Pressmeddelande -

Statistik för Värmlands län

Unik undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag Nu redovisar vi svaren från Värmlands län: För första gången har en större undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag gjorts. Undersökningen är utförd av SCB på uppdrag av Fackförbundet ST och totalt 3 851 chefer har svarat (72 procents svarsfrekvens). I Värmlands län har 98 chefer besvarat frågorna. Ett urval av länsstatistiken - se all länsstatistik på www.st.org. Siffror inom parentes redovisar snittet för riket i procent: - På frågan om man anser att det statliga uppdraget ställer särskilt höga krav på chefskapet, svarar 13 % (14) nej. Några avvikelser från rikssnittet kan noteras. 46 % (42) svarar medborgaransvar, 13 % (22) demokratisk styrning, 24 % (34) politikerstyrd verksamhet, 51 % (56) höga insynskrav och 38 % (42) att flera intressenter ska betjänas. - Bör det ställas andra krav på chefskap inom statligt arbete än idag? Hela 53 % (41) svarar nej, 29 % (33) ja och 18 % (26) har ingen åsikt. - Vilken/vilka egenskaper tror man i huvudsak bidragit till att man fått sitt nuvarande arbete? Avvikelser från rikssnittet är svar som sociala kontakter och nätverk 7 % (14), generalistkompetens 29 % (23) och ledaregenskaper/erfarenhet 81 % (86). - 16 % (21) av de svarande anser att deras kompetensnivå ligger högre än arbetsuppgifternas svårighetsgrad. - Endast 10 % (17) upplever att de har mycket stort inflytande över verksamhetens inriktning och innehåll. Länets siffror samt hela riksrapporten med tillhörande frågor och tabeller hittar du på www.st.org (under "Press/Rapporter" och "Aktuellt"). --- För mer information, välkommen att kontakta: - Pia Rothe, ombudsman, ST, tel 070 310 20 41 (Lena Gennemark Edsbäcker, pressekreterare, ST, tel 070 314 52 73) OBS! namnbytet till Fackförbundet ST! ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org

Ämnen

  • Fackligt

Regioner

  • Värmland