Pressmeddelande -

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2006

El & Industrimontage Svenska AB (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar inom automation, elinstallation och kraftförsörjning, samt service och underhåll till indu­stri och offentlig sektor. Tack vare fabrikatobundenheten och den tekniska kompetensen är El & Industrimontage ett av de snabbast växande koncernerna i Sverige inom branschsegmentet tekniska installationer. Företagets aktie är sedan 2001 note­rad på AktieTorget. Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 196,0 Mkr (f.å. 158,3 Mkr) en ökning med +24% Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,5 Mkr (f.å. 0,3 Mkr) Resultatet belastat med 2,6 Mkr avseende omstruktureringskostnader Orderingången uppgick till 252 Mkr, (f.å. 114 Mkr) en ökning med +121% Orderstocken uppgick till 454 Mkr, (f.å. 446 Mkr) Efter perioden erhölls en order från Citytunneln i Malmö om 52 Mkr Kommentarer El & Industrimontage står bättre rustade inför detta år än någonsin tidigare. Koncernen är väl positionerad inom segment såsom kraftproduktion, kraftdistribution och infrastruktur. Vi kan glädjas åt en fantastisk orderingång under en säsongsmässigt svag period där även den hårda vintern gjort att många projekt inte riktigt kommit igång. Citytunnelprojektet har valt El & Industrimontage som leverantör av tekniska system för styr- och övervakningssystem, brandlarm och ITV i samband med byggandet av Citytunneln i Malmö. Avtalet tecknades i april och är värt närmare 52 miljoner kronor. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader förbättrades till 1,0 Mkr. Marknad Den svenska elteknikmarknaden visar på en tillfredställande tillväxt. Bland annat så redovisar branschorganisationen Installatörerna en ökad marknadsvolym på +6 procent för branschen 2005. Det positiva marknadsläget förväntas fortsätta under 2006 och 2007. El & Industrimontages bedömning är att de segment (kraft, infrastruktur, service och tele/säkerhet) där koncernen har ett speciellt fokus kommer utvecklas bättre än branschen i övrigt. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning under första kvartalet uppgick till 196,0 Mkr (f.å. 158,3 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,5 Mkr (f.å. 0,3 Mkr). Resultatet har belastats med 2,6 Mkr avseende omstruktureringskostnader. Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,5 kr (f.å. 0,1 kr). Likviditet och finansiell ställning Likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgick per 31 mars till 62,6 Mkr (f.å. 51,3 Mkr). Koncernens nettoinvesteringar uppgick under perioden till 0,6 Mkr (f.å. 1,1 Mkr). Eget kapital per aktie uppgick till 34,7 kr (f.å. 31,0 kr). Soliditeten uppgick till 41,4 %, (f.å. 43,0 %). Personal Antalet anställda per 2006-03-31 uppgick till 694 personer (f.å. 555). Moderbolaget Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick under perioden till -1,0 Mkr (-0,1 Mkr). Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång Citytunnelprojektet har valt El & Industrimontage som leverantör av tekniska system för styr- och övervakningssystem, brandlarm och ITV i samband med byggandet av Citytunneln i Malmö. Avtalet tecknades i april och är värt närmare 52 miljoner kronor. Koncernen har genom El & Industrimontage Norrbotten AB fått uppdraget att ansvara för förläggning av kanalisation och fiber mellan Rensjön och Riksgränsen. Ordervärdet uppgår till cirka 8 miljoner kronor. Utsikter för 2006 Året har startat bra med en stark orderingång och goda marknadsutsikter. Resultatförbättrande åtgärder har vidtagits, utvecklingen av koncernen fortsätter och bedömningen är att fjolårets resultat kommer att överträffas. Kommande informationstillfällen Kvartalsrapport Q2: 31 augusti 2006 Kvartalsrapport Q3: 15 november 2006 Bokslutskommuniké 2006: 21 februari 2007 Styrelsen den 11 maj 2006 Bolaget redovisar enligt IFRS, vilket främst medfört förändringar avseende goodwill avskrivningar. Rapporten har ej varit föremål för revisorns granskning. För ytterligare information kontakta: Olle Backman, VD, tfn 090-15 46 79 , 070-632 89 93, E-post: olle.backman@eiab.com Rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2006 http://hugin.info/133214/R/1050624/173882.pdf

Ämnen

  • Ekonomi, finans