Pressmeddelande -

Feelgood: Delårsrapport januari - mars 2006

Feelgood Svenska AB (publ) (org nr 556511-2058) Belopp inom parentes avser, såvitt inte annat anges, motsvarande värden föregående år. Perioden i sammandrag - Nettoomsättningen ökade med hela 20 % och uppgick till 125,7 (104,8) mkr - Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,4 (3,1) mkr. Resultatet är belastat med kostnader till följd av förvärvet av Vitea med 1,7 mkr. Exklusive Vitea uppgår resultatet således till 4,1 mkr. - Resultatet efter skatt uppgick till 2,5 (3,1) mkr - Resultatet per aktie var 0,03 (0,04) kr per aktie och efter full utspädning till 0,03 (0,04) kr - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,2 (19,5) mkr - Soliditeten uppgick till 30,8 (29,8) % - Förvärv av Vitea Omsättning och resultat Feelgoods nettoomsättning för kvartal 1 ökade med hela 20 procent jämfört med föregående år och uppgick till 125,7 (104,8) mkr. Större delen av ökningen är hänförlig till enheter förvärvade under 2005 och 2006. Rörelseresultatet minskade med 0,4 mkr och uppgick till 3,0 (3,4) mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,4 (3,1) mkr och resultat efter skatt uppgick till 2,5 (3,1) mkr. I samband med köpet av Vitea i januari, aviserades att förvärvet skulle komma att ge en negativ resultatpåverkan under 2006. Exklusive Vitea uppgick Feelgoods resultat efter skatt för det första kvartalet till 4,2 mkr, alltså en ökning med 35 procent från föregående år. Den operativa verksamheten i Vitea har under kvartalet utvecklats bättre än enligt plan och integrationsarbetet har varit framgångsrikt. Verksamheten Harmonisering och utveckling av tjänsteutbudet fortskrider, och Feelgood har under kvartal 1 kunnat erbjuda sina kunder en ny tjänst för omhändertagande av sjukanmälningar, Frisklinjen. Tjänsten ger arbetsgivaren avlastning av administration och sjukvårdsrådgivning i samband med sjukanmälan, automatisk flaggning av rehabiliteringsärenden samt underlag för förebyggande arbetsmiljöarbete i form av månadsvis statistik. Feelgood har också lanserat konceptet Friska chefer över hela landet, ett program som stödjer chefer i att utveckla och stärka sin egen hälsa och välbefinnande. Feelgood har inlett samarbete med ett antal nya kunder under det första kvartalet, till exempel Nilson Group, WM-data och Nordic Cleaning Alliance. Ytterligare exempel på nya kunder under detta kvartal är Green Cargo och Örebrobostäder. Feelgoods utgångspunkt är att investeringar i hälsa ska utgöra en konkurrensfördel och vi eftersträvar ett strategiskt samarbete med våra kunder. För att stärka denna roll har Feelgood under kvartal 1 identifierat och utbildat ett antal nya Key Account Managers, som ska ha det övergripande ansvaret för stora kunder, och vara ledningsgruppen motpart. Kvalitetscertifieringen av Feelgoods verksamhet är fullt genomförd (utom förvärvade enheter) och certifikatet gäller för tre år. Förvärv Den 19 januari genomförde Feelgood ett förvärv av samtliga aktier i Vitea AB som är ett konsultbolag inom företagshälsovård. Genom förvärvet förbättras Feelgoods position som hälsostrategisk partner till företag och offentliga myndigheter som vill minska kostnaderna för ohälsa. Vitea grundades 1999 som ett IT-baserat hälso- och sjukvårdsföretag. Vitea har under 2005 genomgått en stor omstrukturering och bland annat genomfört en anpassning av organisation och kostnadsnivå. Vitea har 26 anställda och redovisade för 2005 en omsättning på 28 mkr. Feelgoods omsättning för 2006 beräknas öka med 30 mkr till följd av förvärvet. Resultatbidraget beräknas dock bli svagt negativt på grund av integrationskostnader och avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar. Från och med 2007 beräknas påverkan på både resultat- och kassaflöde blir positivt. En sammanställning över anskaffningsvärde samt de beräknade verkliga värdena på tillgångar och skulder redovisas i not. Om tillträdesdagen för förvärvet hade varit den 1 januari 2006 så skulle koncernens nettoomsättning för kvartal 1 uppgått till 127,1 mkr och resultatet efter skatt till 1,9 mkr. Den förvärvade enhetens resultat efter förvärvstidpunkten som är innefattat i koncernens resultat uppgår till -1,7 mkr. Investeringar Koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 22,6 (8,5) mkr. Av beloppet avser 21,7 mkr anläggningstillgångar i det förvärvade bolaget Vitea AB. Aktierna i Vitea AB förvärvades för 15,4 mkr. Finansiell ställning och kassaflöde Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 