Pressmeddelande -

Sessionsöversikten 7-8 maj 2008, Bryssel

Översikten finns också på Internet under länken: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/27064-128-05-19-20080418BRI27037-07-05-2008-2008/default_sv.htm Europarl.eu.int > Nyheter > Presstjänst > Pressrum > Sammanträde Under januari till juni 2008 kommer den svenska sessionsöversikten ut i förkortad from, p g a en vakans i svenska presstjänsten. För frågor om ärenden på föredragningslistan eller övriga frågor vänligen kontakta Marina Lähteenmaa, pressekreterare på Europaparlamentets informationskontor i Sverige. Tel +46 8 562 444 61, mobil: +46 709 9896 41 eller e-post: marina.lahteenmaa@europarl.europa.eu Med vänlig hälsning Marina Lähteenmaa och Charlotte Wetter Redaktion och information E-mail: press-sv@europarl.europa.eu Tel +46 8 562 444 61 Tfn: (32-2) 28 44898 (BXL) Tfn: (33-3) 881 72076 (STR) Sessionsöversikten 7-8 maj 2008, Bryssel Viktiga händelser Debatt om den monetära unionen, regler för lobbyister och den årliga rapporten om mänskliga rättigheter i världen är några av ärendena på föredragningslistan när Europaparlamentet håller plenarsammanträde i Bryssel den 7–8 maj. Onsdag 7 maj Plenarsammanträdet inleds på onsdag eftermiddag klockan 15.00 med en debatt om EMU med anledning av att det gått tio år sedan beslutet om att skapa en monetär union. Joaquín Almunia, kommissionär för ekonomiska och monetära frågor, kommer att göra ett uttalande om euron. Almunia kommer att pressentera ett meddelande från kommissionen om den ekonomiska och monetära unionens tio första år. På onsdagen ska ledamöterna också debattera det kommande transatlantiska ekonomiska rådets möte som hålls den 13 maj. Inledningsvis kommer kommissionen att göra ett uttalande. Samma dag ska ledamöterna också debattera två betänkanden från utskottet för utrikesfrågor. Det ena betänkandet tar upp den årliga rapporten om mänskliga rättigheter i världen (2007) och det andra betänkandet tar upp EU:s valövervakningsuppdrag. Ledamöterna är bekymrade över situationen i Kina, Iran och Ryssland när det gäller mänskliga rättigheter. Europaparlamentets talman, Hans-Gert Pöttering, kommer också att ta upp en skriftlig förklaring om mikrokrediter som har undertecknats av 424 ledamöter. i den skriftliga förklaringen uppmanar ledamöterna rådet och kommissionen att stödja mikrofinansieringsprojekt och att förstärka program till förmån för kvinnor. Torsdag 8 maj Torsdagen den 8 maj ska ledamöterna debattera och rösta om ett betänkande om regler för lobbyister vid EU-institutionerna. betänkandet är ett svar på kommissionens grönbok ”det europeiska öppenhetsinitiativet”. I betänkandet efterlyser ledamöterna ett obligatoriskt och gemensamt lobbyistregister för Europaparlamentet, kommissionen och rådet. Ledamöterna kräver också fullständig ekonomisk information av de organisationer och företag som ingår i det gemensamma lobbyregistret. Förslaget innehåller också en gemensam uppförandekod och möjliga påföljder mot lobbyister som bryter mot uppförandekoden. Europaparlamentet har sedan tio år ett frivilligt register av lobbyister och en uppförandekod. Samma dag ska ledamöterna också behandla ett betänkande om kommissionens vitbok om idrott. Kampen mot dopning ska intensifieras och tydligare riktlinjer om hur EU-regler ska gälla på idrottens område är några av frågorna i betänkandet. I betänkandet uttrycker ledamöterna sin oro över en eventuell liberalisering av markanden för spel och lotterier. De uppmanar också kommissionen och medlemsstaterna att vidta regleringsåtgärder som skyddar idrotten från otillbörlig påverkan från spelverksamhet. Preliminär föredragningslista Onsdagen den 7 maj 2008 Kl 15:00 - 16:00 Återupptagande av sessionen och arbetsplan Meddelande från kommissionen - EMU@10 Kl 16:00 - 20:00, 21:00 - 24:00 Uttalanden av rådet och kommissionen - Toppmötet EU/Förenta staterna Uttalande av kommissionen - Transatlantiska ekonomiska rådet Gemensam debatt - Mänskliga rättigheter / Valövervakning Betänkande av Marco Cappato (A6-0153/2008) - Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2007 och EU:s politik på