Pressmeddelande -

Statistik för Jämtlands län Unik undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag

Unik undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag Nu redovisar vi svaren från Jämtlands län: För första gången har en större undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag gjorts. Undersökningen är utförd av SCB på uppdrag av Fackförbundet ST och totalt 3 851 chefer har svarat (72 procents svarsfrekvens). I Jämtlands län har 43 chefer besvarat frågorna. Ett urval av länsstatistiken - se all länsstatistik på www.st.org. Siffror inom parentes redovisar snittet för riket i procent: - På frågan om man anser att det statliga uppdraget ställer särskilt höga krav på chefskapet, skiljer sig Jämtlands svarsfördelning från rikssnittet. Flest har angivit kravet på rättssäkerhet 64 % (58), medborgaransvar 55 % (42) och att flera intressenter ska betjänas 52 % (42). - På frågan i vilken omfattning man upplever att man har inflytande över verksamhetens inriktning och innehåll, svarar hela 46 % (34) i ganska liten omfattning och 7 % (4) i ingen omfattning, vilket innebär att över hälften upplever stora brister i inflytande. 44 % (45) och 2 % (17) upplever att de i ganska stor respektive mycket stor omfattning har inflytande. Som synes skiljer sig siffrorna markant åt från rikssnittet. - På frågan om vilken/vilka egenskaper man tror i huvudsak har bidragit till att man fått sitt nuvarande arbete, svarar 93 % (86) ledaregenskaper/erfarenhet, 27 % (33) specialistkompetens, 10 % (23) generalistkompetens och 7 % (14) sociala kontakter och nätverk. Samtliga svar skiljer sig med flera enheter från rikssnittet. - 80 % (73) anser att arbetsuppgifternas svårighet motsvarar den egna kompetensen. Ingen (6 %) anser att arbetsuppgifterna ligger på en högre svårighetsgrad än den egna kompetensen. Länets siffror samt hela riksrapporten med tillhörande frågor och tabeller hittar du på www.st.org (under "Press/Rapporter" och "Aktuellt"). --- För mer information, välkommen att kontakta: - Markus Wiberg, ombudsman, ST, tel 070 302 80 47 (Lena Gennemark Edsbäcker, pressekreterare, ST, tel 070 314 52 73) OBS! namnbytet till Fackförbundet ST! ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org

Ämnen

  • Fackligt