Pressmeddelande -

Kommuniké Durocs ordinarie bolagsstämma 9 maj 2006

Vid dagens ordinarie bolagsstämma beslutades att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret. fastställdes ett arvode till styrelsen om SEK 450 000 att fördelas enligt följande: SEK 150 000 till ordförande samt SEK 75 000 vardera till styrelsens ledamöter. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning. omvaldes styrelseledamöterna Claes Gyllenhammar, Göran E. Larsson och Jan Söderberg samt nyvaldes Lennart Pihl och Jan Tidelius. nyvaldes auktoriserad revisor Per Gustafsson till ordinarie revisor samt auktoriserad revisor Ulf Sundborg till revisorssuppleant. beslutades om ändring av bolagsordningens §2 till att lyda ”Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm”. Därutöver beslutades om ändring i bolagsordningen i syfte att anpassa densamma till den nya aktiebolagslagen. beslutades om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission av högst 3.000.000 aktier inom ramen för en ökning av aktiekapitalet upp till SEK 8.328.900. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport. beslutades om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall kunna ske såväl över Stockholmsbörsen som genom erbjudande till samtliga aktieägare. Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta de återköpta aktierna inom de ramar lagstiftningen föreskriver. Vid det konstituerande styrelsemöte som hölls efter stämman valdes Claes Gyllenhammar till styrelseordförande. För mer information kontakta Eriks Albinsson, koncernchef i Duroc, 070-492 78 33 Nyvalda styrelseledamöter Lennart Pihl är civilekonom och har ett förflutet som vd i O-listebolagen Bong Ljungdahl och Metallhyttan/Acrimo. Han arbetar nu som managementkonsult i eget bolag bl a som senior advisor till finska investmentbanken EVLI. Pihl är styrelseledamot i Readsoft AB och nominerad till styrelsen i MultiQ AB, vilka båda är O-listenoterade. Pihl äger inga aktier i Duroc AB (publ). Jan Tidelius är Senior Manager vid AB Traction med ansvar för helgäda och majoritetsägda bolag inom sfären. Han har fleårig erfarenhet av styrelsearbete och vd inom Thalamus Networks AB, noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Tidelius har också innehaft ledande befattningar inom IT, telecom samt övrig svensk industri. Tidelius äger inga aktier i Duroc AB (publ). Om Duroc-koncernen Duroc är en industrikoncern som baserar sin verksamhet på material- och ytförädlingsteknologi. Duroc levererar produkter och tjänster, avseende såväl nytillverkning som underhåll, till kunder med höga krav på kvalitet och prestanda. Spetskompetensen finns inom laserbaserad ytbehandling av metalliska ytor och verksamheten spänner över flertalet branscher såsom järnväg, träförädling, kraft- och processindustri samt verkstads- och fordonsindustri. Duroc har ca 200 medarbetare, omsätter ca 200 MSEK och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. www.duroc.se - Denna release är distribuerad av Duroc, Charlotta Hörnqvist, Kommunikation/IR, charlotta.hornqvist@duroc.se, tel 08-789 11 35, mobil 070-602 20 30.

Ämnen

  • Industri, tillverkning