området Betänkande av José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Véronique De Keyser (A6-0138/2008) - EU:s valövervakningsuppdrag: mål, tillvägagångssätt och framtida utmaningar Slut på den gemensamma debatten Anföranden på en minut (artikel 144 i arbetsordningen) Betänkande av Glyn Ford (A6-0151/2008) - Handel och ekonomiska förbindelser med länderna i Sydostasien (Asean) Betänkande av Jens Holm (A6-0134/2008) - Råvaruhandel Gemensam debatt - Tillämpningsföreskrifter för kommittéförfarandet / Ändring av artikel 81 i arbetsordningen Betänkande av Monica Frassoni (A6-0107/2008) - Överenskommelse mellan Europaparlamentet och kommissionen om tillämpningsföreskrifter för kommittéförfarandet Betänkande av Monica Frassoni (A6-0108/2008) - Ändring av artikel 81 i arbetsordningen Slut på den gemensamma debatten Betänkande av Lasse Lehtinen (A6-0155/2008) - EU:s strategi för konsumentpolitiken 2007–2013 Betänkande av Ioannis Gklavakis (A6- /2008) - Stödsystem för jordbrukare (bomullsstöd) Betänkande av Sérgio Marques (A6-0146/2008) - Punktskattesats för öl från Madeira Betänkande av Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008) - Förvaltningen av djuphavsbestånd Torsdagen den 8 maj 2008 Kl 9:00 - 10:50 Betänkande av Ingo FRIEDRICH (EPP-ED, DE) (A6-0105/2008) - Att utveckla en ram för den verksamhet som bedrivs av företrädare för intressegrupper (lobbyverksamhet) vid Europeiska unionens institutioner om att utveckla en ram för den verksamhet som bedrivs av företrädare för intressegrupper (lobbyverksamhet) vid Europeiska unionens institutioner Betänkande av Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008) - Vitbok om idrott om vitboken om idrott Kl 11:00 - 13:00 Omröstning I enlighet med artikel 131 i arbetsordningen: Betänkande av Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008) - Ändring av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan EG och Seychellerna Betänkande av Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008) - Ett förenklat företagsklimat på områdena bolagsrätt, redovisning och revision Betänkande av Kyösti Virrankoski (A6- /2008) - Preliminärt förslag till ändringsbudget nr 2 till budgeten 2008 - Förteckning över utgifter per avsnitt - Avsnitt III - Kommissionen Färdigbehandlade texter Innehåll Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter i världen under 2007 i fokus Konstitutionella frågor Bättre insyn i lobbyverksamheten vid EU-institutionerna Ekonomiska och monetära unionen Tio år med – och utan – EMU Idrott En EU-politik inom idrott Utveckling och samarbete EU bör stödja mikrokrediter Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter i världen under 2007 i fokus På onsdag ska ledamöterna diskutera Europaparlamentets årliga rapport om mänskliga rättigheter i världen. Betänkandet tar upp en rad ämnen relaterade till mänskliga rättigheter och har ett särskilt fokus på Kina, Iran och Ryssland. Ledamöterna ska också debattera ett betänkande om EU:s valobservationer i länder utanför EU. Betänkandet av Marco CAPPATO (ALDE, IT) om situationen för mänskliga rättigheter i världen, är ett svar på kommissionens och rådets årliga rapport om mänskliga rättigheter. EU:s rapport presenterades i oktober i fjol. Världsomspännande moratorium för dödsstraff Dödsstraffet är ett av de teman som ledamöterna behandlar i betänkandet. Ledamöterna påpekar att FN:s resolution om ett globalt moratorium för dödsstraff är ett steg i rätt riktning. Ledamöterna begär än en gång att dödsstraffet helt ska avskaffas i Europa. Kvinnors rättigheter är ett annat ämne i rapporten. Utskottet för utrikesfrågor, som berett betänkandet, anser att kvinnors rättigheter ska tas upp i alla EU:s människorättsdialoger för att bekämpa våld mot kvinnor och flickor, i synnerhet när det gäller könsbaserad abort, kvinnlig könsstympning och barn- eller tvångsgiftermål, samt alla former av människohandel. Situationen i Kina, Iran och Ryssland Flera länder lyfts fram i betänkandet. Utskottet är oroat över de allvarliga människorättskränkningarna i Kina. Ledamöterna betonar att situationen för de mänskliga rättigheterna inte