Pressmeddelande -

Delårsrapport januari – mars 2006

• Omsättningen ökade med elva procent och uppgick till 8,3 miljarder kronor (7,5) • Resultatet efter finansnetto uppgick till 2,6 miljarder (1,2). Korrigerat för orkankostnader 2005 ökade resultatet efter finansnetto med fyra procent • Periodens resultat uppgick till 1,8 miljarder kronor (0,8) • Resultat per aktie uppgick till 9:64 kronor (4:21) • Ökade elmarknadspriser • Nya skatter på vatten- och kärnkraftproduktionstillgångar • Lägre produktion till följd av försäljning av vattenkrafttillgångar till Statkraft Koncernchefens kommentar Resultatet efter finansnetto för de tre första månaderna 2006 fördubblades jämfört med motsvarande period förra året. Den positiva utvecklingen förklaras främst av att orkanen Gudrun påverkade resultatet negativt förra året. Periodens resultat har också påverkats negativt av höjda skatter på vatten- och kärnkraftproduktion, lägre vattenkraftproduktion på grund av lägre tillrinningar samt försäljning av vattenkraft till norska Statkraft. Högre elpriser har samtidigt påverkat resultatet positivt. Höga elpriser Elpriset har stigit som en konsekvens av ökade priser på olja och kol, den gröna skatteväxlingen och inte minst ambitionen att minska koldioxidutsläppen i Europa. Handeln med och priset på utsläppsrätter har drivit upp elpriserna i många länder. Detta drabbar inte enbart elintensiv industri i Sverige och Europa utan alla elkonsumenter. Under sista veckan i april sjönk priset på utsläppsrätter och även elpriset sjönk kraftigt. Elpriset påverkas också av vattenvolymen i magasinen. I år har tillrinningen hittills varit lägre än normalt och den hydrologiska situationen är sämre än normalt. Prognosen inför vårfloden är att Norden saknar nästan 25 TWh vatten. Elpriset påverkas också av stängningen av den andra reaktorn i Barsebäcksverket. (11) Det är inte entydigt att alla politiker vill ha lågt elpris. Regeringen och samarbetspartierna har sett till att energiskatterna har höjts flera gånger och med ökade skatteintäkter som följd. I dag är hälften av elpriset skatter och avgifter. Just nu pekar mycket på fortsatt höga elpriser. Därigenom får vi en fortsatt intensiv debatt om elpriser såväl bland kunder som hos politiker. För E.ONs del är det viktigt att kunna förklara varför det är som det är och därför kommer vi fortsatt att delta i elprisdebatten. Läs mer i bifogad pdf.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag.  Som energibolag bidrar vi till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar i svensk energidistribution och förnybar produktion, i utvecklingsprojekt inom hållbara städer, transporter och kundlösningar.

Kontakter

E.ONs pressjour 040-255540

Presskontakt 24-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Ann-Nina Finne

Presskontakt Head of Corporate Communication & Public Affairs +46 70 540 21 56

Sirpa Franzén

Presskontakt Presschef +4670 347 09 43