Pressmeddelande -

Statistik för Kronobergs län

Unik undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag Nu redovisar vi svaren från Kronobergs län: För första gången har en större undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag gjorts. Undersökningen är utförd av SCB på uppdrag av Fackförbundet ST och totalt 3 851 chefer har svarat (72 procents svarsfrekvens). I Kronobergs län har 53 chefer besvarat frågorna. Ett urval av länsstatistiken - se all länsstatistik på www.st.org. Siffror inom parentes redovisar snittet för riket i procent: - På frågan om det statliga uppdraget ställer särskilt höga krav på chefskapet svarar 8 % (14) nej. Andra avvikelser från rikssnittet som kan noteras är krav på rättssäkerhet 75 % (58), demokratisk styrning 36 % (22) och samverkanskrav 49 % (43). - Bör det ställas andra krav för chefskap inom statligt arbete än idag? Här finns flera avvikelser från rikssnittet. Hela 56 % (41) svarar nej, 25 % (33) ja och 19 % (26) har ingen åsikt. - På frågan om vilken/vilka egenskaper som man i huvudsak tror har bidragit till att man fått sitt nuvarande arbete, avviker några svar från rikssnittet: hela 21 % (14) uppger sociala kontkater och nätverk. 32 % (23) svarar generalistkompetens. - I vilken omfattning upplever man att man har inflytande över verksamhetens inriktning och innehåll? 51 % (45) upplever att de har ganska stort inflytande och 28 % (34) att de har ganska litet inflytande. - Vad vill de svarande göra om fem år? Vissa avvikelser från rikssnittet noteras: 21 % (11) vill ha en specialistbefattning inom samma organisation. 19 % (25) vill ha ett annat chefsjobb inom samma organisation. Länets siffror samt hela riksrapporten med tillhörande frågor och tabeller hittar du på www.st.org (under "Press/Rapporter" och "Aktuellt"). --- För mer information, välkommen att kontakta: - Inger Ehn Knobblock, utredare, tel 070 663 51 44 (Lena Gennemark Edsbäcker, pressekreterare, ST, tel 070 314 52 73) OBS! namnbytet till Fackförbundet ST! ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Kronoberg