har förbättrats, trots regimens löften inför de kommande olympiska spelen. I betänkandet påpekar ledamöterna att Kina fortfarande är det land som utför flest avrättningar per år. Ledamöterna är också djupt oroade över att respekten för grundläggande mänskliga rättigheter i Iran, särskilt yttrandefrihet och mötesfrihet, förvärrades ytterligare under 2007. Ledamöterna fördömer den nya moralkampanj som de iranska myndigheterna lanserade i början av april 2007, som medförde att tusentals män och kvinnor arresterades i ett försök att ”slå tillbaka mot omoraliskt beteende”. Ledamöterna fördömer den iranska regimens ökade användning av dödsstraffet. När det gäller situationen i Ryssland är ledamöterna bekymrade över situationen i Tjetjenien. Ledamöterna är också bekymrade över förföljelsen av journalister, människorättsaktivister, icke-statliga organisationer och politiska fångar, däribland Michail Chodorkovskij. Ledamöterna uttrycker också sin besvikelse över Rysslands ovilja att ta emot ett tillräckligt stort antal utländska valobservatörer och att de inte ges tid att ordentligt övervaka valen. Övriga länder som tas upp i betänkandet är Sudan (Darfur), Uzbekistan, Burma och Pakistan. Europaparlamentets arbete med mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter spelar en viktig roll i Europaparlamentets arbete. Ett exempel på detta är betänkandet från ifjol från det tillfälliga utskottet om CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar. Ett annat exempel är parlamentets regelbundna debatter och resolutioner om aktuella frågor inom mänskliga rättigheter. Ledamöterna uppmanar rådet att ta del av dessa debatter och att resolutionerna översätts till de språk som talas i de berörda områdena. EU som valobservatör I ett betänkande av José SALAFRANCA (PPE-DE, ES) och Veronique DE KEYSER (PSE, BE) har utskottet för utrikesfrågor för första gången tittat närmare på EU:s valobservatörsuppdrag. Ledamöterna understryker vikten av valobservatörsuppdragen, i synnerhet i utvecklingsländerna. Sedan år 2000 när kommissionen kom med ett meddelande som fastställde metoden för valobservatörsuppdragen har EU utfört mer ön 50 valobservatörsuppdrag i 32 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Ledamöterna gläder sig över valövervakningens positiva resultat, samtidigt som de uppmanar kommissionen att inbegripa rekommendationerna från EU:s valobservatörsuppdrag i alla handlingsplaner för de länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken. Ledamöterna beklagar att det har förekommit fall där EU och medlemsstaterna inte har tagit hänsyn till att EU:s valobservatörsuppdrag har varit mycket kritiska mot valprocessen i ett land, utan fortsatt förbindelserna som vanligt. I andra fall har val som EU:s valobservatörsuppdrag har ansett vara demokratiska allvarligt kritiserats. Ledamöterna anser att en sådan inkonsekvens undergräver den sköra idén om demokrati i dessa länder och bilden av EU. Föredragande: José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA (EPP-ED, ES) och Véronique DE KEYSER (PSE, BE) Betänkanden: A6-0153/2008 och A6-0138/2008 Beslutsförfarande: Initiativbetänkande Debatt: 7.5.2008 Konstitutionella frågor Bättre insyn i lobbyverksamheten vid EU-institutionerna Ett obligatoriskt lobbyistregister som är gemensamt för Europaparlamentet, kommissionen och rådet, det efterlyser utskottet för konstitutionella frågor i ett betänkande om lobbyverksamheten vid EU-institutionerna. Vidare kräver ledamöterna fullständig ekonomisk information av de organisationer och företag som ingår i det gemensamma lobbyregistret. Förslaget innehåller också en gemensam uppförandekod och möjliga påföljder mot lobbyister som bryter mot uppförandekoden. Det är mot bakgrund av kommissionens grönbok ”det europeiska öppenhetsinitiativet” som ledamöterna nu ska rösta om betänkandet om en ny ram för lobbyverksamheten vid EU-institutionerna. Föredragande är Ingo FRIEDRICH (EPP-ED, DE) Jo Leinen (ESP, DE), ordförande för utskottet för konstitutionella frågor, sade i samband med omröstningen i utskottet den 1 april att ”det här betänkandet är ett avgörande