Pressmeddelande -

Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och tjänster

Regeringen har i dag överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag till ny lag om offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (klassiska sektorn) samt ny lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningssektorerna). Lagförslagen har i huvudsak sin grund i direktivet om offentlig upphandling (2004/17/EG) respektive direktivet om upphandling inom områdena vatten energi, transporter och posttjänster (2004/17/EG). De två nya lagarna ersätter lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU). De nya direktiven överensstämmer i stor utsträckning med de äldre direktiv som de ersätter. De nya direktiven innehåller dock vissa materiella ändringar, vilka tagits in i de föreslagna lagarna. Huvudregeln om affärsmässighet i 1 kap. 4 § LOU ersätts av en bestämmelse som närmare anknyter till vad som i direktiv benämns "principer för tilldelning av kontrakt". Någon ändring i sak i förhållande till vad som nu gäller är emellertid inte avsedd. Bestämmelser införs som innebär att en leverantör skall uteslutas om han dömts för viss brottslighet såsom deltagande i kriminell organisation, bestickning, bedrägeri och penningtvätt. Bestämmelser om ramavtal införs även i den klassiska sektorn. Direktivet för försörjningssektorerna gäller inte längre för tele-kommunikationssektorn. Däremot omfattar direktivet numera posttjänster. I den nya lagen utnyttjas emellertid möjligheten i direktivet att skjuta upp införandet av bestämmelser om upphandling för verksamheter som omfattar posttjänster till den 1 januari 2009. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 maj 2007. Kontakt: Matz Larsson Pressekreterare hos Sven-Erik Österberg 08-405 57 68 070-681 37 02 registrator@finance.ministry.se Gunilla Hulting Kansliråd 08-405 19 24 0705 95 67 38 ------------------------- Relaterade publikationer ------------------------- Lagrådsremiss: Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och poststjänster (http://www.regeringen.se/sb/d/6186/a/64773

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor