Pressmeddelande -

Regeringen tillsätter ett Finansmarknadsråd

Finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg har tagit initiativ till ett Finansmarknadsråd. - Rådets uppdrag är att främja utvecklingen av den finansiella sektorn och stärka Stockholms roll som finansiellt centrum. Genom ett organiserat kunskapsutbyte mellan de tre delarna av samhällslivet ska debatten kring finansmarknadsfrågor stimuleras och vitaliseras, säger finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg. Regeringen har utsett Kerstin Hessius, VD för tredje AP-fonden till ordförande. I rådets uppdrag ingår att - identifiera utvecklingstendenser och kritiska faktorer som har betydelse för den finansiella sektorns funktion och utveckling - analysera och utvärdera den nationella och internationella - löpande ge råd åt regeringen, särskilt kring långsiktiga strategiska frågor Arbetet ska redovisas dels i en årlig rapport, dels vid återkommande möten med ansvarigt statsråd och tjänstemän vid Finansdepartementet. Uppdraget omfattar perioden från den 27 april 2006 till och med den 27 april 2009. Finansdepartementet har även för avsikt att inbjuda till en branschpanel, bestående av representanter från de olika sektorerna, i syfte att komplettera det samråd som redan i dag äger rum i olika lagstiftningsprojekt.

Ämnen

  • Politik