Pressmeddelande -

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägare i Facile & Co AB, kallas härmed till årsstämma fredag den 9 juni 2006 kl. 09.00, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm hos Mountbrook Rätt att deltaga vid stämman har aktieägare som - dels är införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 2 juni 2006 - dels gör anmälan till bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 5 juni 2006. Anmälan kan ske per post enligt ovan angivna bolagsadress eller per tel. 08-641 09 30, fax 08-660 81 43 eller e-post sofia.diklev@facile.se. De aktieägare som önskar deltaga vid bolagsstämman och som har sina aktier förvaltarregistrerade måste låta registrera aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering, för att få deltaga i stämman. För att sådan registrering skall vara införd i aktieboken senast fredagen den 2 juni 2006, bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden. Vänligen notera att anmälan om biträden skall ha gjorts till bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 5 juni 2006. Dagordning 1. Val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad; 5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning; 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen; 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen; 8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; 9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör för 2005 års förvaltning; 10. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet samt ökning av aktiekapitalet genom nyemission; 11. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner; 12. Beslut om justeringsbemyndigande; 13. Beslut om styrelsens samt revisors arvodering; 14. Val av styrelse och revisorer; 15. Övriga frågor. Punkt 10. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet samt ökning av aktiekapitalet genom nyemission A. Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att aktiekapitalet i bolagsordningen justeras till att utgöra 723.854,40 kronor (§ 3), att uppgift om akties nominella belopp utgår och ersätts med: "Antalet aktier skall vara 3.968.500." (§ 4), att uppgift om andelen aktier av vardera aktieslaget ändras till: "Aktier av serie A kan utges till ett antal av 221.866 och aktier av serie B kan utges till ett antal av 3.746.634" (§ 4). Förslagets ändamål är att möjliggöra minskning av aktiekapitalet enligt punkten B nedan. B. Minskning av aktiekapitalet Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets registrerade aktiekapital skall minskas med 3.244.645,60 kronor. Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet skall vara (i) täckning av förlust enligt fastställd balansräkning med 170.739,87 kronor; (ii) avsättning med 24,685 kronor till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman (s.k. fri fond) samt (iii) återbetalning till bolagets aktieägare med sammanlagt 3.073.881,045 kronor. För varje aktie skall återbetalas 0,77457 kronor till aktieägarna. Återbetalningen skall ske i form av aktierna i dotterbolaget Seriously AB. Avstämningsdag för rätt till återbetalning är fredagen den 2 juni 2006. C. Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagets firma skall ändras till Hammar Invest AB (publ), att bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta aktier, andelar och rättigheter samt bedriva konsultativ verksamhet inom företagsfinansiering och affärsutveckling samt därmed förenlig verksamhet (§ 2), att aktiekapitalet i bolagsordningen skall utgöra lägst 15.000.000 kronor och högst 60.000.000 kronor (§ 3), att antalet aktier skall vara lägst 82.236.842 och högst 328.947.368 (§ 4), att aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 328.947.368 och aktier av serie B till ett antal av högst 328.947.368 (§ 4). D. Nyemission av B-aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas med 14 592.000 kronor genom nyemission av 80.000.000 aktier av serie B. Rätt att teckna aktie skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma aktieägarna i Hammar Invest AB. Teckningskursen per aktie skall vara 1 krona, vilket motsvarar de befintliga aktiernas kvotvärde efter minskning av aktiekapitalet enligt punkten B ovan, 0,1824 kronor, och en överkurs med 0,8176 kronor. Teckning av de nya aktierna skall ske direkt vid stämman. Betalning för aktierna skall ske genom tillskjutande av apportegendom bestående av samtliga aktier i Hammar Invest AB. Bolagsstämmans beslut enligt A - D ovan skall fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut av stämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet. Punkt 11. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av 5.000.000 teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor. Rätt att teckna teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma aktieägarna i Hammar Invest AB. Teckning av teckningsoptioner skall ske direkt vid stämman. Teckningsoptionerna skall ges ut utan vederlag. Innehavare av teckningsoptioner skall äga rätt att under tiden från och med den dag registrering av beslutet om emissionen av teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket till och med den 30 december 2008 för varje teckningsoption påkalla teckning av en ny aktie av serie B till en teckningskurs om 2,20 kronor. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att ökas med 912.000 kronor. För giltigt beslut av stämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet. Vissa av de angivna beloppen i förslagen till beslut under punkterna 10 - 11 ovan kan efter närmare beräkningar eventuellt komma att justeras i styrelsens fullständiga förslag till beslut. Punkt 14. Val av styrelse och revisorer Styrelsen föreslår att stämman väljer följande personer som ledamöter i styrelsen: Thomas Lindwall (nyval), Tommy Sundquist (nyval), Peter Fischer (nyval), Krister Fahlgren (nyval), och Ulf Löwenhav (nyval) och till revisorer: Ulf Borgstrand (nyval) och Peter Burholm (nyval) Ranby Björklund Revisorer. Styrelsens fullständiga förslag vad avser punkterna 10 - 11 kommer att hållas tillgängligt på Facile & Co, Midskogsgränd 11, 3tr; 115 43 Stockholm, från och med fredagen den 26 maj 2006. Stockholm 12 maj 2006 Styrelsen Följande dokument kan hämtas från beQuoted Facile Kallelse till bolagsstämma 2006.pdf Facile & Co i korthet Facile & Co är noterat på Mangold-listan och är inriktat på att skapa nya spritprodukter och bygga varumärken kring dessa på den globala dryckesmarknaden. Bolagets strategi är att skapa god lönsamhet genom värdetillväxt i varumärkesportföljen. Facile & Co har utvecklat följande varumärken: seriously... vodka, seriously... pinky, Ima gin..., FACILE Punsch, Trosa St Vitali Punsch och Idyll Aquavit.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Stockholm

Relaterade event