Pressmeddelande -

Bokslutskommuniké för Digital Vision AB januari - december 2006

Försäljningstillväxten fortsätter Helåret 2006 · Orderingången ökade med 15 % till 78,3 (68,3) Mkr · Nettoomsättningen förbättrades till 78,5 (59,7) Mkr, en ökning med 32 % · Rörelseresultatet uppgick till -39,4 (-25,1) Mkr · Resultat efter skatt uppgick till -43,1 (- 61,8) Mkr · Resultat per aktie före utspädning var -1,42 (-2,29) kr · Orderstocken uppgick till 15,7 (15,9) Mkr vid årets slut · Kraftfull satsning på försäljning och marknadsföring · En företrädesemission om totalt 20,4 Mkr har avslutats Perioden oktober - december 2006 · Orderingången förbättrades till 18,9 (16,5) Mkr trots att en order från 2005 om 4,7 Mkr annullerades · Nettoomsättningen ökade till 18,4 (15,1) Mkr · Rörelseresultatet uppgick till - 18,1 (-10,4) Mkr och har belastats med händelser av engångskaraktär För hela bokslutskommunikén se bilagd fil. Frågor besvaras av Lars Taflin, telefon 0733-67 82 13, e-post lars.taflin@digitalvision.se

Ämnen

  • Massmedia