steg mot en ny öppenhetskultur i Bryssel”. Ett gemensamt och obligatoriskt register Utskottet röstade för ett obligatoriskt och öppet lobbyregister som är gemensamt för Europaparlamentet, kommissionen och rådet. Ett gemensamt register skulle således innebära att lobbyister skulle behöva registrera sig endast en gång för att få tillträde till Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Utskottet påpekar dock att det är upp till varje enskild institution att besluta om de vill ge lobbyisterna tillträde till sina lokaler. Ledamöterna uppmanar nu kommissionen och rådet att under 2008 sätta upp en gemensam arbetsgrupp som ska förbereda det gemensamma registret. Uppförandekod och fullständig ekonomisk information Utskottet stöder också en gemensam uppförandekod för lobbyister. Ledamöterna anser att den ska garantera en effektiv övervakning av lobbyisternas uppförande och påföljder bör införas mot lobbyister som bryter mot uppförandekoden. Påföljderna skulle kunna vara tillfällig uteslutning från registret och i allvarligare fall en permanent uteslutning från registret. Det gemensamma registret ska också innehålla fullständig ekonomisk information om lobbyisterna. Konsulter och advokatbyråer som bedriver lobbyverksamhet i EU-institutionerna ska redogöra för den omsättning som är kopplad till lobbyverksamheten gentemot EU-institutionerna samt de viktigaste klienternas andel av denna omsättning. ”In-house-lobbyister” och branschorganisationer som bedriver lobbyverksamhet ska redogöra för de uppskattade kostnaderna i samband med direkt lobbying vid EU-institutionerna. Icke-statliga organisationer och tankesmedjor ska redovisa sin totala budget och fördelningen mellan de huvudsakliga finansieringskällorna. Vägledande förteckning i betänkanden Utskottet föreslår också att det ska bli möjligt för föredragande att bifoga ett så kallat ”legislative footprint”. Det är en förteckning över de registrerade lobbyister som har rådfrågats och i hög grad har bidragit under utarbetandet av betänkandet. Ledamöterna anser att vägledande förteckningar i synnerhet bör bifogas lagstiftningsbetänkanden. Ledamöterna understryker att det är ännu viktigare att kommissionen bifogar vägledande förteckningar då den lägger fram förslag. Europaparlamentet har sedan tio år ett frivilligt register av lobbyister och en uppförandekod. Det finns uppskattningsvis 15 000 lobbyister och 2 500 lobbyorganisationer i Bryssel. Omkring 5 000 lobbyister är verksamma i Europaparlamentet. Definition av lobbyverksamhet Kommissionen definierar lobbyverksamhet som ”all verksamhet som avser att påverka de politiska lösningarna och EU-institutionernas beslutsprocess”. I Europaparlamentets arbetsordning definieras lobbyister som ”personer som regelbundet vill ha tillträde till parlamentets lokaler för att i eget eller tredje mans intresse förse ledamöter med information inom ramen för ledamöternas mandat”. Föredragande anser inte att man bör göra någon väsentlig åtskillnad mellan till exempel industriföreträdares eller miljöaktivisters lobbyverksamhet i Europaparlamentet. Det bör inte heller göras någon åtskillnad om det är producenters eller konsumenters intressen som företräds eller om privata eller offentliga aktörer för en dialog med ledamöter av Europaparlamentet. När advokatbyråer ägnar sig åt att påverka framtida lagstiftning och inte konkreta rättsfall bör de betraktas som lobbyister. Föredragande: Ingo FRIEDRICH (EPP-ED, DE) Betänkande: A6-0105/2008 Beslutsförfarande: Initiativbetänkande Debatt: 8.5.2008 Ekonomiska och monetära unionen Tio år med – och utan – EMU I maj är det tio år sedan beslutet om att skapa euron togs. Med anledning av detta kommer kommissionen på onsdag att offentliggöra ett meddelande om det monetära samarbetet samt hålla en debatt med ledamöterna. Joaquín Almunia, kommissionär för ekonomiska och monetära frågor, kommer att delta i debatten. Den 1 januari 2002 ersatte euron de nationella sedlarna och mynten. I det meddelande som kommissionen kommer att offentliggöra den 7 maj kommer den att ta upp framgångarna för det monetära samarbetet, men också hur EMU bör förhålla