Pressmeddelande -

TITE: DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2006

· Orderingång entreprenader 26 Mkr ( 16,2 Mkr) · Nettoomsättningen uppgick till 27,8 Mkr (21,4 Mkr) · Rörelseresultat 0,1 Mkr (- 0,5 Mkr) · Resultat efter skatt 0,1 Mkr (- 0,5 Mkr) · Resultat per aktie 0,00 kr ( - 0,00 kr) DELÅRET Januari - Mars 2006 Omsättning och resultat Under perioden ökade omsättningen till 27,8 Mkr (21,4 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 0,1 Mkr (- 0,5 Mkr). Resultatet efter finansnetto uppgick till 0,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultat efter skatt 0,1 Mkr ( -0,5 Mkr) Den goda orderingången under slutet av 2005 och början av 2006 i affärsområdet entreprenader har ej hunnit slutföras och därför ej kunnat avräknas vilket har påverkat resultatet. Vi ser dock fram emot ett ökat resultat i kommande rapporter. Resultat per aktie Resultatet för delåret januari-februari 2006 var per aktie 0,00 kr ( -0,00 kr). Orderingång Orderingången inom affärsområdet entreprenader har ökat speciellt i Stockholm och vi kan glädja oss åt flera större order på serverhallar bland annat till GöLiSka IT i Lidköping, Gotlands Kommun och Svenska Spel i Visby. Den tveksamhet som märkts tidigare under förra året har släppt och det blir fler avgöranden. Affärsområdet service har varit framgångsrikt och har bland annat under perioden nytecknat två större serviceavtal på tillsammans 1,3 Mkr i avtalsfakturering per år, till detta tillkommer lika mycket i material och tjänster. Kassaflöde och finansiell ställning För perioden uppgick kassaflödet till 11,0 Mkr (-3,1 Mkr) Koncernens likvida medel uppgår vid periodens slut till 13,5 Mkr jämfört med 2,5 Mkr vid senaste årsskiftet, exklusive outnyttjad checkkredit. Räntebärande skulder var vid periodens slut 4,8 Mkr (7,8 Mkr). Soliditeten 2006-03-31 uppgick till 46% ( 23%). Investeringar Under perioden januari-december har 0 Mkr (0,1 Mkr) investerats i maskiner och inventarier. Marknaden Marknaden har under perioden inom affärsområdet entreprenader varit uppåt. Uppgången som började under slutet av 2005 har fortsatt. Vi bedömer att efterfrågan kommer att vara fortsatt hög, för både serverhallar, Office system, kraft- och kylinstallationer. För affärsområdet service ser vi också en positiv trend. Nya serviceavtal tecknas på egna avslutade entreprenader men även för befintliga installationer. Antalet anställda var vid utgången av första kvartalet 56 (58) personer. Verksamheten TITE makes it work inom två affärsområden, entreprenader och service. Inom affärsområdet entreprenader konstrueras, levereras och installeras avancerade inomhusmiljöer såsom data/serverhallar, nätverkslösningar, kontor enligt TITE Office konceptet, avbrottsfri- och reservkraftanläggningar samt kylinstallationer. Affärsområdet service innebär att TITE erbjuder kvalificerad service för komplexa installationer. TITE är noterat på NGM Equity sedan 2003 och har ca 2 400 aktieägare. Händelser efter rapportperioden TITE AB (publ) har tecknat ett avtal med Metric Industrial A/S ägt av Nimpon Investments III Bv Holland, gällande förvärv av samtliga aktier i Enaco A/S i Köpenhamn. Enaco A/S har varit etablerat i Köpenhamn sedan år 2001 och var tidigare ett bolag inom Nimpon gruppen och systerbolag till Enaco Teknik AB som förvärvades av TITE AB (publ) år 2005. Redovisningsprinciper TITE följer redovisningsrådets rekommendationer. Samma principer och beräkningsmetoder har använts i denna rapport som i den senaste årsredovisningen. Från och med 1 januari 2005 tillämpar TITE AB i koncernredovisningen IFRS (International Financial Reporting Standards. Den väsentliga skillnaden jämfört med nuvarande redovisningsprinciper avser rörelseförvärv (IFRS 3). Immateriella tillgångar kommer i större utsträckning än tidigare att värderas separat i förvärv och skrivas av skiljt från goodwill, samtidigt som goodwill inte längre skrivs av utan istället prövas för nedskrivning minst årligen. Årsstämma Årsstämma hålls den 16 maj 2006. Årsredovisning kommer att hållas tillgänglig för aktieägarna från och med den 28 april 2006 hos bolaget. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för 2:a kvartalet 2006 lämnas 28 augusti 2006 Delårsrapport för 3:e kvartalet 2006 lämnas 30 oktober 2006 Bokslutskommuniké för 2006 lämnas 26 februari 2007. Solna den 16 maj 2006 TITE AB Styrelsen Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor. Frågor om innehållet i rapporten kan ställas till VD Bo-Gösta Rönnberg, tel 08 514 846 00 mobil 0708 39 03 38. (För fullständig delårsrapport se bifogad fil) TITE AB säkerställer hög tillgänglighet inom Telecom och IT-miljö. Bolaget verkar inom två affärsområden: entreprenader och service. Entreprenader omfattar nyckelfärdiga data/serverhallar, klimatanläggningar, kraftförsörjning, UPS-anläggningar, reservkraft, larm, brandbekämpning, nätverk samt TITE Office System. Inom service erbjuder TITE AB underhållsservice samt akutservice dygnet runt årets alla dagar. TITE AB opererar från kontor i Stockholm och Malmö. TITE AB omfattar de helägda dotterbolagen TITE Stockholm AB, TITE Malmö AB samt TITE Service i Stockholm AB.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Enaco designar, konstruerar, projektleder och servar säkra och avancerade datacenters och andra kommunikationsrum. Med fokus på grön, hållbar och energieffektiv teknik. Företaget grundades 1977 och har huvudkontor i Stockholm (Frösundavik) och lokalkontor i Göteborg och Malmö.