Pressmeddelande -

Ökad sysselsättning bland äldre - i synnerhet inom staten

Finansdepartementet Expertgruppen för studier i samhällsekonomi Äldre arbetar allt längre upp åldrarna. Mellan 1999 och 2004 ökade sysselsättningsgraden i åldersgruppen 60 - 64 år med 11,6 procentenheter. Sysselsättningsökningen har varit störst inom den statliga sektorn. Men fortfarande tillhör lönearbete ovanligheterna. Bland dem som var yrkesverksamma vid 57 års ålder var endast 35 procent av kvinnorna och 40 procent fortsatt yrkesverksamma vid 64 års ålder enligt rapporten "Tidiga pensionsavgångar från statliga myndigheter"(ESS 2006:1) som i dag överlämnas till Expertgruppen för Studier i Samhällsekonomi. Det har skett en påtaglig ökning av andelen anställda som arbetar fram till ordinarie pensionsålder. Ökningen har varit störst bland de statsanställda där andelen män som var yrkesverksamma vid 64 års ålder ökat från 29 procent år 1998 till 42 procent år 2003. Bland kvinnorna i staten har motsvarande andel ökat från 30 till 48 procent. Sysselsättningsökningen har varit betydligt lägre inom andra sektorer i samhället. Den skillnad som tidigare fanns mellan andelen tidiga pensionsavgångar från statliga myndigheter jämfört med andra sektorer har i stort sett försvunnit. Det visar den första jämförelse som gjorts mellan de tidiga pensionsavgångarna från statliga myndigheter och övriga delar av arbetsmarknaden. Jämförelsen, som gjorts av Kjell Nyman och Lizbeth Valck, presenteras i en ny rapport som i dag överlämnas till Expertgruppen för Studier i Samhällsekonomi. Slutsatserna från författarnas jämförelse överensstämmer väl med SCB:s statistik. Inom den statliga sektorn ökade enligt SCB:s arbetskraftsundersökning antalet sysselsatta i ålder 60-64 år med 82 procent från år 1997 till 2004. Motsvarande ökning i kommuner och landsting var 70 procent. Inom den privata sektorn var ökningen 58 procent. Rapporten studerar perioden 1998-2003. Sett över hela tidsperioden var andelen anställda som lämnade arbetslivet i förtid, större inom den statliga sektorn än inom övriga delar av arbetsmarknaden. Bland dem som var yrkesverksamma vid 57 års ålder lämnade 67 procent av männen och 66 procent av kvinnorna i statlig tjänst arbetslivet före 65 års ålder. Andelen statsanställda som lämnade arbetslivet i förtid har emellertid varierat mellan olika verksamhetsområden. De tidiga pensionsavgångarna var mest omfattande bland myndigheter där stora nerskärningar och omstruktureringar genomfördes, t.ex. försvaret och affärsverken. Men även inom myndigheter som expanderade, t.ex. rättsväsendet och polisen, var det förhållandevis vanligt att medarbetare lämnade arbetsmarknaden i förtid. Bland övriga arbetsmarknadssektorer varierade andelen tidiga pensionsavgångar mellan 53 och 61 procent. Det enda undantaget från detta mönster var kommunal- och landstingsanställda kvinnor. Av dessa lämnade 68 procent arbetslivet före 65 års ålder, dvs. en något högre andel än inom staten. De äldre som lämnade arbetslivet före ordinarie pensionsålder försörjde sig på olika sätt. Andelen statligt anställda som efter utträdet från arbetslivet fick sin försörjning tryggad via avtalade förmåner var större än motsvarande andel inom övriga sektorer. Vid t.ex. 64 års ålder var avtalad pension den största inkomstkällan för cirka 76 procent av de tidigare statligt anställda männen. Bland kvinnorna var andelen något lägre. Pension enligt avtal var också relativt vanligt bland dem som tidigare hade varit privatanställd tjänsteman eller kommun- eller landstingsanställd. Men tydliga socioekonomiska skillnader i försörjningssätt framkommer. Bland tidigare privatanställda arbetare var andelen som efter utträdet försörjde sig på avtalad pension betydligt lägre. Andelen uppgick till endast 24 procent. För dessa var i stället sjukpenning och förtidspension de största försörjningskällorna efter utträdet; nästan hälften hade ersättning från något av dessa båda system. Rapporten kan laddas ner på Regeringens webbplats eller beställas från Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm, tel: 08-690 91 90, E-post: order.fritzes@nj.se. Internet: www.fritzes.se Kontakt: Kjell Nyman departementsråd 08-405 15 18 070-642 03 45 Lizbeth Valck departementssekreterare 08- 405 22 60 073-954 41 66 ------------------------- Relaterade publikationer ------------------------- ESS 2006:1 Tidiga pensionsavgångar från statliga myndigheter (http://www.regeringen.se/sb/d/6189/a/64117)

Ämnen

  • Politik