Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

24/7 Matching - bakgrund, fördelar och möjligheter

Bakgrund

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier ska informera köpare av el om dess ursprung. För varje MWh som produceras erhåller producenten ett digitalt certifikat vars värde sätts av marknaden. På så vis får den som producerat hållbar el ett bidrag som slutligen finansieras av den förbrukande, privatpersoner och organisationer.

Systemet löper på ett år och ska annulleras av den som levererar mot slutförbrukande, ofta energibolagen. Har men levererat 100 000 MWh till marknadens förbrukning ska samma volym certifikat annulleras. Har man levererat mer el än man beräknade måste energibolaget anskaffa motsvarande volym certifikat vilket kan bli kostsamt. Detta under förutsättning att det aktuella energibolagen har lovat konsumenterna om att de ”endast säljer grön el”.

De flesta konsumenter tror att den fysiska elen de köper är från hållbara produktionskällor. Löften i reklamen säger ju just detta. Föga känner de till hur systemet med ursprungsgarantier stödjer löftet, dessutom med konkurrensverkets godkännande.

Nedan bild som visar balanseringen mellan levererade MWh och ursprungsgarantier under ett år. Senast i mars året efter ska den el som levererades i januari året före balanseras.

Bild 1. Balansering av ursprungsgarantier år x

Systemet är gällande och ska följas enligt de direktiv som staten har utfärdat. Dock kan man konstatera att tekniken har sprungit förbi lösningen och möjligheten i att lära och planera elförbrukning och produktion har ökat betydligt sedan införandet. Vi behöver få djupare insyn i vårt konsumtionsbeteende för att lära oss att utnyttja tillfället då halten av grön el är hög i nätet. Klarar privatpersoner av att starta diskmaskinen och dammsuga efter åtta på kvällen kanske industrierna kan anpassa produktionslinjer efter tillgången på grön el. Vi måste studera hur vi passar samman med tillgång på hållbar el i vårt konsumtionsbeteende. 

Lärande insyn

Dagens energibolag, kanske i synnerhet de nyaste tillämpar modern teknik för att låta konsumenten få insyn i sitt brukande av el. Med rätt hårdvara inkopplad kan data utvinnas i realtid. Det gör att konsumenten kan se hur mycket som konsumeras för stunden men också vilken enhet som förbrukar mest. Uppkopplade enheter med hjälp av sensorer kan dessutom ge ytterligare kunskap. Den pågående energieffektiviseringen har dragit stor nytta av denna teknik (IoT).

Dessutom upplever konsumenten en ökad öppenhet hos leverantörer som valt att delge denna typ av information. Transparens är nyckelord för ett ökat engagemang något som kommer driva konsumenten att på riktigt vilja se mer hållbar produktion. Idag är ju den gröna leveransen knappast sann om man lyssnar på kritiken. 

Matcha mot önskad energikälla

Med 24/7 Matching menas matchning av datatabeller, löpande, dygnet runt. Data mellan produktion och konsumtion. Ett exempel företag har tio uttagspunkter och väljer att dela data med de tre största uttagspunkterna (anläggningarna). Dessa står för 90 % av all el som konsumeras. Man väljer att matcha sin förbrukning mot en vindpark vars totala volym kontrolleras av företaget själva , energibolaget som levererar eller annan intressent i sammanhanget. Matchningen sker under ett år varpå rapport nedan kan erhållas. Rapporten kan naturligtvis också delas oftare (veckovis t ex.)

Bild 2. Ett företags uttagsprofil (grå) matchat med en vindproducents leveransdata.

Bilden ovan visar uttagsdata ur de tre anläggningarna (grå) samt leveransdata från utsedd vindproducent.

I detta fall vet vi vilken park vi matchar mot och också när. I goda fall ner på minuten men idag mest sannolikt kvartar (15 min – block). I produktionsdatat finns nämligen en klockstämpel vilket är vitalt för matchningen. I sammanhanget ska också nämnas att övrig yta i uttagsprofilen (grå) inte alls behöver vara el med fossilt ursprung. Här kan mycket väl finnas volymer som kommer från hållbara energikällor som vi ännu inte har matchat mot. 

Matchningen resultat medför att företagaren kan kommunicera: ”Vi matchar 90 % av vår elkonsumtion som är nära 80 GWh årligen. Under 2021 uppnådde vi 55 % matchning mot "Blåshöjden", vindparken som vi kontroller via vår leverantör. Vårt mål är att uppnå 77 % under 2022, vilket är möjligt enligt de simuleringar som genomförts av vår leverantör”.

Simuleringen innebär att matchningsverkan kan lägga till alternativa energikällor som i mix med vinden ger ytterligare procentuell tillväxt. Här kan man ”spela” med verktyget och de olika energikällor som däri finns tillgängliga, de flesta lokala, regionala. Poängen är att kunna handla lokal el och därigenom synliggöra bristen på denna alternativ finna underlag för investering av nytt för att täcka upp lokalt och regionalt behov, så kallad additionalitet.

Det finns också en knappfunktion som heter Surplus. Den visar tillgängligt överskott från producenten över året, det vill säga el vi hade kunnat matcha men inte behövde eftersom produktionen av el här överträffade företagets behov vid samma tid.

Bilden nedan visar en sådan vy under samma tid som föregående. Dessutom utökade verktygspalett där bland annat Improve-knappen är synlig. Det är via denna man inbjuds till att addera nya energikällor att matcha mot.

