Pressmeddelande -

Statistik för Västmanlands län

Unik undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag Nu redovisar vi svaren från Västmanlands län: För första gången har en större undersökning om chefer i statliga myndigheter, högskolor/universitet och affärsverk/bolag gjorts. Undersökningen är utförd av SCB på uppdrag av Fackförbundet ST och totalt 3 851 chefer har svarat (72 procents svarsfrekvens). I Västmanlands län har 69 chefer besvarat frågorna. Ett urval av länsstatistiken - se all länsstatistik på www.st.org. Siffror inom parentes redovisar snittet för riket i procent: - På frågan om man anser att det statliga uppdraget ställer särskilt höga krav på chefskapet, svarar 7 % (14) nej. Andra avvikelser från rikssnittet är rättssäkerhet 73 % (58), medborgaransvar 57 % (42), samverkanskrav 52 % (43) och politikerstyrd verksamhet 46 % (34). - 93 % (86) tror att deras ledaregenskaper/erfarenhet i huvudsak bidragit till att de fått sitt nuvarande arbete. - 82 % (73) anser att arbetsuppgifternas svårighetsgrad motsvaras helt av den egna kompetensen. 13 % (21) upplever att den egna kompetensen ligger på en högre nivå än arbetsuppgifternas svårighetsgrad. - 36 % (41) anser inte att det bör ställas andra krav på chefskap inom statligt arbete än vad det görs idag. - 7 % (4) och 46 % (34) upplever att de har inget respektive ganska litet inflytande över verksamhetens inriktning och innehåll. 30 % (45) och 16 % (17) upplever att de har inflytande i ganska respektive mycket stor omfattning. - Vad vill man arbeta med om fem år? Avvikelser från rikssnittet att notera: 14 % (21) vill ha samma arbete som idag och 29 % (25) vill ha ett annat chefsjobb inom samma organisation. 23 % (20) uppger att de vill bli pensionär om fem år. Länets siffror samt hela riksrapporten med tillhörande frågor och tabeller hittar du på www.st.org (under "Press/Rapporter" och "Aktuellt"). --- För mer information, välkommen att kontakta: - Pia Rothe, ombudsman, ST, tel 070 310 20 41 (Lena Gennemark Edsbäcker, pressekreterare, ST, tel 070 314 52 73) OBS! namnbytet till Fackförbundet ST! ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org

Ämnen

  • Fackligt

Regioner

  • Västmanland