Pressmeddelande -

Kommer framtidens fordonsgas från skogen?

I ett examensarbete som genomförts på uppdrag av Biogas Öst har potentialen för termisk förgasning av biomassa i östra Mellansverige undersökts. Förgasningstekniken möjliggör ett effektivt utnyttjande av biomassa genom höga utbyten av drivmedel samt integrering med fjärrvärmenät. Sammantaget i regionen beräknas mellan 20 och 33 TWh metan kunna framställas genom förgasning av biomassa varje år. Det motsvarar upp till en tredjedel av vägtransportsektorns årliga energianvändning i Sverige.

Nybildning av biomassa sker relativt snabbt (1–100 år) och biomassa räknas därmed som förnybart bränsle. Om uttaget av biomassa för energiutvinning inte är större än tillväxten ges därtill inget nettotillskott av CO2 till atmosfären. Med en ökande efterfrågan på biobränslen i världen ställs dock allt högre krav på ett effektivt utnyttjande av resurserna. Termisk förgasning möjliggör höga utbyten av olika fordonsbränslen samt integrering med el- och värmeproduktion och är därmed ett intressant alternativ.

En möjlig slutprodukt vid förgasning är s.k. biometan som kan distribueras och användas på samma sätt fordonsgas (biogas) framställd genom konventionell rötning gör idag. Rapporten utreder potentialen för framställning av biometan genom termisk förgasning utifrån tekniska, ekonomiska och råvarurelaterade begränsningar i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län.

Ännu finns ingen anläggning i världen i kommersiell skala och den praktiska potentialen är därmed svårbedömd. Rapporten diskuterar ett antal förutsättningar och begränsningar såsom en jämn avsättning för biometan över året, avsättning för spillvärmen (t.ex. i ett befintligt fjärrvärmenät), tillgång till råvara och råvarupris.  Resultaten visar att de mest intressanta råvarorna i regionen är avverkningsrester i form av GROT och stubbar. Vidare beräknas en anläggning i storleksordningen 100 MW kunna producera fordonsgas till mellan 43 och 57 öre/kWh, eller ca 4,30–5,70 kr/Nm3 (1 Nm3 fordonsgas motsvarar drygt 1 liter bensin), beroende på råvarukostnad och avsättning för spillvärmen.


För mer information kontakta:

Jonas Forsberg, Biogas Öst

jonas.forsberg@energikontor.se, 070–271 87 37

Ämnen

  • Energifrågor

Regioner

  • Västra Götaland

Vår huvudsakliga uppgift är att arbeta för en hållbar energiutveckling i Mälardalen.

Presskontakt

Linda Jungstedt

Presskontakt Informatör Information och kommunikation 0701045711

Relaterat material