Pressmeddelande -

Ledamöter i Finansmarknadsrådet

Regeringen har tidigare beslutat att tillsätta ett Finansmarknadsråd och utsett Kerstin Hessius, VD för Tredje AP-fonden till ordförande. Finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg har nu utsett övriga sex ledamöter i rådet. - De utsedda personerna har tillsammans en lång och gedigen erfarenhet inom akademi, näringsliv och offentlig sektor och ger Finansmarknadsrådet goda förutsättningar att främja utvecklingen av den finansiella sektorn och stärka Stockholms roll som finansiellt centrum. Ledamöternas bakgrund och breda kompetens borgar för att diskussionen kring finansmarknadsfrågor stimuleras och vitaliseras säger finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg. Ledamöter i Finansmarknadsrådet Ordförande Kerstin Hessius, VD för Tredje AP-fonden, tidigare VD för Stockholmsbörsen, vice Riksbankschef, VD för Kapitalförvaltningen Östgöta Enskilda Bank och VD för Alfred Berg Transferator AB. Magnus Dahlquist, föreståndare för Swedish Institute for Financial Research (SIFR) och professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Dahlquist är även knuten till Centre for Economic Policy Research (CEPR) i London. Dahlquist har under lång tid bedrivit forskning inom finansiell ekonomi om internationellt företagande, och risker och prissättning på kapitalmarknader från ett nationellt såväl internationellt perspektiv. Karin Forseke, tidigare koncernchef Carnegie, VD för Carnegies verksamhet i London och operativ Chef LIFFE (London International Financial Futures and Option Exchange). Forseke startade OM: s Recognized Investment Exchange, den första utlandsägda börsen i Storbritannien, och är sedan 2004 styrelseledamot i The Financial Services Authority (FSA). Karl-Olof Hammarkvist, ekon.dr och docent i företagsekonomi, adj. professor vid Handelshögskolan i Stockholm, vice ordf. i 4: e AP-fonden, tidigare ledamot i Skandias styrelse och vVD Nordea. Hammarkvist har även varit särskild utredare i Premiepensionsutredningen och sakkunnig i Finansmarknadsutredningen. Gent Jansson, jur.kand och auktoriserad finansanalytiker, chefsjurist på Finansinspektionen sedan 2003, tidigare jurist på SEB, Riksbanken och Finansdepartementet samt Domstolsväsendet. Harry Klagsbrun, vVD i SEB och chef för SEB Invest, tidigare VD och koncernchef för Alfred Berg. Klagsbrun har lång erfarenhet av svensk och internationell kapitalmarknad både som specialist och chef. Carl Eric Stålberg, styrelseordförande i FöreningsSparbanken sedan 2003, styrelsemedlem i bl.a. European Savings Banks Group, tidigare VD JM AB och finansdirektör Sparbanken Sverige AB. I rådets uppdrag ingår att: - identifiera utvecklingstendenser och kritiska faktorer som har betydelse för den finansiella sektorns funktion och utveckling - analysera och utvärdera den nationella och internationella - löpande ge råd åt regeringen, särskilt kring långsiktiga strategiska frågor Arbetet ska redovisas dels i en årlig rapport, dels vid återkommande möten med ansvarigt statsråd och tjänstemän vid Finansdepartementet. Uppdraget omfattar perioden från den 27 april 2006 till och med den 27 april 2009. Kontakt: Matz Larsson Pressekreterare hos Sven-Erik Österberg 08-405 57 68 070-681 37 02 registrator@finance.ministry.se Sonja Daltung Departementsråd 08-405 37 14

Ämnen

  • Arbetsliv