1942 och Battlefield Vietnam samt RalliSport Challenge 1 och 2. Digital Illusions aktier är sedan 1998 noterade på Nya Marknaden i Stockholm och handlas under tickersymbolen ”Dice”. Ytterligare information om företaget finns tillgänglig på www.dice.se.

Ämnen

  • Ekonomi, finans