sig till globalisering, en allt äldre befolkning och klimatförändringar. Fakta På toppmötet i maj 1998 beslöt EU:s stats- och regeringschefer att introducera euron i 11 länder (Belgien, Tyskland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien och Österrike) den 1 januari 1999. Grekland kom med i eurosamarbetet 2001. Själva mynten och sedlarna togs i bruk den 1 januari 2002, emedan det monetära samarbetet startade redan 1999 med gemensam valutakurs och valutapolitik. Slovenien tog euron i bruk 2007, Cypern och Malta tog euron i bruk 2008. Den 14 september 2003 röstade svenska folket nej till införande av euron som valuta. Valdeltagandet var 82,6 procent. I valet röstade 42 procent ja till att införa euron som valuta, 55,9 procent nej- och 2,1 procent röstade blankt. Debatt: 7.5.2008 Idrott En EU-politik inom idrott Kampen mot dopning måste skärpas och riktlinjer för hur EU-rätten ska tillämpas på idrottens område måste förtydligas. Det anser utskottet för kultur och utbildning i ett initiativbetänkande om en EU-politik inom idrottens område. Det är mot bakgrund av kommissionens vitbok om idrott, som utskottet har behandlat initiativbetänkandet om en EU-politik inom idrott. I betänkandet av Manolis MAVROMMATIS (EPP-ED, GR) välkomnar utskottet för kultur och utbildning kommissionens vitbok om idrott. Utskottet understryker vikten av idrottens roll i samhället. Utskottet noterar att 60 procent av EU-medborgarna regelbundet deltar i olika idrottsaktiviteter. Enligt statistik från 2004 skapar idrotten ett mervärde på 407 miljarder euro. Det motsvarar nästan fyra procent av EU:s BNP. Vidare skapar idrottssektorn sysselsättning för cirka 15 miljoner människor eller drygt fem procent av arbetskraften. I samband med omröstningen i utskottet konstaterade föredragande Mavromatis att i och med en ratificering av Lissabonfördraget kommer flera steg att tas för en EU-politik inom idrott. Utskottet påpekar att inför ratificeringen av Lissabonfördraget bör en strategisk orientering av idrottens roll i EU göras. Vidare understryker utskottet vikten av att EU-rättens tillämpning på idrottsområdet förtydligas. Ledamöterna uppmanar kommissionen att respektera idrottens särdrag och de efterlyser också en särskild budgetpost för pilotprojekt inom idrott i 2009 års budget, förutsatt att Lissabonfördraget ratificeras. Det nya fördraget föreskriver stimulansåtgärder på idrottsområdet. Diskriminering på grund av nationalitet ska undvikas Ledamöterna håller med kommissionen om att de flesta frågorna kan lösas genom självreglering. Utskottet anser att ett partnerskap och en dialog mellan kommissionen och idrottsrörelsen krävs för att rättsosäkerhet ska undvikas. Vidare ska idrottsorganisationernas självständighet och självreglering respekteras, anser utskottet. Utskottet uppmanar dock medlemsstaterna och idrottsorganisationerna att inte införa nya bestämmelser som leder till diskriminering på grund av nationalitet, såsom 6+5-regeln som innebär att minst sex spelare på plan måste komma från samma land som den klubb de spelar för. Kamp mot dopning Dopning underminerar fri tävlan och öppenhet, konstaterar utskottet. Ledamöterna efterlyser en politik för att förhindra och bekämpa dopning, bland annat genom att alltför tuffa tävlingsprogram som sätter press på idrottsutövarna undviks. Ledamöterna uppmanar proffsklubbarna och indrottsorganisationerna att göra ett frivilligt åtagande om att bekämpa dopning och att med hjälp av interna och externa oberoende kontroller se till att det efterlevs. Utskottet uppmanar också medlemsstaterna att behandla handel med illegala dopningmedel på samma sätt som olaglig narkotikahandel. Undersökning om effekter av avreglering av spelmarknaden Utskottet uttrycker sin oro över en eventuell liberalisering av markanden för spel och lotterier. Ledamöterna anser att intäkter från lotterier ska används för allmännyttiga ändamål, bland annat för fortsatt finansiering av professionell idrott och amatöridrott. Utskottet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta regleringsåtgärder som skyddar idrotten från otillbörlig påverkan från