Bild 3. Överskottet från den matchade vindparken

Under året hade alltså ett annat företag kunnat provas i matchning mot vindparken. Kanske man inte nått samma score som den första (55 %) men ändå avsevärt. Att matcha mot två vindparker som ligger inom samma region är tämligen effektlöst när det gäller score. Det blår sannolikt på samma sätt om parkerna står nära varandra.

Av den anledning är det mer rätt att söka komplettering och score-förbättring i andra, hållbara kraftkällor. Sol, vatten och biomassa är sådana. Idag ser vi hur utbyggnaden av solparker skenar, i synnerhet i den södra delen av riket. Resursen är fortfarande liten men i den takt den byggs ut idag är den att räkna med framgent.

"Om du endast vill påvisa din hållbarhetsambition med förbrukningen är det möjligt att matcha sig mot grannens hustak och dennes överskott. Kanske det inte blir lika billigt som grannen eftersom energibolaget utgör mellanhand och är prissättande men vetskapen om att det finns ett matchat samband kan ge tillfredsställelse. Här finns det god produktutveckling att göra för energibolagen på privatmarknaden".

Kompletterande matchning

I bilden nedan har vi valt att lägga till solenergi från kommunens delägda solpark då det redan fanns ett kontrakt om elen som där ska produceras. Ur kontraktet framgår att kommunen har rätt till 30 % av producerad el till ett förutbestämt pris (10 års PPA-kontrakt).

Bild 4. Ytterligare matchningsobjekt har simulerats vilket skapar ytterligare matchning

Rapporten går att dra isär. Genom att sätta muspekaren på grafen, klicka och hålla ner kan man drilla ner i tidsblocket, från året som synd ovan till halvtimmar. Det finns också färdig knappar som erbjuder snabbval.

Det är enkelt att klippa ut delar och skicka vidare även om man lätt kommer åt dessa via smart-telefon. Inloggade i portalen kan ha olika behörigheter, automatiserade rapporter med mera.

Summering gällande 24/7 Matchning

Nätet innehåller el från många energikällor. Vind, sol och vatten räknar vi till de hållbara. Kärnkraften släpper inte ut CO2 men bjuder på en utmaning gällande restavfallet.

När vi får brist på el köper vi denna från Europa där elen transporteras med de nya kablarna över Östersjön. Polen leverera onekligen el som är tillverkad av brunkol. Oljeverket i Karlshamn bränner 140 000 liter olja i timmen för att klara energiförsörjningen i prisområde 4 och 3 under dagar i januari då vår befintliga produktion och transmission inte klarar uppgiften. Under året 2021 vinner Malmö stad ett åtråvärt miljöpris, för andra året i rad. Under kategorin energi deklareras elinköp av förnybart till 44 % (el, värme, bränsle, kyla). 

Nätet innehåller en mix av elektroner från alla dessa energislag. Det som sätts in kommer ut i samma sekund som det tillförs. El är som bekant en ögonblicksvara.

Genom att få insyn i både förbrukning och leverans skapas en medvetenhet som tidigare inte visats. Denna insyn bjuder in till simuleringar vilket i sin tur påvisar konkurrens om de tidsintervall då det finns hög grad av hållbar el i nätet. Behovet av att importera är lägre om det blåser tillfredställande för vindproduktion (mer än 4,5 m/s marknivå) och tillfällen då solen skiner.

Detta medvetande leder till ökad konkurrens om matchningsobjekt vilket i sin tur skapar bra underlag för investeringar i ny, hållbar elproduktion. Kommer vårt miljöindex förbättras om vi bygger en solpark och är det värt investeringen? På vilket sätt kommer vår verksamhet rankas högre?

Tiden att börja arbeta med 24/7 Matchning är nu. Vi står inför utmanande mål där ett handlar om helt fossilfri elproduktion år 2040. Vägen dit kräver investeringar men också mätetal där enskilda organisationer får tillfälle att matcha sig fram mot de 100 procenten. Tänk om en verksamhet kunde i ett verktyg få förslag på lokalt, hållbar producerad el att matcha mot. Kanske skulle man kunna uppnå 75 % konsumtion matchad mot dessa energikällor.


ENTRNCE AB är dotterbolag till ENTRNCE International. Vårt säte är Malmö medan vårt moderbolag huserar i Arnhem, Holland. ENTRNCE International ingår i sin tur i Alliander, Hollands största distributör av gas samt nätbolag.

Vi består av 35 medarbetare som alla har erfarenhet av energibranschen men verksamma med teknisk utveckling. I den plattform som vi har skapat finns flera verktyg, alla riktade mot energibranschen. Vi är passionerade inom hållbar energi och digital utveckling. Under åren har vi växt och finns med full drift av våra verktyg i Holland, Tyskland, UK och sedan våren 2022 i Sverige (Norden). Vi har flera energibolag i Europa som kunder idag vilket innebär att vår matchningstjänst rullar skarpt.

Vill du veta mer om oss, kanske kika på de demonstration av vårt  24/7 Matchningsverktyg så är du välkommen att ta kontakt.


Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Richard Havinger

Richard Havinger

Presskontakt Country Manager +46 (0)705 739565

Relaterat innehåll

ENERGY INSIGHT

Som lokala energimarknadsexperter och innovatörer inom plattformsteknik påskyndar vi energiomställningen genom att förbereda energisystem för hela Europa för decentraliserade elmarknader.

ENTRNCE AB
Östra Varvsgatan 4
211 75 Malmö
Sverige