Pressmeddelande -

Beslut från Feelgoods årsstämma den 11 maj 2006

Från dagens ordinarie bolagsstämma den 11 maj 2006. Resultatdisposition Bolagsstämman beslutade att behandla den ansamlade förlusten i enlighet med styrelsens förslag. Styrelse, Eva Fernvall väljs till ledamot Bolagsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Omval genomfördes av styrelseledamöterna Rolf Lundström, Uwe Löffler, Eric Norlander och Kent Torwald. Uwe Löffler valdes till ordförande. Eva Fernvall nyvaldes som ledamot. Eva är marknadsdirektör för Apoteket AB och var tidigare ordförande i Vårdförbundet. Vid det konstituerade styrelsemötet omedelbart efter stämman omvaldes Kent Torwald till vice ordförande. Nomineringskommitté Bolagsstämman beslutade att ge bemyndigande till styrelsens ordförande att bland representanter för bolagets större aktieägare utse tre till fyra ledamöter som jämte styrelsens ordförande skall utgöra nomineringskommitté för tiden fram till nästa bolagsstämma. Nomineringskommitténs sammansättning skall tillkännages i samband med publicering av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2006. Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission Bolagsstämman beslutade att ge bemyndigande till styrelsen att längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 4 000 000 aktier, en ökning av aktiekapitalet om högst 5 000 000 kronor. Betalningen för aktierna skall kunna ske i kontanter, kvittning eller genom tillskjutande av apportegendom. Bemyndigandet som medför en utspädning om maximalt 5% motiveras av att bolaget skall ges möjlighet att vid eventuellt bolagsförvärv, kunna betala hela eller delare av köpeskillingen med bolagets aktier. Stockholm 2006-05-11 Feelgood Svenska AB (publ) Styrelsen Kontaktpersoner: Uwe Löffler Eva Rooth Styrelsens ordförande VD och koncernchef Tfn 0708-11 49 72 Tfn 0705-41 58 29 Hela pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk: Pressmeddelande (PDF) http://hugin.info/86943/R/1050685/173921.pdf

Ämnen

  • Ekonomi, finans