spelverksamhet. Ledamöterna uppmanar också kommissionen att utarbeta en undersökning över vilka effekter en fullständig avreglering av spel- och lotterimarknaden skulle kunna ha för samhället och idrotten. Utskottet understryker också att lägre moms för idrott bör bibehållas, med tanke på idrottens viktiga roll i samhället. I betänkandet understryker ledamöterna att idrott är en av de effektivaste metoderna för social integration och därför bör främjas och stödjas av EU i större utsträckning, exempelvis genom särskilda program för organisatörer av europeiska, nationella och lokala idrottsevenemang. Utskottet understryker också vikten av ytterligare åtgärder för funktionshindrade idrottare. Solidariska teverättigheter Teverättigheter är den primära inkomstkällan för professionell idrott i Europa. För att garantera att det inte enbart är de stora klubbarna som drar nytta av försäljningen av teverättigheter rekommenderar ledamöterna att medlemsstaterna, de nationella idrottsförbunden och ligaföreningarna införa kollektiv försäljning av medierättigheter. Ledamöterna understryker vikten av en rättvis fördelning av intäkterna mellan klubbarna, även till de allra minsta, samt mellan den professionella idrotten och amatöridrotten. Utskottet uppmanar idrottsorganisationer att återinvestera en del av intäkterna från försäljning av medierättigheter i frivillig och icke vinstdrivande verksamhet. Stoppa människohandel Invandringslagstiftningen måste alltid efterlevas i samband med värvning av unga utländska talanger, konstaterar ledamöterna. De uppmanar klubbarna och de styrande idrottsorganen att engagera sig mot människohandel bland annat genom att underteckna en europeisk stadga för solidaritet inom idrotten och inrätta en solidaritetsfond som ska finansiera förebyggande program i de länder som är mest drabbade av människohandel. Utskottet vill också att bestämmelserna för spelaragenter skärps. Ledamöterna uppmanar därför kommissionen att stödja de styrande idrottsorganen i deras ansträngningar för att skapa regler för spelaragenter genom att lägga fram ett förslag till direktiv om spelaragenter. Föredragande: Manolis MAVROMMATIS (EPP-ED, GR) Betänkande: A6-0149/2008 Beslutsförfarande: Initiativbetänkande Debatt: 7.5.2008 Utveckling och samarbete EU bör stödja mikrokrediter Tack vare mikrokrediter har självständiga sysselsättningsprojekt utvecklats med stor framgång, samtidigt som en förbättring av livsvillkoren möjliggjorts. Mikrokrediter är också en viktig faktor för kvinnofrigörelsen. Det konstaterar 424 ledamöter som undertecknat en skriftlig förklaring om mikrokrediter. I den skriftliga förklaringen konstaterar ledamöterna att mikrokrediter är ett nyckelverktyg i kampen mot fattigdomen och ett av instrumenten inom ramen för millenniemålen. Ledamöterna uppmanar därför kommissionen och rådet att erkänna vikten av mikrokrediter inom ramen för Barcelonaprocessen och inom grannskaps- och utvecklingspolitiken. De uppmanar också kommissionen och rådet att stödja mikrofinansieringsprojekt och att förstärka program till förmån för kvinnor. Vidare begär ledamöterna personella och ekonomiska resurser för mikrokreditprojekt i utvecklings- och Medelhavsländerna. Mikrokrediter är en låneform som innebär små lånesummor och som är tillgängliga för mindre gynnade personer. Om skriftliga förklaringar En skriftlig förklaring på högst 200 ord om ett ämne som faller inom Europeiska unionens verksamhetsområde kan inges av upp till fem ledamöter. Övriga ledamöter kan sedan underteckna förklaringarna i ett offentligt register. När en majoritet av parlamentets ledamöter har undertecknat en förklaring ska talmannen underrätta parlamentet om detta och i protokollet offentliggöra namnen på undertecknarna. Förklaringen ska sedan efter sammanträdesperioden översändas till de institutioner som anges i förklaringen, tillsammans med namnen på undertecknarna. En skriftlig förklaring bortfaller om den har varit införd i registret längre än tre månader och inte har undertecknats av minst hälften av parlamentets samtliga ledamöter. Skriftlig förklaring: 2/2008

Ämnen

  • Utrikespolitik