10,4 (13,1) mkr. Disponibla likvida medel inklusive beviljad checkräkningskredit uppgick till 29,3 (39,1) mkr. Koncernen hade vid periodens utgång 50,9 (20,5) mkr i räntebärande skulder. Eget kapital 2006-03-31 uppgick i koncernen till 79,3 (62,6) mkr, och soliditeten till 30,8 (29,8) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,2 (19,5) mkr. Nyemissioner och bemyndiganden I februari 2006 genomfördes en nyemission i samband med förvärvet av Vitea AB. Nyemissionen om 1 675 000 aktier riktades till ägaren av Vitea AB. Aktierna tecknades till en emissionskurs om 3,15 kr. Av 2005 års bolagsstämmas bemyndigande till styrelsen om att utge högst 4 000 000 aktier återstod efter emissionen 1 495 000. Ett teckningsoptionsprogram riktat till alla anställda i Feelgood genomfördes 2003 genom att styrelsen tilldelade 123 anställda totalt 1 177 500 teckningsrätter med en löptid om tre år. Teckningskursen uppgår till 1,90 kr per aktie. Teckning sker kvartalsvis under perioden 8 juni 2004 till och med den 10 juni 2006. Under perioden har teckning skett av 154 000 aktier. Vid periodens utgång återstod 780 000 ej konverterade teckningsrätter. Aktiekapital 2006-03-31 består av registrerat aktiekapital kronor 104 403 588,75 fördelat på 83 522 871 aktier. Personal Medelantalet anställda uppgick under perioden till 576 (545). Ökningen beror i huvudsak på förvärven 2005 och 2006. Moderbolaget Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) bedriver verksamhet i form av koncernledande funktioner samt försäljning till rikstäckande kunder. Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0,1 (3,0) mkr. Resultat före dispositioner och skatt uppgick till -10,9 (-7,0) mkr. Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 95,7 (82,4) mkr. Investeringarna uppgick till 15,5 (8,0) mkr. Investeringarna består i huvudsak av aktierna i Vitea AB. Moderbolagets likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,0 (1,2) mkr. Disponibla likvida medel inklusive beviljad checkräkningskredit uppgick till 2,4 (7,3) mkr. Framtidsutsikter Marknaden för företagshälsovård genomgår en snabb konsolidering, och de stora kunderna söker leverantörer som kan leverera ett brett utbud av tjänster rikstäckande. Det finns också en ökad insikt bland företag och organisationer om kostnaderna för ohälsa och sjukfrånvaro, till viss del drivet av att nedbantade organisationer drabbas hårdare av frånvaro. Detta lyfter frågan om investeringar i hälsa till den högsta ledningens bord och skapar förutsättningar för strategiska investeringar. Feelgood har under 2005 genomfört ytterligare åtgärdsprogram för att lägga grunden för lönsam tillväxt. Med en mer marknadsorienterad organisation, en gemensam IT-plattform och enhetliga avtal och tjänster och Feelgood fortsätter att växa såväl organiskt som genom förvärv. Bolaget räknar med att redovisa en ökad omsättning samt ett förbättrat resultat 2006 jämfört med föregående år. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Ekonomisk information Bolagets ekonomiska information för det räkenskapsåret kommer att lämnas enligt följande: - Delårsrapport för sex månader 29 augusti 2006 - Delårsrapport för nio månader 14 november 2006 - Bokslutskommuniké för år 2006 22 februari 2007 Övrig information Ekonomiska rapporter och lämnade pressmeddelanden finns tillgängliga från och med publiceringstillfället på Feelgoods webbplats www.feelgood.se under fliken Investerare/Rapporter. På webbplatsen finns också möjlighet att anmäla om prenumeration av koncernens finansiella information. Stockholm den 11 maj 2006 Eva Rooth VD och koncernchef Denna rapport har inte varit föremål för revisorns granskning. Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: Delårsrapport januari - mars 2006 http://hugin.info/86943/R/1050635/173888.pdf Feelgood är ett av Sveriges ledande företag inom företagshälsovård. Feelgood erbjuder ett helhetskoncept till företag och organisationer som vill investera i hälsa och välbefinnande. Feelgoods utgångspunkt är att resurser som satsas på medarbetarnas hälsa ska vara en lönsam investering genom sänkta kostnader för sjukfrånvaro och ökad produktivitet. Feelgood är en rikstäckande samarbetspartner och leverantör av tjänster inom arbetsmiljö, rehabilitering, hälsa, träning & friskvård samt sjukvård. Inom träning & friskvård har Feelgood även privatpersoner som kunder. Feelgoods verksamhet kännetecknas av genuint engagemang och gedigen kunskap om hur människor påverkas av omgivning och miljö.

Ämnen

  • Ekonomi, finans