Pressmeddelande -

Årsstämma i Digital Vision AB (publ)

Stockholm, 2006-05-04 – Vid årsstämma i Digital Vision den 3 maj 2006 fattades följande beslut: - Omval skedde av styrelseledamöterna Bengt Broman, Simon Cuff och Lars Taflin, bolagets verkställande direktör samt nyval av styrelseledamoten och tillika styrelsens ordförande Gert Schyborger. - Resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen fastställdes. - Ingen utdelning för året lämnas samt att den ansamlade förlusten om -179.335.910 kronor, varav -62.520.540 kronor avser årets förlust, balanseras i ny räkning. - Styrelsen och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet. - Ändrade bolagsordningen innebärande ändring av aktiekapitalets gränser till lägst 2.500.000 kronor och högst 10.000.000 kronor, samt anpassning till den nya aktiebolagslagen (2005:551). - Årsstämman fattade vidare beslut om att införa ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram. - Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera konvertibler och aktier i syfte att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv, reglera Bolagets skulder samt i övrigt tillföra Bolaget kapital. Val av styrelse Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Bengt Broman, Simon Cuff och Lars Taflin, bolagets verkställande direktör samt nyval av styrelseledamoten och tillika styrelsens ordförande Gert Schyborger. Årsstämman beslutade om att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt 75 000 kronor till den stämmovalda styrelseledamot som inte är aktiv i Bolaget Utdelning I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om ingen utdelning. Ändring av bolagsordningen Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen innebärande ändring av aktiekapitalets gränser till lägst 2.500.000 kronor och högst 10.000.000 kronor. För att anpassa Digital Visions AB:s bolagsordning till den nya aktiebolagslagen (2005:551) beslutade dessutom årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om ett antal ändringar i bolagsordningen. Ändringarna i bolagsordningen finns beskrivna i kallelsen till årsstämman. Incitamentsprogram Årsstämman fattade vidare beslut om att införa ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram för nuvarande och framtida nyckelpersoner och andra anställda i koncernen. Incitamentsprogrammet bygger på köpoptioner, s.k. personaloptioner, som var och en ger rätt att förvärva en aktie i Digital Vision AB (publ) till ett visst lösenpris enligt nedan angivna principer. - Lösenpriset skall motsvara genomsnittliga senaste betalkursen på Digital Vision-aktien under de tio handelsdagar närmast före årsstämman. - Ingen premie skall erläggas för optionerna. - Optionerna kommer inte att utgöra värdepapper och är inte överlåtbara. - Optionerna skall ha en löptid om fyra år. Från och med den 1 juli varje år under löptiden skall 25 procent av respektive innehavares optioner bli möjliga att utnyttja. Utnyttjande får dock endast ske under en femdagarsperiod efter offentliggörande av kvartalsrapport, det vill säga fyra gånger per år, och endast under förutsättning att optionsinnehavaren vid tidpunkten för utnyttjandet fortfarande är anställd i koncernen. Syftet med det föreslagna incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen. Ifall samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier ökar aktiekapitalet med maximalt 195 750 kronor, vilket motsvarar cirka 3,9 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter utspädning. Bemyndiganden Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Antal aktier som konvertering skall kunna ge skall sammanlagt uppgå till högst 15.000.000 aktier. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor. Årsstämman bemyndigade vidare styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 15.000.000 aktier, varvid betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv, reglera Bolagets skulder samt i övrigt tillföra Bolaget kapital. Stockholm den 4 maj 2006 Digital Vision AB (publ) Styrelsen För ytterligare information vänligen kontakta: Lars Taflin, e-post: lars.taflin@digitalvision.se, mobil: +46 733 678 213 Digital Vision AB (publ), org.nr. 556319-4041, Solna Strandväg 98, SE-171 54 SOLNA Hemsida: www.digitalvision.se Digital Vision erbjuder innovativa produkter för restaurering, förbättring, färgkorrigering av bilder samt system för överföring av bilder till digitala medier. Produkterna används globalt av ledande TV- och filmbolag samt av företag inom efterbearbetningsindustrin för bearbetning av TV-program samt spel- och reklamfilm. Företaget är, med sina Nucoda produkter, ledande inom digital bearbetning av bilder i 2K/4K. Digital Vision AB grundades 1988. Koncernen består i dag av det svenska moderbolaget samt två helägda dotterbolag, Digital Vision (US) i Los Angeles, USA och Nucoda Ltd i London, England. Företaget upprätthåller sin globala närvaro genom ett starkt nätverk av kvalificerade distributörer. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Äganderätten till alla ovan namngivna varumärken, oavsett om de är kända eller inte, tillhör deras respektive företag.

Ämnen

  • Ekonomi, finans