Feelgood: Kallelse till bolagsstämma

Tid 11 Maj 2006 13:00 – 13:00

Plats Salén Konferens & Matsalar, Stockholm

Aktieägarna i Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) torsdagen den 11 maj 2006, kl. 13.00 Salén Konferens & Matsalar, Norrlandsgatan 15, i Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall; dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken fredagen den 5 maj 2006, dels anmäla sig senast måndagen den 8 maj 2005 kl. 15.00, till Feelgood Svenska Aktiebolag (publ), Att. Lars Johansson, Box 5254, 102 46 Stockholm, (märk kuvertet "Bolagsstämma"), via e-post: bolagsstamma@feelgood.se alternativt via tfn 08-545 810 19. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid, registrerat aktieinnehav samt antal biträden. För aktieägare som företräds genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i aktieboken hos VPC. Sådan registrering skall vara genomförd fredagen den 5 maj 2005 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i aktieboken hos VPC. Sådan registrering skall vara genomförd fredagen den 5 maj 2005 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Relaterat innehåll