Pressmeddelande -

Ny associationsrätt för försäkringsföretag

Försäkringsföretagsutredningen har i dag överlämnat slutbetänkandet Ny associationsrätt för försäkringsföretag (SOU 2006:55) till finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg. Utredningen föreslår en ny försäkringsrörelselag som skall vara tillämplig på samtliga svenska försäkringsföretag. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2008. Allmän associationsrättslig reglering skall gälla för försäkringsföretagen; försäkringsaktiebolag skall tillämpa aktiebolagslagen, medan ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar (för närvarande benämnda understödsföreningar) skall tillämpa lagen om ekonomiska föreningar. Den nya försäkringsrörelselagen innehåller vid sidan om de för försäkringsbolagen redan gällande näringsrättsliga reglerna de associationsrättsliga särbestämmelser som bedömts nödvändiga för respektive företagsform. Försäkringsföreningarna skall tillämpa samma näringsrättsliga regler som försäkringsbolagen. Av särskild betydelse är den del av utredningens förslag som avser livförsäkringsverksamhet som bedrivs i ömsesidiga former. För ömsesidiga livförsäkringsbolag och försäkringsföreningar föreslås regler som ger försäkringstagarna möjlighet till reellt inflytande över företagens styrning. Ett icke-vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag föreslås antingen övergå till att tillämpa reglerna för vinstutdelande verksamhet eller ombildas till ett ömsesidigt försäkringsbolag. Detta innebär att i stort sett samtliga överskottsmedel skall gottskrivas försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar. För att underlätta möjligheterna till övergång till vinstutdelande verksamhet föreslår utredningen nya metoder för gottskrivning. En övergång får dock inte innebära att rätten för de ersättningsberättigade på grund av försäkringar försämras. Detta krav skall tillgodoses genom Finansinspektionens prövning. Samtliga övergångar bör vara genomförda inom tre år från den nya lagens ikraftträdande. Förslagen syftar till att stärka försäkringstagarnas ställning, främja en aktiv ägarstyrning samt underlätta kapitalförsörjningen i ömsesidigt bedrivna livförsäkringsföretag. Kontakt: Matz Larsson Pressekreterare hos Sven-Erik Österberg 08-405 57 68 070-681 37 02 registrator@finance.ministry.se Särskild utredare Åke Thimfors Hovrättsråd 031-701 23 12 Sekreterare Lena Friman Blomgren Jurist 08-787 82 61

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor