Pressmeddelande -

Regeringen tillsätter utredning om Riksbankens balansräkning

Regeringen har idag beslutat om direktiv till en utredning som bland annat ska undersöka om storleken och finansieringen av Riksbankens valutareserv, samt om storleken på Riksbankens eget kapital, behöver ändras mot bakgrund av erfarenheter från den finansiella krisen.

- Riksbanken har en central uppgift i att säkerställa finansiell stabilitet. Under finanskrisen blev det tydligt att Riksbanken behövde agera genom att till exempel använda valutareserven för att hantera de svenska bankernas stora beroende av finansiering i utländsk valuta. Det är nu viktigt att dra samlade lärdomar av dessa erfarenheter, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

I utredarens uppdrag ingår bland annat att utreda:
- hur stor Riksbankens valutareserv bör vara samt hur den bör finansieras.
- samordningen mellan Riksbanken och Riksgäldskontoret, bland annat vad gäller omfattningen av Riksbankens tillgång till upplåning hos Riksgäldskontoret för att tillgodose behovet av valutareserv.
- hur upplåningen till valutareserven bör ske med beaktande av det övergripande målet att säkra en effektiv upplåning och värna de offentliga finanserna, upprätthålla finansiell stabilitet, samt skydda Riksbankens självständiga ställning.
- lämplig storlek på Riksbankens eget kapital.

Finansmarknadsminister Peter Norman har gett Joakim Stymne, tidigare statssekreterare vid Utrikesdepartementet, i uppdrag att leda utredningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2012.

Kontakt:
Victoria Ericsson
Pressekreterare hos Peter Norman
08-405 58 62
076-128 93 45

Martin Carlens, departementssekreterare
Enheten för finansiell analys och myndighetsstyrning
08-405 46 70

Ämnen

  • Regering