Pressmeddelande -

Sammanträdets öppnande

Europaparlamentets talman Hans-Gert Pöttering öppnade plenarsammanträdet i Strasbourg den 19-22 maj. Inledningsvis fördömde talmannen ETA:s attentat i staden Legutiano i Spanien förra veckan.

 

- I onsdags, den 14 maj, utövade terrororganisationen ETA ett nytt attentat i Spanien. En säkerhetsvakt dog. Europaparlamentet fördömer detta mord å det skarpaste. I Europaparlamentets namn vill jag uttrycka vår sorg och vårt deltagande till familjemedlemmarna, och visa vår solidaritet med det spanska folket, sade Hans-Gert Pöttering inledningsvis. Därefter hölls en tyst minut i kammaren.

 

Talmannen tog också upp frågan om den nye italienske kommissionären, Antonio Tajani som utsågs den 9 maj. Tajani är ledamot av Europaparlamentet och frågan om huruvida hans plats i Europaparlamentet har blivit ledig bordlades.

 

Därefter röstade ledamöterna om föredragningslistan. Ledamöterna röstade för, på initiativ av PSE-gruppen, att lägga till ett uttalande från kommissionen om romerna i Italien.

 

Måndag 19 maj

Plenarsammanträdet inleds måndagen den 19 maj med ett medbeslutandeärende om straffrättsliga påföljder för miljöbrott. För att garantera att EU:s miljölagstiftning efterlevs, ska allvarliga skador på miljön vara brottsligt i alla EU:s medlemsländer. På måndagen ska ledamöterna också behandla de första estimeringarna för nästa års budget.

 

På måndagen ska ledamöterna också debattera ett betänkande om handeln med råvaror. Föredragande är Jens Holm. Samma dag ska ledamöterna också debattera EU:s strategi för konsumentpolitiken för 2007- 2013.

 

Tisdag 20 maj

Tisdagen inleds med en debatt om sysselsättningspolitiken, utifrån ett betänkande om riktlinjer för sysselsättningspolitiken. På tisdagen behandlar ledamöterna också ett betänkande om lika möjligheter och icke-diskriminering. I betänkandet efterlyser ledamöterna ett brett förslag till direktiv om diskriminering för att bekämpa all diskriminering: vare sig det är diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion, handikapp, ålder eller sexuell läggning.

 

20 maj har utsetts till "Havets dag" i Europa. Europaparlamentets talman Hans-Gert Pöttering, rådets ordförande Janez Janša, och kommissionens ordförande José Manuel Barroso kommer att inviga "Havets dag" för första gången. De kommer också att signera en trepartsförklaring om Havets dag. På tisdagen ska ledamöterna debattera ett betänkande som tar upp parlamentets syn på kommissionens handlingsplan för en havspolitik i Europa.

 

På tisdagen ska ledamöterna också rösta om datum för plenarsammanträdena i Strasbourg och Bryssel för 2009. Ledamöterna kommer att hålla elva möten i Strasbourg och sex möten i Bryssel. 2009 är det val till Europaparlamentet och valet kommer att hållas under den första veckan i juni 2009 i alla 27 medlemsstater. På tisdagen ska ledamöterna också rösta om ett betänkande av Jan Andersson. Betänkandet tar upp jämförbarhet av yrkesutbildningsmeriter mellan medlemsstaterna.

 

På tisdagskvällen ska ledamöterna debattera ett exportförbud av kvicksilver. Det är andra behandlingen av ärendet och en kompromiss har träffats med rådet. Enligt kompromissen föreslås ett exportförbud 2011. Förbudet omfattar också andra kvicksilverkomponenter, bland annat cinnober och kvicksilverföreningar.

Sverige har mer långtgående regleringar för kvicksilver. Ett exportförbud för kvicksilver är i kraft i Sverige sedan 1 juli 1997.

 

Onsdag 21 maj

Sammanträdets huvuddebatt hålls på onsdag morgon och handlar om vetenskapliga fakta om klimatförändringar. I ett interimsbetänkande från det tillfälliga utskottet för klimatförändringar påpekar ledamöterna att dagens ansträngningar inte är tillräckliga. Utskottet kritiserar också försöken att framställa forskningsresultat om orsaker till klimatförändringarna som tvivelaktiga, osäkra eller diskutabla.

 

Samma dag ska ledamöterna också debattera ett betänkande om Turkiets framsteg mot ett EU-medlemskap. I betänkandet välkomnar ledamöterna reformerna, men påpekar att Turkiet måste öka reformtakten. Betänkandet tar upp Europaparlamentets reaktioner på kommissionens framstegsrapport om Turkiet från 2007.

 

Ledamöterna kommer också att debattera den tragiska situationen i Burma, efter cyklonens framfart. De kommer också att debattera situationen i Kina efter jordbävningarna i landet. Debatten kommer att efterföljas av resolutioner.

 

På onsdagen kommer ledamöterna också att rösta om ett betänkande som tar upp en ny strategi för djurhälsa inom EU för åren 2007-2013. Betänkandet tar bland annat upp djurtransporter, vaccination och krav på finansiering.

 

Torsdag 22 maj

På torsdagen ska ledamöterna rösta om en resolution om stigande matpriser i EU och i utvecklingsländerna. Debatten hölls den 22 april i Strasbourg. Ledamöterna ska också rösta om en resolution om förhandlingar med EU och Förenta staterna när det gäller visumundantag. Som vanligt avslutas sammanträdet med tre debatter och omröstningar om mänskliga rättigheter: situationen i Sudan, Vitryssland samt de ökade spänningarna i Burundi är föremål för debatt.

 

 

 

Kontakt:

Marina LÄHTEENMAA

Redaktion & Information

E-mail : marina.lahteenmaa@europarl.europa.eu

Tfn: (+46) 856 24 44 61

Mobil: (+46) 709 98 96 41

 

 

Ämnen

  • Utrikespolitik