Pressmeddelande -

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TITE AB (PUBL)

Aktieägarna i TITE AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 5 december 2005 klockan 09.00 i bolagets lokaler med adress Framnäsbacken 8 B i Solna. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 25 november 2005. Aktieägare som önskar deltaga i stämman ombedes anmäla sin avsikt att deltaga i stämman senast torsdagen den 1 december 2005 klockan 12.00. Anmälan skall ske till bolaget via fax 08-514 84 629, e-post info@tite.se eller telefon 08- 514 84 600. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer anges. Aktieägare får företrädas av ombud och har även rätt att medföra ett eller två biträden. Antalet biträden bör föranmälas inom ovan angiven tid. Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd den 25 november 2005, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. 7. Stämmans avslutande. Förslag till beslut (punkt 6) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar godkänna styrelsens beslut av den 18 november 2005 om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsens beslut är i huvudsak följande. Att öka bolagets aktiekapital med högst 2.114.000,01 kronor, genom nyemission av högst 211.400.001 aktier, envar aktie på nominellt ett (1) öre. Emissionskursen skall vara 10 öre per aktie. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sin andel i bolagets aktiekapital, varvid innehav av fem (5) aktier skall berättiga till teckning av tre (3) nya aktier. För det fall samtliga teckningsrätter inte nyttjats för teckning skall styrelsen bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skall äga rum. Sådan eventuell tilldelning skall ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare per avstämningsdagen den 12 december 2005 eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, enligt styrelsens beslut. För det fall samtliga aktier inte kunnat tilldelas enligt ovan skall styrelsen äga rätt att besluta om och i vilken utsträckning, och i så fall hur, ytterligare tilldelning av resterade aktier skall ske till aktieägare eller annan som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 15 december 2005 till och med den 30 december 2005. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 15 december 2005 till och med den 30 december 2005. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 12 december 2005. De nya aktierna skall berättiga till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2005. Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller VPC AB. Övrigt Styrelsens fullständiga beslut av den 18 november 2005 och handlingar enligt 4 kap. 4 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget på adress Framnäsbacken 8 B i Solna från och med den 28 november 2005. De aktieägare som önskar att ta del av dessa handlingar skall meddela bolaget via fax 08-514 84 629, e-post info@tite.se eller telefon 08- 514 84 600, varefter materialet översändes via brev eller e-post efter önskemål. TITE AB säkerställer hög tillgänglighet inom Telecom och IT-miljö. Bolaget verkar inom två affärsområden: entreprenader och service. Entreprenader omfattar nyckelfärdiga data/serverhallar, klimatanläggningar, kraftförsörjning, UPS-anläggningar, reservkraft, larm, brandbekämpning, nätverk samt TITE Office System. Inom service erbjuder TITE AB underhållsservice samt akutservice dygnet runt årets alla dagar. TITE AB opererar från kontor i Stockholm och Malmö. TITE AB omfattar de helägda dotterbolagen TITE Stockholm AB, TITE Malmö AB samt TITE Service i Stockholm AB.

Ämnen

  • Företagande

Enaco designar, konstruerar, projektleder och servar säkra och avancerade datacenters och andra kommunikationsrum. Med fokus på grön, hållbar och energieffektiv teknik. Företaget grundades 1977 och har huvudkontor i Stockholm (Frösundavik) och lokalkontor i Göteborg och Malmö.