Pressmeddelande -

Budgeten 2005: Socialbidragstagandet fortsätter att minska

Antalet helårspersoner med socialbidrag minskar nu för sjätte året i rad och har pressats ner till den lägsta nivån sedan 1991. Mellan 1999 och 2003 har antalet minskat med 30 100, eller 26 procent. Det redovisas i bilaga 3 till budgetpropositionen för 2005. Antalet socialbidragstagare har minskat i alla grupper oavsett ålder, kön, typ av hushåll eller födelseland mellan 1999 och 2003. Minskningen är något större för utrikes födda än för födda i Sverige. De regionala skillnaderna är stora. Socialbidragstagandet har minskat i alla i alla län. Största minskningen har skett i Halland (40 procent), och lägsta minskningen i Norrbotten (2 procent). I 24 kommuner har socialbidragsmålet uppnåtts. I de tre storstäderna, Stockholm, Göteborg och Malmö har minskningen varit mellan 24 och 26 procent, dvs ungefär som i riket som helhet. Som ett resultat av den svaga sysselsättningsutvecklingen kommer målet om en halvering av antalet socialbidragsberoende inte att uppnås 2004. Målet kvarstår och ska uppfyllas så fort som möjligt. Fortfarande stora löneskillnader mellan män och kvinnor I bilaga 4 till budgetpropositionen för 2005 redovisas fördelningen av ekonomiska resurser mellan män och kvinnor. Enligt den framgår att löneskillnaderna mellan män och kvinnor fortfarande är betydande. När hänsyn tas till skillnader i yrkesval och sektorstillhörighet tjänar kvinnor i genomsnitt 92 procent av vad män gör. Skatter och transfereringar utjämnar på kort sikt inkomstskillnaderna mellan könen, särskilt i samband med föräldraskap. Samtliga kvinnor med barn, utom sammanboende med äldre barn, är nettomottagare, dvs. de får mer i bidrag och social ersättningar än de betalar i skatt. Pappor är genomgående nettobetalare. Kontakt: Eva Rosengren Pressekreterare 08-405 16 25 070-657 08 95 registrator@finance.ministry.se Eva Löfbom Kansliråd 08-405 14 44 Bettina Kashefi Dep.råd 08-405 33 48 070-248 23 23 Läs alla pressmeddelanden här (http://www.regeringen.se/sb/d/4298)

Ämnen

  • Politik