Pressmeddelande -

El & Industrimontage Svenska AB (publ): Kommuniké från årsstämma den 11 maj 2006

El & Industrimontages årsstämma den 11 maj 2006 fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade om att till aktieägarna utdela 0,50 kr per aktie samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören. VD Olle Backman redogjorde för verksamheten samt delårsrapporten som lämnats tidigare under dagen. Utdelning Årsstämman fastställde styrelsens föreslag till vinstdisposition varvid utdelning till aktieägarna lämnas med 0,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning beslutades den 16 maj 2006. Utdelningen beräknas komma att utbetalas via VPC den 19 maj 2006. Styrelse och valberedning Ordinarie styrelseledamöterna Rolf Tannergård, Finn Persson, Göran Träff, Sune Nathanaelsson samt suppleanten Annmari Waldell omvaldes. Till nya styrelseledamöter valdes Stig Martin verksam inom bland annat Softronic och Thalamus Network samt Göran Hänström verksam inom Vattenfall. I samband med stämman avgick ledamoten Torsten Lundström som avböjt omval. Det beslutades även att bolaget skall ha en valberedning med uppgift att inför kommande årsstämma framlägga förslag för stämman avseende ordförande vid årsstämman, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsesuppleanter samt arvode till styrelse och revisor. Beslutet innebär att styrelsens ordförande under hösten varje år skall kontakta de större aktieägarna för att inrätta en valberedning. Namnen på de personer som skall ingå i valberedningen skall offentliggöras sex månader före årsstämman. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission Årsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier eller konvertibla skuldebrev, med eller utan avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna, med möjlighet till apport, kvittning eller i annat fall med villkor. Styrelsens beslut enligt bemyndigandet får sammanlagt medföra ökning av aktiekapitalet med högst 5 miljoner kronor, motsvarande högst 500 000 aktier å nominellt 10 kr. För ytterligare information kontakta: Olle Backman, VD El & Industrimontage Svenska AB, tfn 070-632 89 93, E-post: olle.backman@eiab.com Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk: Pressmeddelande (PDF) El & Industrimontage Svenska AB (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar inom automation, elinstallation och kraftförsörjning, samt service och underhåll till indu¬stri och offentlig sektor. Tack vare fabrikatobundenheten och den tekniska kompetensen är El & Industrimontage ett av de snabbast växande koncernerna i Sverige inom branschsegmentet tekniska installationer. Företagets aktie är sedan 2001 note¬rad på AktieTorget

Ämnen

  • Ekonomi, finans