Pressmeddelande -

Ny landpolicyinformation

Detta är de policyförändringar som gjorts: Sydkorea uppgraderades till landriskklass 1 för både korta krediter och medel- och långfristiga krediter. Papua Nya Guinea uppgraderades till landriskklass 5 för medel- och långfristiga krediter. För Laos ökades restriktiviteten avseende medelfristiga bankrisker. Namibia uppgraderades till landriskklass 3 för både korta och långfristiga krediter. Kap Verde uppgraderades till landriskklass 6 för medel- och långfristiga krediter. Iran nedgraderades till landriskklass 5. För Argentina öppnade EKN för längre garantigivning. Öppningen avser dock enbart den privata sektorn i Argentina och omfattar inte företag som i sin verksamhet är helt beroende av argentinska myndigheters reglering. Här följer en sammanfattning av översynen: Asien Den sedan några år tillbaka positiva ekonomiska utvecklingen i Sydasien har i allt väsentligt fortsatt. Ekonomierna växer i en historiskt hög takt och det mesta tyder på att denna trend fortsätter. Flera länder i regionen plågas dock av offentliga budgetunderskott. Dessa framstår som det största hotet mot fortsatt hög tillväxt och finansiell stabilitet. De höga oljepriserna har dessutom lett till en viss försvagning av bytesbalansen. Underskotten finansieras huvudsakligen av direkt- och portföljinvesteringar samt förmånliga lån. Landpolicyn för samtliga länder i Sydasien kvarstod oförändrad. Risktrenden är även positiv avseende EKN:s viktigaste marknader i Östasien (Kina, Indonesien, Filippinerna, Malaysia och Thailand). Regionens tillväxt fortsätter att vara stark och har visat motståndskraft mot de stigande råvarupriserna liksom mot den politiska turbulens som drabbade Filippinerna och Thailand. I synnerhet är tillväxten stark i Kina där de höga investeringsnivåerna bidrar till överhettningstendenser i vissa sektorer. De positiva makroekonomiska trenderna ser ut att hålla i sig framöver, inte minst i länder som Vietnam och Indonesien, vars ekonomi håller på att repa sig från valutaoron under 2005. Även avseende externbalanser och skuldsättning består den positiva trenden med avtagande skuldbördor såväl externt som offentligt. Den externa finansiella positionen ser särskilt stark ut för Kina och Malaysia. Positivt är trendbrottet i den offentliga skulddynamiken på Filippinerna, även om långvarig konsolidering lär krävas för att få ner de alltjämt höga offentliga skuldnivåerna. Bank- och företagssaneringen efter Asienkrisen börjar nå sitt slut och den goda tillväxten har bidragit till förbättrade finanser i såväl bank- som företagssektorerna. Särskilt noterbart är de accelererade reformerna i den kinesiska banksektorn. Brister i affärsklimatet utgör dock alltjämt en utmaning för risktagande på företagsnivå i flera länder, inklusive Kina. En förbättring av affärsklimatet torde vara särskilt viktigt för länder som Indonesien och Filippinerna för att öka investeringsnivåerna och långsiktigt behålla sin konkurrenskraft. Mot denna överlag gynnsamma bakgrund för EKN:s riskbedömning kvarstod EKN:s policy på länderna i Östasien i stort sett oförändrad. Sydkorea uppgraderades till landriskklass 0 från 2 för korta affärer och till 1 från 2 för medel- och långfristiga affärer. Detta skedde bl a mot bakgrund av landets diversifierade ekonomi och ihållande starka externbalanser. Papua Nya Guinea uppgraderades till landriskklass 5 från 6 för medel- och långfristiga affärer. Detta skedde mot bakgrund av den positiva utvecklingen både vad gäller nyinvesteringar i landets naturresurssektor som avseende de senaste årens politiska stabilisering vilken lett till förbättringar i den makroekonomiska politiken. För Laos ökades restriktiviteten avseende medelfristiga bankrisker. Afrika Tillväxten i södra Afrika har generellt sett varit god under år 2005. Höga råvarupriser på mineraler och olja har resulterat i överkott i flera länders bytesbalanser. Många ekonomier i Afrika har stabiliserats vilket i kombination med omfattande skuldavskrivningar har skapat gynnsamma förutsättningar för fortsatt god tillväxt några år framåt. Sydafrikas ekonomi har expanderat under flera år och Angolas stora oljeexport i kombination med fred har drivit upp tillväxten. Tillväxtbasen i flertalet länder är dock ofta mycket smal, med en koncentration till ett fåtal sektorer. Detta gör att ländernas sårbarhet är fortsatt stor, om efterfrågan på de specifika mineraler eller om oljepriset skulle vika. Under det senaste OECD-mötet uppgraderades två länder; Namibia och Kap Verde. Namibia uppgraderades till landriskklass 3 från 4, vilket lägger landet i samma landriskkategori som Sydafrika. Starka institutionella ramverk, en låg utlandsskuld och stabil och välskött ekonomi bidrog till uppgraderingen. Kap Verde uppgraderades vid samma möte till 6 från tidigare ha legat i den högsta riskklassen 7. Uppgraderingen beror på att landets utlandsskuld inte bedöms som lika betungande för landet som tidigare. Iran Även Iran har varit föremål för omklassificering. Beslut har fattats om nedgradering från landriskklass 4 till 5.

Ämnen

  • Politik